О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Анекс № BG03-ПС01-0009 от 01.09.2016 г. към сключено партньорско споразумение BG03-ПС01-68/11.12.2015 г. между Община Ловеч и Агенция за социално подпомагане за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 „Приеми ме 2015”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Заповед № 538/13.04.2018 г. на Кмета на Община Ловеч.

            Община Ловеч обявява конкурс за:

Социален работник - 1 /една/ щатна бройка – Община Тетевен - изнесено работно място с обхват на работа Община Тетевен.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността “Социален работник”
 • Образователна степен: „Средно образование“;
 • Професионална квалификация: Хуманитарна;
 • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
 1. Умения и компетентности за заемане на длъжността “Социален работник”:
 • Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • Да предлага решения на възникнали проблеми;
 • Обективност на преценката;
 • Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
 • Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
 • Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 • Компютърни умения - MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Internet.
 1.  Характер на работа
  1. Основни функции на длъжността “Социален работник”:
  2. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на общините Ловеч, Троян, Тетевен, а именно:
 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните  семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и  подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
 1. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
 2. Осигурява подкрепа на приемното семейство.
 3. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
 4. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
 5. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.
 6. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
 7. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
 9. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
 10. Участва при провеждане на екипни срещи.
 11. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 12. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
 13. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

 1. Начин на провеждане на конкурса:
  1. Конкурсът се провежда на два етапа:
  2. Допускане до конкурс - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. 
  3.  Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.
  4. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община Ловеч, в която e включен представител на ДСП – Ловеч.
  5. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
  6. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред Кмета на общината, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
  7. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на интервюто.
  8. Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжностите, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.
  9. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
  1. Заявление за участие конкурс за съответната длъжност /по образец/;
  2. Автобиография /по образец/;
  3. Копие на документ за самоличност;
  4. Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
  5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  6. Декларация по Закона за личните данни /по образец/;
 1. Място на изпълнение на длъжностите:
  1. Социален работник - 1 /една/ щатна бройка – Община Тетевен - изнесено работно място с обхват на работа Община Тетевен.
 1. Място и срок за подаване на документите

            Документите на кандидатите следва да се подават лично или чрез пълномощник в стая 303 на Община Ловеч, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, за Конкурс за длъжността „Социален работник“ по Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015“ в срок от 16 април 2018 г. до 17.00 часа на 16 май 2018 г. включително.

            Допълнителна информация във връзка с конкурса и образци могат да бъдат получени на телефон 068/688 200 и 068/688 236, на сайта на Община Ловеч http://www.lovech.bg/, на сайта на Община Тетевен http://www.teteven.bg/ и в стая 303 на Общинска администрация.

 

Документи за кандидатстване /по образец/:

Автобиография изтеглете тук.

Декларация лични данни вижте тук.

Заявление за участие в подбор вижте тук.

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню