„ЧЕТПРОМ“ ЕООД обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем производствени помещения с обща площ 700 кв. м за производствени и стопански нужди

            „ЧЕТПРОМ“ ЕООД на основание Заповед №12/21.06.2017 г. на Управителя на „ЧЕТПРОМ“ ЕООД, във връзка с Решение №524/18.05.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем производствени помещения с обща площ 700 кв. м за производствени и стопански нужди, както следва: производствено помещение с площ от 396 кв. м, ведно с оборудването (климатици и парно отопление), прилежащите към него 4-ри помещения с обща площ 144 кв. м и коридор, асансьор и битово помещение за отдих и почивка с обща площ от 160 кв. м, всичките те представляващи част от триетажна сграда с идентификатор 72343.500.30.2, попадаща в поземлен имот с идентификатор 72343.500.30 по КККР на гр. Тетевен, актувана с АОС № 149/2000 г., включени в капитала на „Четпром” ЕООД гр. Тетевен, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 1 400,00 (хиляда и четиристотин) лв., без ДДС.

2. Срок на отдаване – до приключване на процедурата по приватизация и определяне на купувач.

3. Търгът ще се проведе на 14.07.2017 г. от 14:00 часа  в  Административна сграда на „ЧЕТПРОМ“ ЕООД, на адрес: гр. Тетевен, ул. „Вършец“ №79.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 13.07.2017 г. в Административна сграда на „ЧЕТПРОМ“ ЕООД, на адрес: гр. Тетевен, ул. „Вършец“ №79, цена – 50 лв. без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в Административна сграда на „ЧЕТПРОМ“ ЕООД, на адрес: гр. Тетевен, ул. „Вършец“ №79 в запечатан плик до 12:00 часа на 14.07.2017 г.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в касата на „ЧЕТПРОМ“ ЕООД или по международна банкова сметка IBAN BG54UBBS72681010000416, BIC кода на банката е: UBBSBGSF – ОББ АД – клон Тетевен, в срок до 12:00 часа на 14.07.2017 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Допълнителна информация на тел.: 0886504837.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню