О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Анекс № BG03-ПС01-0009 от 01.09.2016 г. към сключено партньорско споразумение BG03-ПС01-68/11.12.2015 г. между Община Ловеч и Агенция за социално подпомагане за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 „Приеми ме 2015”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Заповед № 538/13.04.2018 г. на Кмета на Община Ловеч.

            Община Ловеч обявява конкурс за:

Социален работник - 1 /една/ щатна бройка – Община Тетевен - изнесено работно място с обхват на работа Община Тетевен.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността “Социален работник”
 • Образователна степен: „Средно образование“;
 • Професионална квалификация: Хуманитарна;
 • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
 1. Умения и компетентности за заемане на длъжността “Социален работник”:
 • Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • Да предлага решения на възникнали проблеми;
 • Обективност на преценката;
 • Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
 • Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
 • Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 • Компютърни умения - MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Internet.
 1.  Характер на работа
  1. Основни функции на длъжността “Социален работник”:
  2. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на общините Ловеч, Троян, Тетевен, а именно:
 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните  семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и  подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
 1. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
 2. Осигурява подкрепа на приемното семейство.
 3. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
 4. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
 5. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.
 6. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
 7. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
 9. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
 10. Участва при провеждане на екипни срещи.
 11. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 12. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
 13. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

 1. Начин на провеждане на конкурса:
  1. Конкурсът се провежда на два етапа:
  2. Допускане до конкурс - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. 
  3.  Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.
  4. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община Ловеч, в която e включен представител на ДСП – Ловеч.
  5. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
  6. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред Кмета на общината, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
  7. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на интервюто.
  8. Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжностите, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.
  9. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
  1. Заявление за участие конкурс за съответната длъжност /по образец/;
  2. Автобиография /по образец/;
  3. Копие на документ за самоличност;
  4. Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
  5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  6. Декларация по Закона за личните данни /по образец/;
 1. Място на изпълнение на длъжностите:
  1. Социален работник - 1 /една/ щатна бройка – Община Тетевен - изнесено работно място с обхват на работа Община Тетевен.
 1. Място и срок за подаване на документите

            Документите на кандидатите следва да се подават лично или чрез пълномощник в стая 303 на Община Ловеч, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, за Конкурс за длъжността „Социален работник“ по Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015“ в срок от 16 април 2018 г. до 17.00 часа на 16 май 2018 г. включително.

            Допълнителна информация във връзка с конкурса и образци могат да бъдат получени на телефон 068/688 200 и 068/688 236, на сайта на Община Ловеч http://www.lovech.bg/, на сайта на Община Тетевен http://www.teteven.bg/ и в стая 303 на Общинска администрация.

 

Документи за кандидатстване /по образец/:

Автобиография изтеглете тук.

Декларация лични данни вижте тук.

Заявление за участие в подбор вижте тук.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню