На 28 август в село Черни Вит се състоя концерт, носещ името на традиционния национален събор ,,От Тимок до Вита“. Тази година с настъпилите обстоятелства във връзка с пандемията от COVID-19, националният събор, провеждащ се от 39 години насам, не се състоя. Въпреки това чернивитчени намериха начин да запазят традициите на селото и съвместно с Кметството и читалището организираха прекрасния концерт.

Жителите и гостите се насладиха на талантливите изпълнения на самодейците от местното НЧ ,,Христо Смирненски 1925 г.“, които танцуваха, пяха и се веселиха под звуците на българската народна музика. Кметът на селото Цветослава Христова поздрави всички присъстващи като отдаде почит към народния певец Марин Иванов – един от създателите на събора ,,От Тимок до Вита“, тъй като тази година се навършиха 75 години от неговото рождение.

Поднесен бе поздравителен адрес от името на д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, а председателят на ОбС-Тетевен Мария Стойчева изказа своята благодарност и поздрави организаторите за провелото се събитие и им пожела все така да съхраняват българските традиции.

Концертът се проведе при спазване на необходимите противоепидемични мерки, съгласно разпоредбите на МЗ.

На провелата се общинска сесия на 27 август 2020 г. ОбС-Тетевен прие внесена от д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен информация за състоянието и готовността на образователните институции в община Тетевен и утвърждаването на маломерни и слети паралелки през учебната 2020/2021 г.

,,Приоритет в дейността на Община Тетевен в областта на образованието е надграждане в практическото прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование, с който се цели да се преодолеят основните предизвикателства, които съвременното общество поставя пред българското образование. Винаги сме целели да работим съвместно с всички директори и да координираме усилията на всички институции от общината, работещи с деца, в името на тяхното свободно и пълноценно личностно развитие“ – коментира д-р Бояджиева.

Всички образователни институции, както и Центърът за подкрепа на личностно развитие, са в готовност да стартират през новата учебна 2020/2021 г. Разгледани са състоянието, проблемите и перспективите за развитието на институциите от гледна точка на приема за предстоящата учебна година, обхвата и задържането на учениците в системата на задължителното предучилищно и училищното образование, кадровото обезпечаване, материално-техническата база и мерките за подобряването ѝ, осигуреността на отоплителния сезон, здравното обслужване, децата със специални образователни потребности и др.

Д-р Бояджиева коментира и онлайн обучението, като каза, че въпреки редицата предизвикателства, постигнатите резултати по учебни предмети на ниво учебна програма са много добри. При дистанционното обучение, наложено от епидемичната обстановка, са обхванати всички ученици: в електронна среда и в частично обучение с материали на хартиен носител.

Тя обясни и за работата на детските градини на територията на общината. През 2020 година кризисната ситуация, настъпила с разпространението на COVID-19, наложи търсене на възможности за изпълнение на задължителните противоепидемични мерки, за заместващи занимания и поддържане на взаимодействието с децата от детските градини, както и необходимостта от изготвяне на вътрешни правила за възстановяване на работния процес в тях.

Учебните институции в община Тетевен дълги години утвърждават традиции и налагат свой почерк в създаването и реализирането на обучение на децата и учениците. За новата учебна 2020/2021 г. е гарантирано правото на всички деца и ученици за равен достъп до детската градина и училището. В условията на онлайн обучение е създаден ежедневен контрол от страна на класните ръководители върху посещаемостта в учебните часове. Община Тетевен разполага с материално – техническа база. Всички детски градини и училища са или ще бъдат обезпечени с горива за отоплителния сезон през новата учебна година. Създадена е удобна транспортна схема за превозване на всички ученици. Изградена е спортна база, поддържаща физическата активност и здравословен начин на живот на учащите се.

В дванадесетте училища на територията на община Тетевен през учебната 2020/2021 г. ще бъдат сформирани 41 маломерни паралелки и 9 слети.

Община Тетевен и общинското ръководство осигуряват необходимата подкрепа и проявяват отговорност за поддържане и предоставяне на достъпно и качествено образование на всички деца от общината.

Кметът на Община Тетевен внесе за разглеждане Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Тетевен за първите шест месеца от настоящата 2020 г. Д-р Бояджиева ще представи отчета на 27-ми август, когато ще се проведе 11-то по ред заседание на ОбС-Тетевен.

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти в годината.

За периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. Общински съвет - Тетевен е провел 6 заседания, на които са приети 158 решения.

От всички приети решения са изпълнени 116. Дванадесет от тях са в процес на изпълнение, за 14 не следва изпълнение, а за 16 общинска администрация няма задължения за изпълнението им, защото се отнасят до работата на Общинския съвет.

Изпълнени са 35 решения, касаещи разпореждане с общинско имущество – продажба и отдаване под наем на имоти и др. Сред изпълнените от Кмета решения са:

  • Изработване на задание за изработване на горскостопански план за гори и незалесени земи в горските територии, собственост на Община Тетевен;
  • Промяна в общата численост и структура на Общинска администрация – Тетевен;
  • Предложение за участие в процедура за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво;
  • Освобождаване от заплащане на дължим наем от наематели нa общински имоти, представляващи търговски обекти, в които на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са преустановени посещенията в периода 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. във връзка с въведеното извънредно положение в Република България;
  • Удължаване на срока за ползване на отстъпка от 3% от годишното задължение до 30 юни 2020 г. за предплатилите такса битови отпадъци задължени лица за цялата година;
  • Утвърждаване на Общинска транспортна схема;
  • Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Тетевен;
  • Определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в заседания на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч;
  • Предоставяне на дървесина на НПГГСД „Сава Младенов“ гр. Тетевен, пенсионерски клубове, социални институции, на ветераните от войните, членове на „Съюза на ветераните от войните на България“ – гр. Тетевен.

Започна ремонтът на ул. ,,Васил Левски“ – главната улица в с. Галата. Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева направи проверка на строително-ремонтните работи, а изпълнителят на проекта я запозна с по-детайлна информация около предстоящите дейности.

По улицата вече е подменен старият водопровод, а сега предстои да бъде фрезован съществуващият асфалт, да се положат нови бетонови бордюри, след което предстои и цялостно полагане на нов асфалт. Ще се изградят и тротоарите, като ще бъдат поставени нови бетонни плочи.

Ремонтът е част от проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен; ул. „Здравец” – гр. Тетевен; ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен; ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен: ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“, финансиран по договор с Държавен фонд ,,Земеделие“.

Анкетирането на земеделските стопанства в България започва на 1-ви септември и приключва на 18-ти декември 2020 г. До 18-ти септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.

Преброяването на земеделските стопанства е задължителна статистическа операция за събиране, обработка и разпространение на данни за всички земеделски стопанства и земеделски стопани. Целта на преброяването е да актуализира данните за българското земеделие.

Република България, като член на Европейския съюз и част от Европейската статистическа система, е обвързана с ангажиментите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета.

Преброяването на земеделските стопанства е най-голямото изчерпателно статистическо изследване в селското стопанство, което се провежда на всеки 10 години по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).

Повече информация за преброяването:https://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/prebroyavane-na-zemedelskite-stopanstva-prez-2020-g/

На 22 август, при спазване на съответните противоепидемични мерки, на пл. ,,Сава Младенов“ бе прожектиран българският филм ,,Живи легенди“, с режисьор Ники Илиев. Традиционното лятно кино, провеждано по инициатива на кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, за пореден път събра жители и гости на града.

Прожекцията бе изгледана и от д-р Мадлена Бояджиева, която коментира, че с всяка изминала година лятното кино се радва на все по-голям интерес и се е превърнало в ежегодно събитие от културния календар на Община Тетевен. Зам.-кметът на Община Тетевен - Красимир Красимиров също присъства на прожектирането на филма.

Присъстващите не скриха своите положителни емоции и отбелязаха, че с нетърпение ще очакват събитието и догодина.

В тон с препоръките за занимания на открито, както и в унисон с природата и нейните обитатели, децата от община Тетевен се включиха в състезание по спортно – развлекателен риболов. То се провежда за втора поредна година в местността „Върбака“.

Събитието е част от Спортната програма на Община Тетевен, а в него взеха участие деца и младежи – любители на риболова.

Лично кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева поздрави участниците в атрактивното спортно мероприятие, а в неговия край, заедно със зам.-кмета Красимир Красимиров, им връчи грамоти и награди.

Д-р Бояджиева подчерта, че очаква догодина събитието да се разрасне и в него да се включат повече деца.

На 15 август 2020 г. в община Тетевен бе отбелязан тържествено един от най-големите летни празници на православните християни – Успение на Пресвета Богородица. Всяка година в по-голямата част от населените места в общината празникът се отбелязва с редица събития.

Днес на територията на общината бе открито още едно място, където желаещите могат да спрат и да се помолят. В село Рибарица бе открит и осветен параклис, носещ името на Света Богородица. Той е изграден по инициатива на младия Иван Иванов и с помощта на негови приятели. Отец Павел отслужи Света литургия и пожела здраве и благоденствие на всички. Гост на освещаването на параклиса бе д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, която поздрави Иван за идеята и изрази радостта си, че младите хора на Тетевен пазят вярата и българските традиции.

По-късно през деня в кв. Козуря в гр. Тетевен на оброка на Пресвета Богородица по случай празника, също се проведе тържествена литургия. Отец Борис благослови присъстващите кузуренци и тетевенци и техните семейства. На събитието присъства и д-р Бояджиева.

Денят е посветен на смъртта на Божията майка или на успението ѝ. Според преданието на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото ѝ тяло.

Започна възстановяването на разрушения от пороите през 2018 г. мост в с. Глогово. За да провери как напредват строителните дейности, кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева посети селото и инспектира работата по обекта. Тя бе придружена от главния инженер на Община Тетевен - Николай Василев, който й предостави подробна информация за извършващото се на този етап.

Стана ясно, че вече са изградени двете устои на моста, като се очаква в най-скоро време той да бъде завършен напълно.

Припомняме, че през юли 2018 г. над тетевенските села Градежница и Глогово се изсипаха 100 литра на квадратен метър - в рамките на няколко дни. Тогава бе обявено бедствено положение за територията на цялата община. От падналите обилни валежи бе разрушен мост в с. Глогово, а екип на българската армия постави понтонен такъв, за да осигури достъп до две от махалите на селото.

 

Нов училищен автобус - за превоз на ученици от средните училища, беше предоставен на Община Тетевен от Министерството на образованието и науката. Той е 17 местен и ще бъде използван през новата учебна година.

Безопасността на децата е приоритет за нас и затова в началото на тази година Община Тетевен кандидатства пред МОН за нов училищен автобус. Молбата ни бе уважена и вече разполагаме с превозното средство, каза кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.

Тя изказа своята благодарност към Министерството на образованието и науката за отделените средства за училищата, намиращи се на територията на община Тетевен, както и за добрата съвместна работа между двете институции.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню