Обява за обществеността от Росица Младенова

Уведомяваме Ви, че физическо лице Росица Щерева Младенова от с.Галата, ул. ”В.Левски” 56, като собственик на ПИ036003 по КВС,з-ще Галата,мест.”Лъките,РБългария

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

/седалище и ЕИК на юридическото лице/

 

има следното инвестиционно предложение: ”Промяна НТП на ПИ036003,з-ще с.Галата,общ.Тетевен,който към момента е регистриран като “овощна градина” в друга селскостопанска територия”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Собственик съм на ПИ036003 по КВС,з-ще Галата,мест.”Лъките”,същия имот  законно застроен със сграда съгласно разрешение за строеж №104/10.10.2011г.Имота е регистриран в КВС като „овощна градина” преди 20години.Същата овощна градина отдавна не съществува и имота се ползва за отглеждане на животни и селскостопанска дейност.Във връзка с горното и на основание чл.50,ал.5 от ППЗСПЗЗ ,моля да съгласувате издаването на заповед от ОС”Земеделие” гр.Тетевен за промяна НТП на ПИ036003,който към момента е регистриран като “овощна градина” в друга селскостопанска територия

(описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив)

 

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;не се констатираха

 

3.Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

ПИ036003 се намира в с.Галата,общ.Тетевен,обл.Ловеч и представлява земеделска земя-бивша овощна градина,понастоящем с начин на ползване като друга селскостопанска територия на общо площ от 1704м2.

Географски координати на центъра на имота: 43°01'09.59117" 24°17'16.20943"

 

4.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;няма да се използват природни ресурси, не се налагат нови съоръжения

5.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране;не се очакват

 

6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Битовите отпадни води ще се заустват в изгребна яма, след което ще се извозват до пречиствателна станция.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню