Приключи обучението на кандидати за приемни родители в Община Тетевен по Проект „Приеми ме 2015”

С вкусна баница и баклава кандидатите за професионални приемни родители от Община Тетевен по проект „Приеми ме 2015” се поздравиха за успешно преминатия процес на обучение и получиха своите удостоверения от обучението по Програмата за базово обучение и Програмата за допълнителна квалификация за професионални приемни родители. Темите, включени в базисното обучение са- Въведение в приемната грижа; Семейството: Какво е да се грижиш за детето на някой друг?; Детето – развитие и възпитание; Преместване и сбогуване; Безопасна грижа; Насилие над детето; Подкрепа и наблюдение на приемните семейства. А темите от обучението за допълнителна квалификация са: Права и закрила на детето; Специализирана грижа, предоставяне при настаняване на дете в риск от 0 до 3 годишна възраст; Специализирана грижа, предоставяне при настаняване на дете с увреждане; Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете, жертва на насилие или трафик; Специализирана грижа, предоставяна на дете, при режим на спешно настаняване; Специализирана грижа, предоставяна на търсещи и получили международна закрила деца в риск (включително непридружени непълнолетни и малолетни бежанци); Целта на обучението е кандидатите да се запознаят със същността на приемната грижа и ролята на приемното семейство; Какво представлява приемничество-видове приемничество, ползите от приемната грижа и различието между приемен родител и родител; Разликата между приемен родител и осиновител; Запознаване с потребността от приемна грижа в България, Дискутирани са темите: „Защо някои семейства имат нужда от помощта на държавата при отглеждането и възпитанието на децата си?”, като целта е се формира нагласа на толерантност към тези семейства; Разгледани са основните потребности на детето в различните възрастови периоди-От какво се нуждае детето, за да порасне?; Раздялата: загуби и привързаността - значението им в живота на детето; Последици от настаняването на детето извън родното семейство – в специализирана институция, резидентна грижа, при роднини и близки, в приемно семейство; „Как приемната грижа помага на децата”; Приемничеството като партньорство за постигане на обща цел: Контакти на приемните родители с биологичното семейство на детето; Партньорство със социалните работници; Съвместна работа със специалисти /лекари,учители, възпитатели и др./; С осиновители - Участниците бяха запознати с част от Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга «Приемна грижа»; „Семейството като социална единица-Ролята на майката и ролята на бащата”; Идентичност: наследство и култура, индивидуални черти и самоуважение; Насърчаване на идентичността на детето в приемното семейство; Повдигна се дискусия на тема: Намаляване страховете на детето при преместване в новото семейство: Възможни емоционални и поведенченски реакции – как да си ги обясним и как да подкрепим детето; От какво има нужда детето и какво иска детето; основните фактори, които оказват влияние върху развитието и формирането на личността на детето; развитието на детската личност от зависимост към самостоятелност. Предпоставки и фактори, които са от съществено значение за позитивното самоуважение и самочувствие; каква привързаност трябва да се изгради с приемното дете – граници и професионализъм в зависимост от настаняването. Обсъдени бяха темите: „Символичен и емоционален дефицит”, „Разбиране на поведението на детето – емоционални и поведенчески особености в развитието на детето през различните възрастови периоди”, „Справяне с трудно поведение. Приемливо и ефективно възпитание”, като за целта на участниците се представиха презентациите: „Стилове родителстване”, „Фактори, обуславящи детското поведение” и „Неприемливо поведение”. Дискутирани бяха темите: „Важните разговори с детето”; да се повиши чувствителността на кандидатите за приемно семейство към проблемите, свързани с насилието и да се подготвят за адекватно поведение и подкрепа при настаняване на дете, преживяло насилие; да разберат същността на грижата за дете, което е преживяло травма от физическо малтретиране, сексуална злоупотреба и пренебрегване; и тяхното разпознаване Да са наясно с емоционалните и поведенчески реакции при децата, жертва на различни видове насилие; запознаване на приемното семейство с възможните последствия и проблеми, които най-често се проявяват в живота на децата, жертва на насилие; подход и стъпки за подкрепа в грижата за преодоляване на последиците от травмата; Разискване на темата за несъстоятелните обвинения и твърдения от страна на децата за злоупотреба–подчертава се, че приемната грижа и осиновяването крият рискове. Уточняване на ролите на партньорите в социалната услуга «приемна грижа» - приемно семейство, ОЗД, РДСП, биологични родители, осиновители, дете и ОЕПГ. Дадена бе информация, относно средства за издръжка на детето и изграждане на умение за планиране и разчет при оползотворяването на финансовата помощ и нейното документиране, като целта е подпомагане на приемното семейство и детето за посрещане на ежедневните нужди. Кандидатите за приемно семейство се запознаха с извършването на наблюдение относно семейната динамика и емоционалните състояния на настаненото дете и приемното семейство, както и с извършването на срещи – планирани и непланирани; Уточнени са видовете подкрепа към утвърденото приемно семейство: Поддържащо обучение, което се явява надграждащо спрямо базисното обучение за развитие на знанията и уменията на приемите родители. Предоставяне на консултиране на приемният родител при срещната трудност в грижата за настаненото дете; Групова работа /супервизия/ за приемните родители като подкрепа, и създаване на екип; Осъществяване на подкрепа за партньорство между приемното и осиновителското семейство и подкрепа на приемното семейство за преживяване на раздяла/ загуба, когато детето си тръгва. запознаване с правата на детето и мерките, които държавата предприема при тяхното нарушаване и по–конкретно настаняване на дете в приемно семейство. Проведени бяха дискусии относно запознаване с правата на детето и мярката – настаняване на дете в приемно семейство; Правата на детето, с приоритетна важност, съгласно Конвенцията за правата на детето; Въпроси отнасящи се до раса, етнически произход, религия, пол, увреждане; Мястото на детето и представа за детството в различните етноси в България; Уточняване на различията между доброволна и професионална приемна грижа. Запознаване с основните принципи, които трябва да се вземат предвид, валидни за всяко дете в системата за грижа – зачитане на историята на живота на детето, уважение на личността на детето, разбиране на неговата уникалност и последиците от раздялата и загубата при изоставените деца; Запознаване с общи знания за видовете увреждания и разпознаване на особеностите в основните поведения на детето, съобразно увреждането; Развиване на умения за посрещане на специфичните потребности на детето, чрез насърчаване на силните му страни; Общуване, отношение и внимание за осигуряване на безопасна и сигурна среда, както и работа в мрежа с професионалисти при грижите за деца с увреждания. Представиха се казуси и дискусии, относно подкрепа на детето в ежедневието, образователната система, изграждане на навици и социални умения. запознаване с разбирането и подкрепата на деца, пострадали от насилие или трафик – Рискови фактори и последици за развитието на детето от насилието или експлоатацията; Запознаване с физически и поведенченски индикатори, психо – емоционални реакции при малтретираните деца, според вида насилие; Яснота със спецификата на връзката с биологичното семейство в случаите на насилие; Запознаване с ролята на приемния родител в процеса на преодоляване на травмата и работа в мрежа с професионалисти и терапевти. Проведени бяха дискусии, относно последствия в поведението на децата, жертва на насилие и трафик-девиантно и делинквентно поведение. Представиха се презентациите: „Детски реакции при загуба” и „Насилие”, след което се проведе дискусия., с цел да се запознаят кандидатите за професионално приемно семейство със специфичните особености при спешното настаняване на детето, разбиране на преживяванията му при раздялата с биологичното семейство и настаняването му в непознато семейство. Дискусия как то да бъде посрещнато и по–лесно да се адаптира. Кандидатите за професионално приемно семейство се запознаха със специфичните потребности на търсещите и получили международна закрила деца в риск, както и факти и обстоятелства, които могат да доведат до рискови фактори за децата от разглежданата целева група - трафик, експлоатация, злоупотреби, неглижиране, насилие, травма и последиците от тях. Запознаване с правото на непридруженото дете да се събере със семейството си, когато е в негов интерес и ролята на приемния родител в процеса на изграждане на емоционална връзка с детето за преодоляване на психическата и емоционална травма и работа в насока преодоляване на дефицитите в развитието на детето, търсещо или получило международна закрила, при наличие на такава. Изясняване на взаимодействието, подкрепата и съдействие от ангажираните институции ( държави и НПО) при изграждане на мрежи от професионалисти и терапевти за подпомагане процеса на интеграция. Разглеждане на аспектите на приложимото национално и международно законодателство в сферата на търсещите и получили международна закрила лица, с фокус върху децата.

      На този етап ОЕПГ-Ловеч, с Изнесено работно място - гр. Тетевен осъществява прием на документи на кандидати за професионални приемни родители, съгласно Плана за развитие на социалната услуга „приемна грижа” за периода 2017/2018 година, като конкретните профили са: 5 бр. за деца от 3 до 18/20 годишна възраст с увреждания и 7 бр. за деца от 3 до 18/20 години жертва на трафик, насилие, без родителска грижа, изведени от институция, за осиновяване.

Можете да ни откриете на адрес:

гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов“ № 42, ет. 3, стая 303

мобилен телефон: 0885 400096

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню