Срокове за плащане на данъци и такси

ОТДЕЛ  “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”  

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за местните данъци и такси, сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2017 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

  И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.

                                 Срок за плащане – на две равни вноски:

                                 Първа вноска – до  30.06.2017 г.

                                 Втора вноска - до 31.10.2017 г.

На предплатилите до 30.04.2017 г. данъка за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на годишното задължение.

На предплатилите до 30.04.2017 г. таксата за цялата година се прави отстъпка 3 на сто от размера на годишното задължение.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК  2017 Г. 

                        Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

                        1. за първото тримесечие - до 31 януари 2017 г.;

                        2. за второто тримесечие - до 30 април 2017 г.;

                        3. за третото тримесечие - до 31 юли 2017 г.;

                        4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври 2017 г.

Платилите пълния размер в срок до 31.01.2017 г., ползват отстъпка от 5 на сто от размера на годишното задължение.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

1.Срок за подаване на месечна декларация  и плащане на данъка за месеца – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

2. Срок за подаване на годишна декларация за облагане с туристически данък за 2016 г. от лицата, предлагащи нощувки - до 30 януари 2017 г.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

 1. Срок за подаване на годишна данъчна декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници за съответната година - преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози за съответната година.

2. Данъкът се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

              ___________________________________________________________________________

           Задълженията си за местни данъци и такси към Община Тетевен може да заплатите по един от следните начини:

  • В брой на касата в отдел „Местни данъци и такси“;
  • По банковата сметка на общината;
  • Чрез касите на „Изипей“ АД встраната и чужбина;

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню