СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА ТРОТОАРНИ ПЛОЩИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Община Тетевен напомня на гражданите за разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на Община Тетевен, регламентиращи ползването на тротоарни площи, улични платна и други обществени територии за търговска дейност, както и административно-наказателните санкции при неспазване на приетия регламент:

Чл.36. Забранява се:

1. Поставянето на павилиони, сергии и други съоръжения за нуждите на търговията по тротоарите, в градинките, парковете и други свободни обществени пространства, без разрешение на общината, съгласувано с органите на РУ на МВР – гр. Тетевен;

Чл.37. (1) Амбулантна търговска дейност в гр. Тетевен се извършва само на определените за целта пазари, а в селата само на определени за целта места от кметовете и кметските наместници.

(2) Продажбата на стоки и извършването на услуги от превозни средства, от ремаркета, фургони и други подобни,  се разрешава само на пазарите.

Чл.38. За извършване на амбулантна търговска дейност и услуги в общински терени и ползване на такива терени за търговска дейност на открито извън местата по чл.34,ал.1, общината издава разрешение, съгласно Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Тетевен.

            Съгласно чл. 57 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на Община Тетевен санкциите за тези нарушения са:

  1. За физически лица – от 30 до 200 лв.,
  2. За юридически лица и еднолични търговци – от 300 до 1 500 лв.

При повторно нарушение:

  1. За физически лица  - от 200 до 1 000 лв.,
  2. За юридически лица и еднолични търговци – от 1 500 до 3 000 лв.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню