ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Анекс № BG03-ПС01-0009 от 01.09.2016 г. към сключено партньорско споразумение BG03-ПС01-68/11.12.2015 г. между Община Ловеч и Агенция за социално подпомагане за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 „Приеми ме 2015”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Заповед № 1341/20.09.2017 г. на Кмета на Община Ловеч.

            ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

Социален работник - 2 /две/ щатни бройки – Община Тетевен - изнесено работно място с обхват на работа Община Тетевен.

 

  • Обявление - вижте тук.
  • Декларация лични данни - вижте тук.
  • Заявление за участие - вижте тук.
  • Автобиография - вижте тук.

 

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню