Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - ученически стол, намиращ се в сградата на Средно училище "Георги Бенковски" - гр. Тетевен

Средно училище “Георги Бенковски” Тетевен, на основание Решение № 687/18.12.2017г, на ОбС -Тетевен и при условията на «Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество», ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ ученически стол с площ от 110 кв.м., находящ се в сградата на Средно училище “Георги Бенковски” – Тетевен, актуван с АОС № 898 / 20.03.2006 г.,при следните условия :
1.Начална месечна наемна цена – 333.55 лв./триста тридесет и три лв. и 55 ст./
2. Стъпка на наддаване - 33,36 лв., 10 % от началната тръжна цена.
3. Публичният таен търг ще се проведе от 10.00 часа на 24.01.2018 г. в Средно училище “Георги Бенковски” – Тетевен – Информационен център.
4.Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 12.00 часа на 22.01.2018 г. в касата на Средно училище “Георги Бенковски” – Тетевен, цена - 20 лева.
5.Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 16.00 часа на 23.01.2018 г. в инф.център на Средно училище “Георги Бенковски” – Тетевен.
6.Депозитна вноска за участие – 33,36 лв., 10 % от началната тръжна цена; внася се в касата на Информационния център на Община Тетевен или по банков път.
7. Оглед на обекта всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа .
8. В случай, че публичният търг не се проведе на 24.01.2018 г., повторен търг ще се проведе на 31.01.2018г. от 10.00 часа.
9. Допълнителна информация на тел. 0678 / 5- 23-89, 5- 20-82.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню