Обявление относно конкурс за заемането на длъжността „Главен архитект” в Общинска администрация, гр. Тетевен

О Б Я В Л Е Н И Е

След проведено заседание на 18.12.2017 г., в 10:30 ч., в стая  217, етаж ІІ, в сградата на Община Тетевен, на комисия назначена със Заповед № 920/18.12.2017 г. на Кмета на Община Тетевен, по провеждане на конкурс за заемането на длъжността „Главен архитект” в Общинска администрация, гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ № 9 и чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията, открит със Заповед № 775/25.10.2017 г. на Кмета на Община Тетевен и утвърден протокол № 2 от  18.12.2017 г. от работата на комисията, обявявам следното класиране:

Класиран на Първо място – арх. Павел Йорданов Михайлов с оценка – 51,20 (педседет и едно цяло и двадесет)

Определен за спечелил конкурса за длъжността Главен архитект” в Общинска администрация, гр. Тетевен, открит със Заповед № 775/25.10.2017 г. на Кмета на Община Тетевен е класираният на първо място кандидат - арх. Павел Йорданов Михайлов.

Съгласно чл. 96 от Кодекса на труда и чл. 18, раздел IX от утвърдените правила за провеждането на конкурса трудовото правоотношение възниква с лицето,  което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата (чл. 96, ал.1 от КТ).

При сключването на трудовия договор лицето подписва декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал. 1 от КТ и декларация за имотното си състояние, в изпълнение на изискваниата на чл.107а, ал.3 и ал.4 от КТ.

Ако лицето не постъпи на работа в срока по чл. 96, ал. 2 от КТ, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. Срокът по чл. 96, ал.2 от КТ е 2-седмичен от получаването на съобщението за резултата, а при уважителни причини този срок е до 3 месеца.

 Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа на лицето.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню