УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Тетевен уведомява гражданите, че  с Решение № 561 от  20.07.2017 г., взето с протокол № 28 на основание чл.22, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.23 от Закона за пътищата Общински съвет – Тетевен е приел Наредба за управление на общинските пътища в община Тетевен с Тарифа за таксите, събирани от община Тетевен за специално ползване на общинските пътища - Приложение №4 към Наредбата.

На основание §4 от ПЗР на Наредбата, заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на Наредбата извършват специално ползване на пътищата по смисъла на §1, т.8 от допълнителните разпоредби на наредбата и Закона за пътищата, са длъжни в тримесечен срок от влизане в сила на Наредбата да направят искане до кмета на община Тетевен, за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.

Съгласно §1, т.8 от ДР на Наредбата:

"Специално ползване на пътищата" е използването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица.

          Исканията за разрешения за специално ползване на общинските пътища се приемат в Общинска администрация, Център за информация и услуги на гражданите.

          Наредбата за управление на общинските пътища в община Тетевен вижте тук...

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню