Конкурс за Секретар на Община Тетевен

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 435/23.07.2012 г. на кмета на Община Тетевен

 

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

 

Секретар на Община Тетевен

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1.кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2.образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – магистър;

1.3.минимален ранг – III младши;

1.4.минимален професионален опит – 4 години;

 

  1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Предпочитана специалност – Право;

2.2.Компютърна грамотност;

 

3.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

-          Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Организация и контрол на административната дейност в Общинска администрация на Община Тетевен във връзка с развитието  й като Община от съвременен европейски тип” - разработената концепция да бъде до 10 печатни страници А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и позицията, за която се кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител на адрес: Общинска администрация на Община Тетевен , гр.Тетевен, пл."Сава Младенов" №9., ет.2, стая 222, г-жа Валентина Василева - старши експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Тетевен, краен срок – 4/четири/дни преди обявената дата за провеждане на конкурса.

-          интервю.

4.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1.заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);

4.2.декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - по образец;

4.3.копие на документ за завършено висше образование;

4.4.копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;

4.5.копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

 

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 06.08.2012г. на адрес: Общинска администрация на Община Тетевен , гр.Тетевен, пл."Сава Младенов" №9, ет.2, стая 222, г-жа Валентина Василева - старши експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Тетевен.

 

6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

 

7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

 

8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 

10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

 

11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на 1 етаж в сградата на Общинска администрация на Община Тетевен, пл."Сава Младенов" №9, както и на интернет страницата на община Тетевен на адрес www.teteven.bg.

12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността осъществява административното ръководство на общинската администрация, като организира и отговаря за осъществяване нейните функции, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им; деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване и всички други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или друг нормативен акт.

 

13. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността 1000 лева

 

 

Милен Милев

Кмет на Община Тетевен

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню