Община Тетевен обявява конкурс за длъжността "Директор" на детска ясла "Щастливо детство"

О Б Я В Л Е Н И Е

            Община Тетевен със седалище и адрес: 5700 гр.Тетевен, пл. „Сава Младенов” № 9, на основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, и Заповед № 50/27.01.2014г.на Кмета на Община Тетевен

ОБЯВЯВА КОНКУРС

                                                                                    

за длъжността „ДИРЕКТОР” на детска ясла „Щастливо детство” гр.Тетевен – 1 работно място, при следните условия:

І.Място на работа – гр.Тетевен, ул.”Боева могила”№ 5.

ІІ. Характер на работата- ръководене дейността на Детска ясла и детска млечна кухня .

ІІІ.Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността :

           1.Да са български граждани

           2.Да са завършили висше образование по специалност „Медицина" на образователно-квалификационна степен „магистър", или висше образование по специалност „Медицинска сестра" или „Акушерка" на образователно-квалификационна степен „бакалавър".

           3. Да имат професионален опит не по-малко от 1 /една/ година.

           4.Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

           5. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.

ІV. Вид правоотношение: трудово - споразумение по чл.107 от Кодекса на труда за срок от 3 години.

V. Начин на провеждане на конкурса :

          1 Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

          2. Защита на концепция за управление и развитие на Детска ясла „Щастливо детство” гр.Тетевен.

          3. Интервю за оценка на:

          а/ Управленска компетентност – умения за определяне на реалистични и ясни цели, отговорности и задължения на служителите, умения за контрол на дейността им и създаване на мотивация за постигане на значими индивидуални и организационни цели;

          б/ Ориентация към резултати – умения за организиране на работата според сроковете, ресурсите и изискванията за качество, за контрол на изпълнението на задачите

          в/ Професионална компетентност – познаване и правилно прилагане на нормативните актове и вътрешните правила и процедури свързани с дейността на директора на детската ясла; убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни; да познава добре действащите нормативни документи, касаещи дейността на детската ясла – Кодекс на труда, Закон за здравето,Закона за храните, ЗМДТ, Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и другите нормативни актове и поднормативни актове в здравеопазването и храненето на деца;

VІ. Необходими документи :

          1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст /;

          2. Автобиография;

          3. Документи за придобито образование по посочените специалности /оригинали и фотокопия /;

          4. Документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /оригинал и фотокопие/;

          5. Свидетелство за съдимост – оригинал /в срок на валидност/;

          6. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в Диспансер за психични заболявания.

          7. Документ, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява професията си, за кандидатите със специалност „Медицина” – документ от БЛС, за кандидатите със специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” – документ от БАПЗГ.

          8. Концепция за развитие и управление на Детска ясла „Щастливо детство” гр.Тетевен за срок от 3 години в два екземпляра и обем до 5 страници – А4, подписана и запечатана от кандидата в непрозрачен плик, която да съдържа :

- мисия, цели, очаквани резултати;

- визия за състоянието на Детската ясла;

- стратегия за развитие на Детската ясла /поддържане и обновяване, кадрово, финансово и ресурсно осигуряване, рекламна политика/ .

VІІ . Място и срок за подаване на документите за участие:

         1. Документите за участие се представят в срок от 1 /един/ месец от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Тетевен, п.к.5700, пл. „Сава Младенов” № 9 “ - Община Тетевен, ІІ етаж, стая 222, Старши експерт „Човешки ресурси “, тел. 0678 / 5-22-00, вътрешен 222.

         2. Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – до 12:00 часа на 04.03.2014г.

         3. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на интервюто.

VІІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Община Тетевен и информационното табло в Информационния център на Община Тетевен, находящ се в сградата на общината, І – ви етаж.

ІХ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

          1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската ясла;

          2. представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;

          3. отговаря за организацията и осъществяването на хигиенния и противоепидемичния режим;

          4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската ясла;

          5. утвърждава щатното разписание на детската ясла;

          6. утвърждава правилник за вътрешния ред за детската ясла;

          7. отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската ясла.

          8. контролира и отговаря и за цялостната дейност на детската кухня, включително и спазване на нормите за здравословно хранене при приготвянето на храната.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите, за да се запознаят с нея, от отдел „Човешки ресурси “.

 

 

Допуснати кандидати до по-нататъшно участие в конкурса вижте тук.

Обявление за отлагане на конкурс вижте тук.

 Обявление за провеждане на конкурс вижте тук.

Класиране от проведения конкурс вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню