Дирекция "Бюро по труда" Тетевен обявява процедура за подбор на кандидати по Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” за заетост през 2018 г.

Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата” трябва да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

   Да са младежи до 29 ненавършени години до 09.10.2017 г. включително;

   Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;

   Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети лица;

   Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 09.10.2017 г. включително, при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:

   Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ;

   Автобиография (Европас формат) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

   Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище).

   Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Забележки:

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.

Комплектът документи се подава в един екземпляр.

Пълният комплект документи по програмата и информация за одобрените работни места по Квота 1, Квота 2 и Квота 3 е публикуван  на интернет-страниците на МТСП (http://www.mlsp.government.bg/) и на Агенция по заетостта    (http://www.az.government.bg/)

Срок за подаване на документи в Дирекция „Бюро по труда” гр.Тетевен от кандидатите – от 18.IХ. до 09.Х.2017г.

Информация за одобрените работни места по Квота 1, Квота 2 и Квота 3, както и за необходимите документи за кандидатстване може да получите в стаи 101, 102 и 103 на Дирекция „Бюрото по труда” гр.Тетевен  при трудовите посредници и в стая 105.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню