РЕШЕНИЕ № 3 ОИК/16.04.2015 г. и ПРОТОКОЛ №3/16.04.2015 г.

ОИК в ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, назначена с Решение №178-ПВР/МИ на ЦИК от 11.08.2011 год.  за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 3 ОИК/16.04.2015 г.

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Тетевен и обявяване за следващият избран Общински съветник в ОС гр. Тетевен, във връзка с Протокол №3 от 16.04.2015 г. и на основание чл.33, ал.1, т.18, във връзка с чл.276 и чл.277 от Изборния кодекс, чл. 30, ал.4, т.3 и чл. 30, ал.6 от ЗМСМА,

ОИК-Тетевен

В ОИК Тетевен на 06.04.2015 год. е постъпило уведомление № ОБС21/1/ от 03.04.2015 г. от Председателя на Общински съвет  - гр. Тетевен, към което е приложено ЗАЯВЛЕНИЕ № ОБС 21 от 02.04.2015 г. от ЛЮДМИЛА МИТКОВА МОМЧИЛОВА - ОГНЯНОВА, с ЕГН .............. – общински съветник от листата на ПП „Земеделски Народен съюз”, получени на 06.04.2015 г. в ОИК за предсрочно прекратяване на правомощията й като общински съветник в ОС Тетевен, по лични причини. Подалата ЗАЯВЛЕНИЕТО не е представила писмени възражения в срока за това – 14.04.2015 год., след като писмено е УВЕДОМЕНА за тази възможност от ОИК Тетевен. Ето защо ОИК – Тетевен констатира, че са налице законовите предпоставки на чл. 30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на правомощията на общинската съветничка ЛЮДМИЛА МИТКОВА МОМЧИЛОВА – ОГНЯНОВ. На основание чл.30, ал.6 от ЗМСМА, ОИК Тетевен със същото Решение, с което се прекратяват правомощията на общинския съветник, следва да определи като общински съветник следващият в листата на ПП „Земеделски Народен съюз”, като от извършената проверка в изборните книжа се установи, че това е НАЙДЕН ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ. Със ЗАЯВЛЕНИЕ от 15.04.2015 год. до ОИК Тетевен, получено на същата дата в комисията, НАЙДЕН ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ е заявил, че не желае, да бъде определян за общински съветник по здравословни причини. Ето защо, ОИК Тетевен приема, че ЗАЯВЛЕНИЕТО на НАЙДЕН ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ следва да се уважи, а за избран следва да бъде обявен следващият в кандидатската листа на ПП „Земеделски Народен съюз” НИКОЛАЙ МАРГАРИТОВ МЛАДЕНОВ, ЕГН.

На основание гореизложеното и на основание чл.33 ал.1 т.18 във връзка с чл.276 и чл.277 от Изборния кодекс, чл. 30, ал.4, т.3 и чл. 30, ал.6 от ЗМСМА, ОИК-Тетевен

                                          

                                         

                                                       РЕШИ:

1. Прекратява предсрочно пълномощията  като общински съветник в ОС – гр. Тетевен на Г-жа ЛЮДМИЛА МИТКОВА МОМЧИЛОВА - ОГНЯНОВА, анулира издаденото удостоверение.

2. Обявява за избран за общински съветник в ОС – Тетевен, от листата на ПП „Земеделски Народен Съюз” Г-н НИКОЛАЙ МАРГАРИТОВ МЛАДЕНОВ

3. Издава удостоверение на Г-н НИКОЛАЙ МАРГАРИТОВ МЛАДЕНОВ, за  общински съветник в ОС, гр. Тетевен.

4. Препис от настоящото Решение да бъде публикуван на видно място в Община Тетевен, със заличени ЕГН и изпратени както следва:

           

           4.1. За Г-жа ЛЮДМИЛА МИТКОВА МОМЧИЛОВА – ОГНЯНОВА

            4.2. За Г-н НИКОЛАЙ МАРГАРИТОВ МЛАДЕНОВ

            4.3.За Кмета на Община Тетевен

            4.4. За Председателя на ОС – гр. Тетевен

            4.5. За ЦИК, в предвидения за това срок в ИК.

            4.6. За публикуване на информационното табло / със заличен ЕГН/.

            4.7. За интернет страница на Община Тетевен / със заличен ЕГН/.

Решението подлежи на обжалване в 7 /седем/ дневен срок пред АС – гр. Ловеч.

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОИК: ........................

                        /СТЕФАН КАЛИНОВ СТЕФАНОВ/

СЕКРЕТАР ОИК:......................

                        /МИЛКА МОМЧИЛОВА КОНСУЛОВА/

Решението обявено на 16.04.2015 год. в ………….часа.

ОИК в ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, назначена с Решение №178-ПВР/МИ на ЦИК от 11.08.2011 год.  за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

  ПРОТОКОЛ

 

                                                  №3/16.04.2015 г.

            Днес, 16.04.2015 г. в гр. Тетевен, област Ловеч се проведе заседание на ОИК - Тетевен, на което присъстваха:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Калинов Стефанов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Бешева Христова                             

СЕКРЕТАР: Милка Момчилова Консулова         

ЧЛЕНОВЕ:

Бранимира Каменова Павлова      

Владимир Георгиев Димитров      

Дияна Иванова Лалева

Павлин Димитров Диков

Игнат  Илиев   Игнатовски

Донка Цочева Цачева

Диляна Илиева Генкова

Людмил Красинов Павлов

            Общият брой на членовете на ОИК Тетевен, съгласно Решение №178-ПВР/МИ на ЦИК от 11.08.2011 год. е 17. Броят на присъстващите членове за днешното заседание е 11, поради което заседанието е редовно и може да приема решения.

Заседанието беше открито в  13.30 часа, при следният дневен ред:

11.      Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС – гр. Тетевен и обявяване за следващият  избран Общински съветник в ОС гр. Тетевен

По Дневния ред: Докладва Председателят  на ОИК Тетевен.

Във връзка с издадена Заповед от Кмета на Община Тетевен №208 от 15.04.2015 г. за  определянето на  член от ОА за отваряне на помещението със изборните книжа, съгласно Решение №2ОИК от 15.04.2015г. Помещението се отвори и след извършен преглед на изборните книжа, комисията констатира следното: че следващите след избраните за общински съветници от ПП „ Земеделски Народен Съюз“ са:

Найден Станев Христов - №170 от 20.09.2011 г.

Николай Маргаритов Младенов - №171 от 20.09.2011 г.

Светослав Динков Доков - №172 от 20.09.2011 г.

Като от извършената проверка в изборните книжа се установи, че това е НАЙДЕН ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ. Със постъпило ЗАЯВЛЕНИЕ от 15.04.2015 год. до ОИК Тетевен, получено на същата дата в комисията, НАЙДЕН ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ е заявил, че не желае, да бъде определян за общински съветник, по здравословни причини. Ето защо, предлагам ОИК Тетевен да разгледа заявлението и да го уважи, а за избран следва да бъде обявен следващият в кандидатската листа на ПП „Земеделски Народен Съюз”  именно Николай Маргаритов Младенов, ЕГН .................

Във връзка с Решение на  ОИК Тетевен №3 ОИК/16.04.2015 г. за определяне на следващият ОС от листата на ПП“ Земеделски Народен Съюз“, предлагам ОИК Тетевен да приеме Решение за издаване на Удостоверение за общински съветник от листата на ПП „ Земеделски Народен Съюз“ на Николай Маргаритов Младенов.

Във връзка с горепосочените факти , предлагам ОИК Тетевен да вземе следното Решение:

1. Прекратява предсрочно пълномощията  като общински съветник в ОС – гр. Тетевен на Г-жа ЛЮДМИЛА МИТКОВА МОМЧИЛОВА - ОГНЯНОВА, с ЕГН , Област Ловеч, Община Тетевен, с. Галата, ул. „Васил Левски” №125.

2. Обявява за избран за общински съветник в ОС – Тетевен, от листата на ПП „Земеделски Народен Съюз” Г-н НИКОЛАЙ МАРГАРИТОВ МЛАДЕНОВ, с ЕГН , Област Ловеч, Община Тетевен, с.Градежница, ул. „Иван Вазов“ №17

3. Издава удостоверение на Г-н НИКОЛАЙ МАРГАРИТОВ МЛАДЕНОВ, за  общински съветник в ОС, гр. Тетевен.

Който е съгласен с така направеното предложение, Моля да гласува.

11 гласа „ЗА” 0 гласа „ПРОТИВ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Калинов Стефанов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Бешева Христова                             

СЕКРЕТАР: Милка Момчилова Консулова         

ЧЛЕНОВЕ:

Бранимира Каменова Павлова      

Владимир Георгиев Димитров      

Дияна Иванова Лалева

Павлин Димитров Диков

Игнат  Илиев   Игнатовски

Донка Цочева Цачева

Детелина Руменова Маринова

Диляна Илиева Генкова

Людмил Красинов Павлов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню