ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В СХЕМА “ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ГР.ТЕТЕВЕН  продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора”. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Представители на целевата група по Проекта са безработни лица до 29 години включително и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ).

От 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г. във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната, всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по схемата, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този етап от изпълнението на схемата, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280 / 2015г.

В настоящия прием на заявки отпада ограничението за максималния брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на един работодател.

При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.

Подробна информация за работодатели и безработни лица по схема „Обучения и заетост за младите хора”, документите за кандидатстване и Методика за оценка на заявки можете да получите в стая 105 на Дирекция Бюро по труда гр.Тетевен, тел. 0678 / 5 24 08. Същите са  публикувани и можете да намерите на официалния сайт на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню