На провелото се на 31.03.2020 г. Общо събрание на Общинска фондация ,,Тома Васильов“, се взе единодушно решение да се предоставят финансови средства на ,,МБАЛ Тетевен д-р А. Пешев“ в съответствие с една от дейностите, регламентирани в чл. 4 от Устава на Фондацията, а именно подпомагане на здравеопазването на местно равнище.

Средствата са в размер на 4 050 лв. и са предназначени за закупуване на електрическа професионална печка за кухненския блок на болницата. Закупуването е необходимо поради това, че електрическите уреди, на които се работи в момента, са остарели и трудно се намират резервни части за тяхната поправка.

Средствата бяха преведени по сметката на местната болница на 7-ми април – Световния ден на здравето и Деня на здравния работник.

Община Тетевен с поредно дарение. То бе получено от Фирма „ХАРМОНИЯ ГРУП“ АД, гр. Ловеч - собственик на семейния хотел „Virgin Ribaritsa“. Фирмата предостави дезинфекционни препарати за дезинфекция на обществени пространства, улици, тротоари, кооперативен пазар. Също така и прах за пране за пералнята към общинска фирма „Свежест“, която в условията на извънредното положение активно обслужва ,,МБАЛ Тетевен д-р А. Пешев“.

Община Тетевен изказва своите благодарности по повод полученото дарение, както и на всички дарители досега!

Във връзка със Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването със Заповед № 235/07.04.2020 г. на Кмета на Община Тетевен се възстановява дейността на съботния кооперативен пазар, считано от 11.04.2020 г. с работно време всяка събота от 8:00 ч. до 13:00 ч.

Със Заповедта се разрешава извършване на търговска дейност само на земеделски производители.

Дейността на кооперативния пазар ще се извършва при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки от страна на МЗ и Община Тетевен:

  • Разпределение на местата за разполагане на продукция на земеделски производители при спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
  • Поставяне на заграждения, с цел предотвратяване струпване на хора и определяне на задължително еднопосочно движение на потребителите в рамките на пазара;
  • Осигуряване на контролиран достъп на потребителите към съответните места на продавачите;
  • Поставяне на информационни табели със задължителни разпоредби за прилагане на противоепидемичните мерки;
  • Задължително ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;
  • Осигуряване от страна на продавачите на съответните санитарно-хигиенни мерки за предлагане на стоките в опаковки и предпазването на храните от вторично замърсяване;
  • Извършване от страна на продавачите на задължителна дезинфекция на заетите площи и спазване на лична хигиена;
  • Задължителна дезинфекция на свободните търговски площи преди началото и след края на работното време.

С пълния текст на Заповед № 235/07.04.2020 г. на Кмета на Община Тетевен и с въведените противоепидемични мерки за възстановяване дейността на кооперативния пазар, може да се запознаете ТУК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

 

За мен е чест да Ви поздравя по повод Световния ден на здравето и Деня на здравния работник!

В ситуация като тази, когато държавата ни е изправена пред предизвикателството COVID-19, повече от всякога Вашата отдаденост към най-хуманната професия, е нужна на обществото ни. Вие сте тези, които ни вдъхват вяра в труден момент като днешния, че има на кого да разчитаме.

Но признанието на Вашите усилия и труд не трябва да бъдат оценявани само в такъв момент. Трябват да бъдат ценени всеки ден! Защото от мига, в който сте положили клетва, Вие се грижите за здравето и благополучието на всеки един от нас! Не е лек изборът да пренебрегнете себе си, за да служите на другите и затова вярвам, че в даден момент всеки един човек се прекланя пред Вашите усилия, амбиция и всеотдайност.

Бъдете вдъхновени и не спирайте да вървите напред и нагоре в благородната ни професията! Продължавайте да бъдете винаги добри и състрадателни!

Пожелавам на всички Вас и Вашите семейства здраве, късмет и благополучие!

Честит празник!

 

С уважение:

Д-р Мадлена Бояджиева

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Стартира кампания за набиране на средства, предназначени за ,,МБАЛ Тетевен д-р А. Пешев“. Средствата са необходими за закупуване на предпазни облекла, дезинфектанти, консумативи, медикаменти и апаратура във връзка с усложнената епидемична обстановка от COVID-19.

Граждани и фирми, които имат готовност и желание за парични дарения, могат да ги преведат по сметката на ,,МБАЛ Тетевен д-р А. Пешев“:

Банка:                                 Инвестбанк – клон Ловеч

IBAN:                                   BG66IORT80461000065200

BIC код на банката:           IORTBGSF

Първи в кампанията се включиха Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева и зам.-кметовете Борис Врабевски и Тони Стоев. В доброто дело се включиха и общинските съветници от ПП ГЕРБ Асен Асенов, Атанас Орлинов, Драгомир Димитров, инж. Емил Максимов, Иван Цветанов, д-р Иван Цачев, Мария Стойчева, Свилен Русинов и д-р Цветелина Врабевска. Общата дарена сума е в размер на 3 600 лв.

Общинският съветник Атанас Орлинов отделно дари на Община Тетевен сумата от 1 000 лв., а общинският съветник Данчо Маринов дари сумата от 300 лв. и 200 бр. маски за многократна употреба. Даренията са предназначени за служителите на Домашен социален патронаж, кметствата и доброволците, които се грижат и съдействат на най-рисковата група – възрастните хора.

Заедно и с обединени усилия ще се справим! Човешката солидарност и подкрепа е най-значимата ценност, благодарение на която трябва да се съхраним като народ!

Община Тетевен предприе икономически мерки за подпомагане на местния бизнес. По предложение на Кмета на Община Тетевен, ОбС-Тетевен прие решение за освобождаване от заплащане на месечен наем и такси на наемателите и ползвателите на недвижими имоти – общинска собственост.

Всички наематели и ползватели на недвижими имоти – общинска собственост, чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложени от държавен или местен орган забрани, във връзка с въведеното извънредно положение в Република България с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание, включително и при условия, които ще бъдат посочени в бъдещи актове на държавни и местни органи, издадени за периода на действие на извънредното положение, ще бъдат освободени от наем и такси за посочения период.

,,В тази трудна ситуация трябва да облекчим наемателите и ползвателите. Много фирми затвориха обектите си и нямат никакви приходи в момента. Община Тетевен се стреми да оказва съдействие на всички засегнати в този извънреден момент“ – коментира д-р Мадлена Бояджиева, която отново напомни да се спазват всички противоепидемични мерки, въведени от Националния оперативен щаб и правителството.

РЗИ Ловеч разпространи указания за максимална защита на здравето. Те са разработени със съдействието на експерти от Българската агенция по безопасност на храните, като указанията не подлежат на интерпретации с цел постигане еднаквост на практиката на територията на страната.

Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Писмо № 16-00-4/25.03.2020г. от Министъра на здравеопазването и с цел осигуряване на максимална защита здравето на гражданите, обръщаме внимание на следното:

Търговските обекти (в т. ч. хранителни магазини, аптеки и дрогерии) да създадат организация, така че в обектите да не се допуска струпване на много хора. На местата, където се очаква да се събират по-голям брой от хора, да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта на разстояние минимум 1, 5-2.0 м, вкл. и пред търговските обекти.

Не се налагат ограничения за брой лица по възрастов признак, които да присъстват в магазините по едно и също време. Препоръчително е при организирането на дейността в търговските обекти да бъде съобразяван броя на посетителите, например да бъдат осигурени 10-15 кв. м. от търговската зала на посетител.

Не се забранява достъпа на лица над 60 годишна възраст на територията на търговските обекти в интервала след 10.30 часа.

Външното пространство извън обектите следва да се оразмери - с указателни табели за спазване дистанция от най-малко 1,5-2 м между чакащите клиенти пред магазините.

Обектите за търговия с храни трябва да осигурят и следните изисквания:

Да се учести периода на провежданата дезинфекция на търговските площи, колички и кошници за пазаруване и други контактни повърхности, като се извършва най-малко три пъти дневно. Необходимо е при възможност да се използват препарати, които не изискват последваща обработка на повърхностите (напр. отмиваме).

Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние, следва задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях (предпазна бариера-стьклена, плексигласова и т.н.) или да са индивидуално предварително пакетирани. Служителите, съгласно добрите хигиенни практики, задължително работят с предпазни средства.

Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства, съгласно добрите хигиенни практики. Това може да бъде прилагано за храна, която не подлежи на последваща обработка и тук стриктно трябва да се спазват хигиените норми.

За предлаганите плодове и зеленчуци на видно място да се постави информация за гражданите, че същите преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, като при възможност от бизнес-оператора е добре да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

В случаите, когато не може да бъде избегнат контакта с клиента, следва да бъдат предвидени мерки от страна на работодателите с цел спазване на личната хигиена.

Обръщаме внимание, че всички производители и търговци на храни следва да спазват стриктно въведените:

  • добри практики за производство и търговия с храни и системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или внедрените процедури в съответствие с нейните принципи, в случаите при които цялостното внедряване на системата е неприложимо;
  • система за управление на безопасността на храните.

Трябва да бъде създадена и организация за стриктен контрол по отношение спазване на въведените процедури за почистване и дезинфекция на помещения и оборудване, поддържане на лична хигиена и здравословното състояние на персонала, съгласно европейското и националното законодателство.

Бизнес-операторите, предлагащи доставката на храна на адрес, като самостоятелна дейност или като част от дейността на операторите на храни (в т. ч. общински социален патронаж и детски кухни подготвящи храна за домашна консумация за деца от 0 до 3 годишна възраст) следва да бъде организирана така, че да не се допуска пряк контакт между доставчика и клиента, при спазване на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за което персонала следва да бъде инструктиран. Препоръчително е доставчиците да са снабдени с предпазни средства (маски и ръкавици), както и подходящи средства за дезинфекция на ръце.

Ограничителните мерки за посещение обхващат хранителни обекти, към които има изградени зали за хранене. Когато работодатели са организирали места за хранене на персонала, следва да бъдат взети мерки за недопускане струпване на много хора.

Във всички обекти, където работодателите са организирали изхранване на работещи и др. (тип работнически стол или бюфет), следва да се осигури възможност за разделяне по време и/или място на лицата от различни структурни звена (отдели, цехове и др.), като се ограничи контакта с други лица от други структурни звена. Като алтернативни варианти може да бъде осигурено временно предоставянето на храна на място в рамките на структурното звено (чрез индивидуални пакети или индивидуални опаковки) или обособяването на други възможности за ограничаване на прекия контакт между служителите.

Бизнес операторите, предлагащи храни, следва да осигурят на работещите лица подходящо работно облекло (не е необходимо специално защитно облекло) и предпазни средства (маски и ръкавици) в определените от тях рискови зони. Ползването им следва да бъде изисквано само когато служителят влиза в пряк контакт или се очаква дадена дейност да изисква пряк контакт с клиента, външни на организацията лица (напр. доставчици и др.), както и при боравенето с непредварително опаковани храни, предмети или парични средства.

Добра практика е обособяването на самостоятелни дейности за отделни групи от персонала с идентични трудови задачи, като разделяне по време на идването на работа, дейностите по преобличане, ползване на почивки, хранене и спазване на предварително разписани маршрути. Изпълняването на едни и същи дейности в рамките на работния ден от ограничен брой хора ще ограничи броя на лицата, които ще трябва да бъдат карантинирани, в случай на установено заболяване.

Обръщаме внимание, че на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на Националния център по заразни и паразитни болести, на Националния център по обществено здраве и анализи са публикувани информационни материали, вкл. и илюстровани, които биха могли да бъдат адаптирани и поставени на видно място в хранителните магазини с цел по-добра информираност на клиентите, включващи и информация за личната отговорност на всеки.

На интернет страницата на Министерство на здравеопазването са посочени и временни насоки за почистване на околната среда в обекти различни от лечебни заведения, конто могат да бъдат ползвани от всички бизнес оператори и работодатели:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/13/vremenni_nasoki_za_pochistvane_na_okolna_sreda_v_obekti_tR5jTiQ.pdf

Във връзка c гореизложеното напомняме, че по отношение спазването на добри практики за производство и търговия с храни и личната хигиена на работещите в местата, където се предлагат храни, контрол следва да бъде осъществяван от съответния бизнес оператор.

За всички други търговски обекти контролът е в задълженията на работодателя.

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, Министърът на здравеопазването издаде Заповед, с която се удължава срокът на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., включително.

Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

Община Тетевен отново призовава да се спазват правилата, за да опазим себе си и околните!

Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК

Фирма ,,Скорпион 7“ ООД с управител г-жа Юлия Босовска, дари 100 бр. маски за многократна употреба. Това е първото постъпило дарение в Община Тетевен по време на извънредното положение.

Маските ще бъдат раздадени на служителите на Домашен социален патронаж, кметствата и доброволците, които се грижат и съдействат на най-рисковата група – възрастните хора.

Община Тетевен изказва своите благодарности по повод полученото дарение, като припомня, че човешката солидарност и подкрепа е най-значимата ценност, благодарение на която трябва да се съхраним като народ.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ COVID-19

 

Тел.: 0678/ 5 23 61 на Домашен социален патронаж, гр. Тетевен - приемат се заявки от възрастни хора, които не са потребители на патронажа, но имат нужда от доставка на пакетирани хранителни продукти;

Телефони на кметствата в населените места,  където се приемат заявки от възрастни хора, които не са потребители на патронажа, но имат нужда от доставка на пакетирани хранителни продукти в самото населено място;

Тел: 0678/ 5 22 00; вътр. 100 - За сигнали от граждани във връзка с извънредното положение.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню