Обява за обществеността от Петко Иванов

Уведомявам Ви, че ПЕТКО ВАСИЛЕВ  ИВАНОВ от гр. Тетевен, има следното  инвестиционно предложение „Изграждане на  Стопанска  постройка”.  Сградата, обект на  гореописаното строителство ще се разположи в  неурегулиран  поземлен имот  с идентификатор 72343.28.6 в  м. „ Пеновото”   по  кадастралната карта  на  гр. Тетевен.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Стопанска постройка в неурегулиран  поземлен имот  с идентификатор 72343.28.6 в  м. „ Пе-новото”   по  кадастралната карта  на  гр. Тетевен , който е с площ от    746 кв.м..

 

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма.

 

Местоположение на площадката за инвестиционното предложение

3.Териториален обхват на предложението:

Площадката на инвестиционното намерение се намира  в неурабнизираната територия на гр. Тетевен, в м.” Пеновото” и се индивидуализира със следните характеристики: поземлен имот  с идентификатр  72343.28.6  по КККР на гр. Тетевен.

Петко Василев  Иванов   е    собственицк на имота.

От  всички  страни  имота  граничи със  земеделски   поземлени  имоти

Географските координати вътрешността  на площадката на инвестиционното предложение са: 42◦54’46.46’’ С и 24◦16.24.73’ И.

 

Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията (водоползване);

 

Подходът към имота е през  съседните поземлени имоти.

Водоснабдяване  на  имота не е  предвидено .

Ел. захранване на площадката също не се  предвижда .

За отопление на обекта на инвестиционното предложение ще се използва твърдо гориво, чийто капацитет също ще се прецизира до финализиране на  работното проектиране.

Ще бъдат използвани само възстановими природни ресурси. Отнетия хумусен слой ще бъде съхраняван на площадката и след приключване на СМР ще бъде разстлан отново.

Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Строителни отпадъци  по време на строителството, които ще бъдат извозвани своевременно от терена на площадката до регламентирани за целта места.

Битови отпадъци по време на експлоатация на обекта, които ще бъдат включени в организираното сметосъбиране.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню