Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда" - гр.Тетевен

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

О Б Я В Я В А

ПОДБОР ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

  За длъжността: „Специалист, програми и проекти” към Агенцията по заетостта, по проект BG05M9OP001-1.028 „Работа” с място на работа в Дирекция „Бюро по труда” гр.Тетевен - 1 /едно/ работно място.

Минимални изисквания:

  • образование – средно;
  • професионален опит – не се изисква;
  • работа с компютър (Microsoft Office) на добро ниво.

Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:

  • знания в областта на: законодателната уредба в областта на заетостта, образованието, обучението на възрастни, социалното подпомагане; програми и насърчителни мерки, финансирани от държавния бюджети схеми реализирани по ОП „Развитие на човешките ресурси”;
  • умения за обобщаване и анализиране на информацията, за проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения, комуникативност, умения за общуване, работа в екип;

Длъжността се заема по трудово правоотношение за срок до приключване на проект BG05M9OP001-1.028 „Работа” или до изчерпване на средствата за проекта.

Информация за длъжността „Специалист, програми и проекти” в ДБТ:

Подпомага дейността на служителите в ДБТ при планиране, организиране и осъществяване на дейности по текущото наблюдение и контрол при извършването на схемата; извършва дейности по информиране на работодателите за възможностите на схемата; информира и консултира лица от целевата група за включване в проекта; прави оценка за допустимост на лицата, извършва подбор и насочване към подходящо работно място; създава организация и подпомага процеса при подписване на договори за осигуряване на заетост с работодателите; осъществява дейности по обработка на отчетните документи на работодатели и ДОб.

Основната месечна заплата за длъжността е 550 лв., като възнаграждението на служителите се финансират изцяло от проект BG05M9OP001-1.028 „Работа”.

Провеждане на подбора: по документи и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за участие в подбора – по образец;
  • ксерокопия на документи придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
  • ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (трудов, служебен или осигурителен стаж);
  • декларация по образец (образец 1 и образец 2);
  • автобиография – европейски формат.

Документите могат да бъдат изтеглени от електронната страница на Агенцията по заетостта.

Контакти: Кандидатите подават лично или чрез упълномощен от тях представител документите за участие в подбора, като на плика се записва номерът на проекта и неговото име (проект BG05M9OP001-1.028 „Работа”) на следния адрес:

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр.Ловеч,

Гр.Ловеч, ул. „Акад. Анастас Иширков” № 10

Краен срок за прием на документи – 09.07.2018г. включително.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню