ОБЯВЛЕНИЕ за прием на ЗАЯВЛЕНИЯ от кандидати за потребители на услугата „Личен асистент” и „Домашен помощник”, и кандидати за Лични асистенти и Домашни помощници

Съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  между Министерство на труда и социалната политика и Община Тетевен с регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0208 – C001 „Независим живот” за създаване на център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.

Лицата, които желаят да бъдат включени в проекта за ползване на социалната услуга подават заявление на адрес:

гр. Тетевен, Община Тетевен, ул. „Иван Вазов” №42, 2 етаж, социален работник – Наталия Недкова

При подаване на Заявлението кандидат – потребителят или неговият законен представител, декларира, че:

       Посочените в Заявлението обстоятелства отговарят на фактическата обстановка.

       Съгласен е да допусне в дома си хора, с които не е в роднински отношения.

       Към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „личен асистент” или „домашен помошник по други национални  програми, или по програми, финансирани от други източници, или по друг ред (в случай,  че ползва към момента на подаването, кандидатът вписва данни за срока на ползване на услугата).

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

За потребители на услугата могат да кандидатстват :

 • Лица  с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Лица  над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

Кандидатите за потребители е необходимо да представят следните документи:

 1. Заявление по образец /ПРИЛОЖЕНИЕ 1/
 2. Към заявлението се прилагат следните документи:

       Документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);

       Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител ( за справка);

       Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ (копие); Протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или невъзможност за самообслужване (копие);

       Удостоверение за настойничество /попечителство(копие);

       Заповед  /съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини, или приемно семейство по чл. 26 от закона за закрила на детето (копие);

       Други документи, при необходимост.

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ:

За лични асистенти по Проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса  за социално осигуряване и са:

       Безработни лица;

       Трудово заети лица:  наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

       Неактивни лица /студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Лицата, които желаят да бъдат Лични асистенти, подават следните документи:

 1. Заявление по образец, в което вписват предпочитанията си за работа с конкретен/и потребител/и. /ПРИЛОЖЕНИЕ 2/
 2. Към заявлението се прилагат следните документи:

       Документ за самоличност (за справка);

       Свидетелство за съдимост

       Автобиография;

       Документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;

       Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

       Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

       Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е предобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

       Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по ОПРЧР

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК:

За потребители на услугата могат да кандидатстват :

 • Лица  над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

Кандидатите за потребители е необходимо да представят следните документи:

 1. Заявление по образец /ПРИЛОЖЕНИЕ 1/
 • Към заявлението се прилагат следните документи:

       Документ за самоличност (за справка);

       Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител ( за справка);

       Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ (копие); Протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или невъзможност за самообслужване (копие);

       Удостоверение за настойничество /попечителство(копие);

       Други документи, при необходимост.

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ:

За домашни помощници по Проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса  за социално осигуряване и са:

       Безработни лица;

       Трудово заети лица:  наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

       Неактивни лица /студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Лицата, които желаят да бъдат Домашни помощници, подават следните документи:

 1. Заявление по образец, в което вписват предпочитанията си за работа с конкретен/и потребител/и. /ПРИЛОЖЕНИЕ 2/
 • Към заявлението се прилагат следните документи:

       Документ за самоличност (за справка);

       Свидетелство за съдимост

       Автобиография;

       Документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „домашен помощник” квалификация;

       Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

       Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

       Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

МЯСТО И СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“:

Кандидат – потребителите и кандидатите за  подават заявления:

В Срок: от 26.04.2017 г. до 08.05.2017 г.;

От 9.00 часа до 12.00 часа всеки работен ден;

Заявленията се подават на адрес:

гр. Тетевен, Община Тетевен, ул. „Иван Вазов” №42, 2 етаж, социален работник – Наталия Недкова

 

Допълнителна  информация, можете да получите на телефон: 0879 56 05 42

Администраторът сключва трудов договор с всеки избран личен асистент  и домашен помощник, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

 • За сключване на договор с личен асистент  и домашен помощник, от лицето предварително се изисква да представи медицинско удостоверение, издадено от личния му лекар, както и служебна бележка от месторабота за месечния доход (ако работи).
 • Всеки личен асистент и домашен помощник подписва Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията.
 • Личните асистенти и домашните помощници, подписват длъжностна характеристика, разработена от екипа по управление на проекта и утвърдена от Администратора.

Приложенията на документите могат да бъдат, получени на хартиен носител от Г-жа Наталия Недкова, социален работник , гр. Тетевен, Община Тетевен, ул. „Иван Вазов” №42, 2 етаж,

 

 

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню