Обява за обществеността от Кольо Колев

Уведомяваме Ви, че Кольо Пенев Колев от гр. Тетевен, ул.”Девети май”№7, област Ловеч,  има следното инвестиционно предложение. Изработване на проект за стопанска постройка  до 35м2, в поземлен имот с идентификатор 72343.17.218 местност  СТОЙЧОВОТО, по Кадастралната карта на гр.Тетевен.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Инвестиционното предложение предвижда изграждане  на селскостопанска постройка до 35м2 в поземлен имот с идентефикатор 72343.17.218 намиращ се в гр. Тетевен, община Тетевен, собственост на Кольо Пенев Колев  нот.акт номер 190, том I, рег. 1102  от.2002г. Целта на същата е съхранение на селскостопанската продукция от овощната и зеленчукова градина в рамките на имота.

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма.

 

Местоположение на площадката за инвестиционното предложение

3.Териториален обхват на предложението:

Площадката на инвестиционното намерение се намира в гр. Тетевен,  община Тетевен, област Ловеч и се индивидуализира със следните характеристики: Поземлен имот с идентефикатор  72343.17.218.

От изток, имотът граничи със земеделска земя, от север, запад и юг с урегулирани имотиа .

Географски координати от вътрешността  на площадката на инвестиционното предложение: 42˚ 56’59.66’’С и 24˚ 11’55.70’’И.

 

 

Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията (водоползване);

Подходът към имота е осигурен от граничещ имот от регулацията, собственост на възложителя.

Имотът няма да се  захранва с ток. ВиК инсталация не се предвижда. Предвид функционалното предназначение, няма нужда от изграждането на такава.

Отопление на обекта на инвестиционното предложение не се предвижда.

Ще бъдат използвани само възстановими природни ресурси. Отнетия хумусен слой ще бъде съхраняван на площадката и след приключване на СМР ще бъде разстлан отново. Ще се предвиди допълнително озеленяване

Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Строителни отпадъци  по време на строителството, които ще бъдат извозвани своевременно от терена на площадката до регламентирани за целта места.

Битови отпадъци по време на експлоатация на обекта не се предвиждат.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню