Конкурс за длъжността "Директор" на детска ясла "Щастливо детство" гр. Тетевен

Вижте тук.

 

СПИСЪК

С допуснатите до конкурсa кандидати за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР” на детска ясла „Щастливо детство” гр.Тетевен: 

1. Йорданка Маринова Иванова

2. Ирена Христова Иванова

Конкурсът ще се проведе на 16.05.2017 г. от 11:00 часа, в сградата на Община Тетевен, гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ 9, етаж ІІ, в стая  217.  

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

След проведено заседание на 16.05.2017 г., в 10:00 ч., в стая  214, етаж ІІ, в сградата на Община Тетевен, комисия назначена със Заповед №315/05.05.2017 г. на Кмета на Община Тетевен, по провеждане на конкурс за заемането на длъжността „ДИРЕКТОР” на детска ясла „Щастливо детство” гр. Тетевен, съгласно изискванията на чл.8, ал.3 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, открит със Заповед №135/02.03.2017 г. на Кмета на Община Тетевен и утвърден протокол № 2 от  16.05.2017 г. от работата на комисията, обявявам следното класиране:

Първо мястоЙорданка Маринова Иванова с оценка – 4,12 (четири цяло и дванадесет);

Второ мястоИрена Христова Иванова с оценка – 3,90 (три цяло и деветдесет).

Определям за спечелил конкурса за длъжността „ДИРЕКТОР” на детска ясла „Щастливо детство” гр. Тетевен, класираният на първо място кандидат - Йорданка Маринова Иванова.

Съгласно чл.96 от Кодекса на труда и раздел IX от утвърдените правила за провеждането на конкурса:

Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата (чл. 96, ал.1 от КТ).

Кметът на общината сключва трудов договор.

При сключването на трудовия договор лицето подписва декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал. 1 от КТ и декларация за имотното си състояние, в изпълнение на изискваниата на чл.107а, ал.3 и ал.4 от КТ.

Ако лицето не постъпи на работа в срока по чл. 96, ал. 2 от КТ, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. Срокът по чл. 96, ал.2 от КТ е 2-седмичен от получаването на съобщението за резултата, а при уважителни причини този срок е до 3 месеца.

В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено.

Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа на лицето.

 

С уважение,

Д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

 

Борис Врабевски

Зам.-кмет на Община Тетевен

Председател на комисията

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню