Обява от СУ "Георги Бенковски" - Тетевен за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Средно училище "Георги Бенковски" Тетевен, на основание Решение № 686/18.12.2017 г, на ОбС -Тетевен и при условията на «Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество», ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ павилион за закуски с площ от 22 кв.м., находящ се в двора на Средно училище "Георги Бенковски" - Тетевен, актуван с АОС № 898 / 20.03.2006 г., при следните условия :
1. Начална месечна наемна цена – 115,33 лв. /сто и петнадесет. и 33 ст./
2. Стъпка на наддаване - 11,53 лв., 10 % от началната тръжна цена.
3. Публичният таен търг ще се проведе от 10.00 часа на 07.03.2018 г. в Средно училище "Георги Бенковски" - Тетевен - Информационен център.
4. Срок място и цена за закупуване на документация за участие - до 12.00 часа на 02.03.2018 г. в касата на Средно училище "Георги Бенковски" - Тетевен, цена - 20 лева.
5. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 16.00 часа на 06.03.2018 г. в инф.център на Средно училище "Георги Бенковски" - Тетевен.
6. Депозитна вноска за участие - 11,53 лв., 10 % от началната тръжна цена; внася се в касата на Информационния център на Община Тетевен или по банков път.
7. Оглед на обекта всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа .
8. В случай, че публичният търг не се проведе на 07.03.2018 г., повторен търг ще се проведе на 14.03.2018 г. от 10.00 часа.
9. Допълнителна информация на тел. 0678 / 5- 23-89, 5- 20-82.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню