Съобщение относно процедура по определяне на санитарно-охранителна зона около "КИ Равнището - Топекс - Дивчовото"

                На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3), е публично обявен проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ, около водоизточник за добив на подземни води от подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“, с код BG1G0000TJK045 – каптиран извор „КИ Равнището – Топекс – Дивчовото“, находящ с в поземлен имот с идентификатор 20996.49.1 по КККР на с. Дивчовото, община Тетевен, област Ловеч.

          Документацията е заведена с вх. № Писмо – 2764/02.08.2017 г. на Община Тетевен и е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая 216 на Община Тетевен.

          На основание чл. 39, ал. 3 от Наредба №3, проектът на СОЗ е публично достъпен в продължение на един месец, считано от дата 04.08.2017 г. до дата 04.09.2017 г.

 

          Становища и възражения се приемат (подават) в Информационен център на Община Тетевен /първи етаж/.

          Служител за контакти: Деница Пламенова Христова – мл. експерт ОС, стая 216, тел.: 0678/5 22 00, вътр. 234

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню