НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЧАСТ ОТ ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩ. ТЕТЕВЕН, ОБЛ. ЛОВЕЧ (с. Български извор, с. Бабинци, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям Извор, с. Градежница и с. Малка Желязна)

Съгласно сключен Договор № КД-1-98/31.10.2016 г. и Заповед № РД-16-34/01.11.2016 г. на ИД на АГКК е открито производство за: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Български извор, с. Бабинци, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям Извор, с. Градежница и с. Малка Желязна, общ. Тетевен, обл. Ловеч". Възложител: Aгенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител по договора е ДЗЗД „ГЕОБГ”. Съгласно чл. 38, ал. 1 и чл. 35, ал. 2 от ЗКИР, както и чл. 39, ал. 2, 3, 5 и 6 от Наредба № 3/2005 г. всеки собственик, съответно носител на вещни права е длъжен: • Да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра; • Да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване; • Да представи на служител на фирмата-изпълнител при поискване, акт удостоверяващ правата върху имота (копие нот. акт или др. документи), както и др. данни, съгласно цитираните нормативните документи.

ВАЖНО! За гражданите, които нямат възможност да представят своите документи в обявените графици: СЕ ОРГАНИЗИРА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ПЕРИОДА 20.03.2017 г. – 21.04.2017 г. включително – в работно време, както следва: Хартиени копия:  Кметствата на съответните населени места;  Община Тетевен, Техническа служба - площад "Сава Младенов" № 9;  Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр. Ловеч, бул. „България“ № 3, ет. 4

 

График Тетевен вижте тук.

График с. Голям извор вижте  тук.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню