Обява за обществеността от Никола Спиридонов

Уведомяваме Ви, че Никола Спиридонов – наследник на Горан Жеков Спиридонов  , от град София,  има следното инвестиционно предложение „Второстепенна постройка на допълващо застрояване”, която ще се разположи  в поземлен имот с идентификатор по ККР на с. Рибарица  62579.502.184, който съответства на урегулиран поземлен имот I-433, кв.67 по ПУП на с.Рибарица, община Тетевен.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на второстепенна постройка на допълващо застрояване(лека  постройка за инвентар и отоплителни материали ) в I-433, кв.67  по ПУП на с. Рибарица, община Тетевен, целият  с площ от 3859 кв.м., с идентификатор по кадастрална карта  62579.502.184.

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма.

Местоположение на площадката за инвестиционното предложение _

3.Териториален обхват на предложението:

Площадката на инвестиционното намерение се намира в с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч и се индивидуализира със следните характеристики: урегулиран поземлен имот I-433, съгласно ПУП на селото с идентификатор по кадастрална карта  62579.502.184.

От изток, запад и север имотът граничи с имоти частна собственост,  от юг с път от Републиканската пътна мрежа.

Списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот:

Координатна система   1970г.

Х                                      У

1.    4656496.00                   8593424.00

2.    4656492.94                   8593438.12

3.    4656488.15                   8593453.51

4.    4656486.94                   8593457.37

 

Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията (водоползване);

 

Подходът към имота е осигурен от асфалтов път, собственост на Община Тетевен и няма да се предвижда изграждане на нова транспортна инфраструктура, както и промяна на съществуващата.

Няма да се захранва с ток и вода.

Ще бъдат използвани само възстановими природни ресурси. Отнетия хумусен слой ще бъде съхраняван на площадката и след приключване на СМР ще бъде разстлан отново. Ще се предвиди допълнително озеленяване

Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Строителни отпадъци  по време на строителството, които ще бъдат извозвани своевременно от терена на площадката до регламентирани за целта места.

Битови отпадъци по време на експлоатация на обекта, които ще бъдат включени в организираното сметосъбиране.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню