Обява за обществеността

О Б Я В А

от

ЕМИЛ АСЕНОВ МАКСИМОВ

с адрес:

„СТИЛ МАКС”- ЕООД, БУЛСТАТ 820139190,

с управител: Емил Асенов Максимов

с адрес: гр.Тетевен, ул.”Симеон Куманов” No9, обл.Ловешка 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за Оценка за въздействие върху околната среда, Уведомяваме всички заинтересувани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Изработване на инвестиционни проекти за „Производствено хале” за окомплектоване и  производство на PVC и Алуминиева дограма за производствени нужди, в УПИ V-ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ кв.263  по плана на гр.Тетевен, обл.Ловешка, собственост – частна.

Данни за инвестиционно предложение:

Собственик: „СТИЛ МАКС”- ЕООД, БУЛСТАТ 820139190, с управител: Емил Асенов Максимов, с адрес: гр.Тетевен, ул.”Симеон Куманов” No9, обл.Ловешка

1.Предложението е за изготвяне на „Производствено хале” за окомплектоване и производство на PVC и Алуминиева дограма за производствени нужди, в УПИ V-ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ кв.263 по плана на гр.Тетевен, обл.Ловешка, собственост – частна.

2.Инвестиционното предложение се свързва със съществуващите елементи на инфраструктурата изградени за обслужване на района като Пп- Предимно промишлена зона – електропреносна мрежа и третокласен път свързващ гр.Тетевен и с.Рибарица, без да засяга други имоти в района. Инфраструктурата е изградена като общинска собственост.

3.Площадката за изграждане на производствената сграда се намира в УПИ V-ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ кв.263 по плана на гр.Тетевен, обл.Ловешка, собственост – частна, без да засяга защитени територии и без да се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Няма да се имитират никакви вредни емисии.

4.Няма да се използват природни ресурси по време на строителството, не се емитират  отпадни води, не се предвижда топлинен или енерго източник.

5.Отпадъци не се генерират при дейностите в обхвата на инвестиционното предложение.

2/2

Всички, които желаят да изразят мнения и становища за ИП могат да го направят писмено в Общината, Кметството или РИОСВ – Плевен, ул. “ Стамболийски “ № 1А, гр. Плевен - 5800

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню