О Б Я В Л Е Н И Е ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ОБЩИНА ТЕТЕВЕН”

Съгласно сключен Договор BG05M9OP001-2.004-0036 от 03.08.2016г.

между Община Тетевен и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция ”Европейски фондове, международни програми и проекти” стартира Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на „Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства – Тетевен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

Община Тетевен информира своите съграждани, че Общностен център за деца и семейства - Тетевен

НАБИРА

Молби от родители и семейства на деца за Дейност: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище   в лятно училище.

Целеви групи:

  • Деца на 6 или 7 годишна възраст (след завършване на предучилищна   подготовка) от семейства от уязвими групи - уязвими етнически групи;
  • Деца от семейства на социално подпомагане;
  • Деца от семейства на безработни родители;
  • Деца от семейства с две, три и повече деца;
  • Деца на самотни родители;
  • Деца от семейство с един родител;
  • Деца от семейства, живеещи в отдалечени райони;
  • Деца, чийто майчин език не е български и които срещат затруднения при общуването на български език.

Цел на дейността:

Повишаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас.

Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. В летните училища образователните елементи ще се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят.

Дейности:

1. Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др., осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища.

2. Игри в съответствие с предпочитанията на децата.

3. Кратки екскурзии и занятия в природата.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню