ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за производствени и стопански нужди на недвижим имот – общинска собственост, включен в баланса на общинско дружество „СВЕЖЕСТ“ ЕООД гр. Тетевен

„СВЕЖЕСТ“ ЕООД на основание Заповед №33/07.07.2017 г. на Управителя на „СВЕЖЕСТ“ ЕООД, във връзка с Решение №523/18.05.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за производствени и стопански нужди на недвижим имот – общинска собственост, включен в баланса на общинско дружество „СВЕЖЕСТ“ ЕООД гр. Тетевен и представляващо самостоятелно помещение с площ от 54 кв. м, попадащо в УПИ III, кв. 135 по ПУП на гр. Тетевен (а по КККР на гр. Тетевен поземлен имот с идентификатор 72343.500.133), актуван с АОС №324/07.10.2002 г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 243,68 лв. (двеста четиридесет и три лв. и 68 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 3 (три) години.

3. Търгът ще се проведе на 21.07.2017 г. от 14:00 часа  в  Административна сграда на „СВЕЖЕСТ“ ЕООД, на адрес: гр. Тетевен, ул. „Първи май“ №5.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 20.07.2017 г. в Административна сграда на „СВЕЖЕСТ“ ЕООД, на адрес: гр. Тетевен, ул. „Първи май“ №5, цена – 50 лв. без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в Административна сграда на „СВЕЖЕСТ“ ЕООД, на адрес: гр. Тетевен, ул. „Първи май“ №5 в запечатан плик до 12:00 часа на 21.07.2017 г.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в касата на „СВЕЖЕСТ“ ЕООД или по международна банкова сметка IBAN BG51UBBS72681010176719, BIC кода на банката е: UBBSBGSF – ОББ АД – клон Тетевен, в срок до 12:00 часа на 21.07.2017 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Допълнителна информация на тел.: 0888677832.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню