ОБЯВЛЕНИЕ №Писмо – 2224(6)/05.11.2012 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Тетевен, отдел СППОС, съобщава на Лиляна Георгиева Йорданова, с постоянен адрес гр. София, че със Заповед №648/30.10.2012 г. на Кмета на Община Тетевен е назначена комисия от служители на Общинска администрация – Тетевен, на 09.11.2012 г. в 10,00 часа, да извърши оглед на място за установяване на фактите и обстоятелствата във връзка с отстоянието на трайните насаждения намиращи се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – 1791 по Застроителен и регулационен план (ЗРП) на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню