На 21.06.2017г., от 10,30 часа, в салона на Община Тетевен ще се проведе пресконференция по проект: BG05M9OP001-2.004-0036-C01 „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН"

Съгласно сключен Договор BG05M9OP001-2.004-0036 от 03.08.2016г. – между Община Тетевен и Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" стартира Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на „Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства - Тетевен" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие" по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване".

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню