Съобщение за огледи на засегнати от наводнението имоти на територията на община Тетевен

Общинска администрация Тетевен уведомява гражданите, че във връзка с обявеното със Заповед №470/24.07.2018 г. на Кмета на Община Тетевен бедствено положение на територията на общината и установяване нанесените щети на пострадалите имоти и жилищните сгради, в периода от 25.07.2018 г./сряда/ до 30.07.2018 г./понеделник/ включително, комисии от служители на Община Тетевен, ще извършват огледи на засегнатите имоти.

Молим гражданите да оказват необходимото съдействие!

Телефон за контакт: 0678 5 2200

Заповед №477 от 25.07.2018 г. вижте тук.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

относно предоставяне на възстановителна помощ на физически лица за подпомагане възстановяването на жилищата им, засегнати от бедствие, съгласно чл. 26 от Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

                            

Право на възстановителна помощ от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет имат собствениците на законно построени и единствени жилища или лицата, които имат учредено вещно право на ползване на тези жилища, като за едно и също жилище не може да бъде отпускана повече от една възстановителна помощ. При съсобственост възстановителната помощ се предоставя на лицата в размер, пропорционален на идеалните им части. Лицата следва да подадат декларация по образец, предоставена им при огледа на имотите за нанесените щети.

Лицата трябва да отговарят на следните условия:

1. средномесечният им доход и на членовете от семейството им за предходните 12 месеца преди месеца на подаване на декларацията да не надвишава размера на официалната линия на бедност за съответната година;

2. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са съдружници или акционери в търговско дружество;

3. да нямат вземания, влогове, дялови участия или ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете от семейството им да надхвърля 500 лв.;

4. да не са извършвали в предходната и/или в текущата година разпоредителни сделки с движимо и недвижимо имущество и/или идеални части от него, общата стойност на които надвишава 12-кратния размер на линията на бедност за съответната година, с изключение на случаите, когато в семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед на осигуряване на достъпна жизнена среда на лицето/лицата с увреждания;

5. да нямат изискуеми публични задължения за жилището, за което се иска възстановителна помощ.

Установяването на условията по т. 1 - 4 се извършва от социални работници на дирекция „Социално подпомагане“, обслужваща територията на община Тетевен по местонахождението чрез анкета.

Установяването на условията по т. 5 и се извършват от кмета на общината.

Възстановителната помощ се предоставя за:

1. частичното възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на заповед от кмета на общината по чл. 195, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и разрешение за строеж;

2. премахване на жилищни сгради, за които е издадена заповед от кмета на общината по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ, станали са опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или заздравят поради природно явление с геоложки или хидрометеорологичен произход.

Предоставената помощ се определя в размер, осигуряващ минимално необходимите битови условия на лицата, които отговарят на условията и не може да превишава стойността на данъчната оценка на жилището.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню