Обява от "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД

          "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед № 021/17.03.2017г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството, представляващ „Подкрепителен пункт /барче/”, намиращ се на приземния етаж на сграда на "МБАЛ-Тетевен -Д-р Ангел Пешев" ЕООД, ул. „Димитър Благоев” № 62, състоящо се от търговско помещение, коридор, склад и бар с обща площ от 76,00 кв. м., при следните тръжни условия:

1. Начална наемна цена – 310 /триста и десет/  лв. без ДДС;

2. Срок на договора за наем – 3 /три/ години;

3. Право на участие в търга имат  еднолични търговци  и юридически лица;

4. Не може да участва в търга кандидат, който е:

4.1. Обявен в несъстоятелност;

4.2. Е в производство по обявяване в несъстоятелност;

4.3. Е в производство по обявяване в ликвидация;

4.4. Има задължения към Община Тетевен;

4.5. Има задължения към държавата.

4.6. При подаване на заявлението за участие кандидатът установява обстоятелствата по т.4.1, 4.2 и 4.3  с декларация по образец,  обстоятелството по т.4.4 - с удостоверение от Община Тетевен, обстоятелството по т.4.5. с декларация по образец. При подписване на договор спечелилият кандидат представя удостоверение от Фирмено отделение на съответния съд за обстоятелствата по т.4.1, 4.2 и 4.3 и удостоверение по чл.87 от ДОПК - за обстоятелството по т.4.5.

5. Условие на търга - запазване дейността на обекта.

6. Депозитът за участие в търга е 10% от началната наемна цена без ДДС. Депозитната вноска за участие се внася в касата на дружеството до 16,00 часа на 10.04.2017 год.;

7. Документацията се закупува до 14,00 часа на 10.04.2017 год. от счетоводството на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД срещу сумата от 20,00 лв. без ДДС.

8. Предложенията за участие в търга се подават до 16,00 часа на 10.04.2017 год. при завеждащ „Личен състав” на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД.

9. Търгът ще се проведе от 11,00 часа на 11.04.2017 год. в заседателната зала на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД;

10. Оглед на обекта може да се прави всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа.

          За допълнителна информация: тел. 0678/531 71, 0678/533 11

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню