РЗИ Ловеч разпространи указания за максимална защита на здравето. Те са разработени със съдействието на експерти от Българската агенция по безопасност на храните, като указанията не подлежат на интерпретации с цел постигане еднаквост на практиката на територията на страната.

Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Писмо № 16-00-4/25.03.2020г. от Министъра на здравеопазването и с цел осигуряване на максимална защита здравето на гражданите, обръщаме внимание на следното:

Търговските обекти (в т. ч. хранителни магазини, аптеки и дрогерии) да създадат организация, така че в обектите да не се допуска струпване на много хора. На местата, където се очаква да се събират по-голям брой от хора, да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта на разстояние минимум 1, 5-2.0 м, вкл. и пред търговските обекти.

Не се налагат ограничения за брой лица по възрастов признак, които да присъстват в магазините по едно и също време. Препоръчително е при организирането на дейността в търговските обекти да бъде съобразяван броя на посетителите, например да бъдат осигурени 10-15 кв. м. от търговската зала на посетител.

Не се забранява достъпа на лица над 60 годишна възраст на територията на търговските обекти в интервала след 10.30 часа.

Външното пространство извън обектите следва да се оразмери - с указателни табели за спазване дистанция от най-малко 1,5-2 м между чакащите клиенти пред магазините.

Обектите за търговия с храни трябва да осигурят и следните изисквания:

Да се учести периода на провежданата дезинфекция на търговските площи, колички и кошници за пазаруване и други контактни повърхности, като се извършва най-малко три пъти дневно. Необходимо е при възможност да се използват препарати, които не изискват последваща обработка на повърхностите (напр. отмиваме).

Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние, следва задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях (предпазна бариера-стьклена, плексигласова и т.н.) или да са индивидуално предварително пакетирани. Служителите, съгласно добрите хигиенни практики, задължително работят с предпазни средства.

Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства, съгласно добрите хигиенни практики. Това може да бъде прилагано за храна, която не подлежи на последваща обработка и тук стриктно трябва да се спазват хигиените норми.

За предлаганите плодове и зеленчуци на видно място да се постави информация за гражданите, че същите преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, като при възможност от бизнес-оператора е добре да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

В случаите, когато не може да бъде избегнат контакта с клиента, следва да бъдат предвидени мерки от страна на работодателите с цел спазване на личната хигиена.

Обръщаме внимание, че всички производители и търговци на храни следва да спазват стриктно въведените:

  • добри практики за производство и търговия с храни и системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или внедрените процедури в съответствие с нейните принципи, в случаите при които цялостното внедряване на системата е неприложимо;
  • система за управление на безопасността на храните.

Трябва да бъде създадена и организация за стриктен контрол по отношение спазване на въведените процедури за почистване и дезинфекция на помещения и оборудване, поддържане на лична хигиена и здравословното състояние на персонала, съгласно европейското и националното законодателство.

Бизнес-операторите, предлагащи доставката на храна на адрес, като самостоятелна дейност или като част от дейността на операторите на храни (в т. ч. общински социален патронаж и детски кухни подготвящи храна за домашна консумация за деца от 0 до 3 годишна възраст) следва да бъде организирана така, че да не се допуска пряк контакт между доставчика и клиента, при спазване на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за което персонала следва да бъде инструктиран. Препоръчително е доставчиците да са снабдени с предпазни средства (маски и ръкавици), както и подходящи средства за дезинфекция на ръце.

Ограничителните мерки за посещение обхващат хранителни обекти, към които има изградени зали за хранене. Когато работодатели са организирали места за хранене на персонала, следва да бъдат взети мерки за недопускане струпване на много хора.

Във всички обекти, където работодателите са организирали изхранване на работещи и др. (тип работнически стол или бюфет), следва да се осигури възможност за разделяне по време и/или място на лицата от различни структурни звена (отдели, цехове и др.), като се ограничи контакта с други лица от други структурни звена. Като алтернативни варианти може да бъде осигурено временно предоставянето на храна на място в рамките на структурното звено (чрез индивидуални пакети или индивидуални опаковки) или обособяването на други възможности за ограничаване на прекия контакт между служителите.

Бизнес операторите, предлагащи храни, следва да осигурят на работещите лица подходящо работно облекло (не е необходимо специално защитно облекло) и предпазни средства (маски и ръкавици) в определените от тях рискови зони. Ползването им следва да бъде изисквано само когато служителят влиза в пряк контакт или се очаква дадена дейност да изисква пряк контакт с клиента, външни на организацията лица (напр. доставчици и др.), както и при боравенето с непредварително опаковани храни, предмети или парични средства.

Добра практика е обособяването на самостоятелни дейности за отделни групи от персонала с идентични трудови задачи, като разделяне по време на идването на работа, дейностите по преобличане, ползване на почивки, хранене и спазване на предварително разписани маршрути. Изпълняването на едни и същи дейности в рамките на работния ден от ограничен брой хора ще ограничи броя на лицата, които ще трябва да бъдат карантинирани, в случай на установено заболяване.

Обръщаме внимание, че на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на Националния център по заразни и паразитни болести, на Националния център по обществено здраве и анализи са публикувани информационни материали, вкл. и илюстровани, които биха могли да бъдат адаптирани и поставени на видно място в хранителните магазини с цел по-добра информираност на клиентите, включващи и информация за личната отговорност на всеки.

На интернет страницата на Министерство на здравеопазването са посочени и временни насоки за почистване на околната среда в обекти различни от лечебни заведения, конто могат да бъдат ползвани от всички бизнес оператори и работодатели:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/13/vremenni_nasoki_za_pochistvane_na_okolna_sreda_v_obekti_tR5jTiQ.pdf

Във връзка c гореизложеното напомняме, че по отношение спазването на добри практики за производство и търговия с храни и личната хигиена на работещите в местата, където се предлагат храни, контрол следва да бъде осъществяван от съответния бизнес оператор.

За всички други търговски обекти контролът е в задълженията на работодателя.

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, Министърът на здравеопазването издаде Заповед, с която се удължава срокът на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., включително.

Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

Община Тетевен отново призовава да се спазват правилата, за да опазим себе си и околните!

Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК

Фирма ,,Скорпион 7“ ООД с управител г-жа Юлия Босовска, дари 100 бр. маски за многократна употреба. Това е първото постъпило дарение в Община Тетевен по време на извънредното положение.

Маските ще бъдат раздадени на служителите на Домашен социален патронаж, кметствата и доброволците, които се грижат и съдействат на най-рисковата група – възрастните хора.

Община Тетевен изказва своите благодарности по повод полученото дарение, като припомня, че човешката солидарност и подкрепа е най-значимата ценност, благодарение на която трябва да се съхраним като народ.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ COVID-19

 

Тел.: 0678/ 5 23 61 на Домашен социален патронаж, гр. Тетевен - приемат се заявки от възрастни хора, които не са потребители на патронажа, но имат нужда от доставка на пакетирани хранителни продукти;

Телефони на кметствата в населените места,  където се приемат заявки от възрастни хора, които не са потребители на патронажа, но имат нужда от доставка на пакетирани хранителни продукти в самото населено място;

Тел: 0678/ 5 22 00; вътр. 100 - За сигнали от граждани във връзка с извънредното положение.

Уважаеми съграждани,

Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.

Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и Ваши близки.

Обръщам се към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включите в Кампанията по набиране на доброволци.

Вашето съдействие е нужно за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните хора, като при необходимост да разнасяте храна по домовете им, да ги снабдявате с продукти от първа необходимост и други.

Ако сте готов да се включите като доброволец, моля, пишете на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или позвънете на телефон: 0678/ 5 22 00.

Важно е да посочвате вашите три имена, своите професионални умения и телефон за връзка.

За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани при възникване на необходимост, ще бъдат осигурени необходимите предпазни средства.

Остава ни надеждата, че отговорността на всеки от жителите на общината и стриктното спазване на предприетите ограничителни мерки ще подпомогнат усилията на всички нас за справяне с трудната ситуация. Въпреки това сме длъжни да бъдем подготвени.

В този важен за страната ни момент, човешката солидарност и подкрепа е най-значимата ценност, благодарение на която трябва да се съхраним като народ.

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия!

Д-р Мадлена Бояджиева                                                                                                

Кмет на Община Тетевен

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно-пропусквателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите. През контролно-пропусквателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населено място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.

Забранява се на лица до 60 г. възраст да посещават хранителните магазини и аптеките от 8:30 до 10:30 ч. всеки ден.

Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването вижте ТУК

Със Заповед № 209/20.03.2020 г. на Кмета на Община Тетевен, се преустановява предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито. Вендинг-автомати за кафе, топли и студени напитки и стоки на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят, като се прилагат всички мерки за безопасност и хигиенизиране на автоматите.

Заповедта беше въведена във връзка с предотвратяване и ограничаване на разпространението на коронавируса COVID-19 в община Тетевен и поради постъпили сигнали за струпване на хора около вендинг-автоматите на открито, невъзможността за извършване на контрол за периодично почистване и хигиенизиране и осигуряване на пропускателен режим до автоматите на открито, което създава опасност за здравето на хората.

Заповед № 209/20.03.2020 г. на Кмета на Община Тетевен вижте ТУК

Всички мерки, предприети от Община Тетевен са съобразени с наредените от Националния оперативен щаб и Заповедта на МЗ.

  1. Създаден е общински кризисен щаб с оперативен и разширен състав, включващ представители на всички ангажирани институции в общината;
  2. Осигурена е публичност на всяка информация, касаеща превантивни мерки и изпълнение разпореждания на МС, МЗ, Национален оперативен щаб и общински кризисен щаб към граждани, институции, фирми на официалния сайт на община Тетевен;
  3. Обявен е денонощен телефон за сигнали от граждани във връзка с извънредното положение - 0678/5 22 00; вътр. 100;
  4. Преустановена е дейността на Детски градини, Детска ясла, Детска млечна кухня, училища, Общински спортен център, Център за подкрепа и личностно развитие, Дневен център за лица с увреждания, а Центърът за обществена подкрепа работи само за спешен прием;
  5. 5.Домашен социален патронаж продължава да работи. Всички възрастни хора, които не са потребители на ДСП, но имат нужда от доставка на пакетирани хранителни продукти, могат да се обърнат за съдействие към служители на Домашен социален патронаж на тел.: 0678/5 2361 за гр. Тетевен, а в населените места към кметовете на Кметства и кметски наместници.;

6. Преустановена е организацията и провеждането на всички събития от културна, спортна, младежка и туристическа програми на Община Тетевен;

7. Дадени са указания за преустановяване посещенията в пенсионерските клубове;

8. Отменени са съботния пазар в гр. Тетевен и пазарите в с. Галата и с. Глогово;

9. Спрян е достъпа до всички открити детски площадки, на които са поставени табели и обезопасителни ленти;

10. Извършва се системно дезинфекциране на терена на Кооперативния пазар и на обществени места пред хранителни магазини, аптеки и спирки на градския транспорт.

11. Създава се организация за започване поетапно измиване на уличната мрежа в града.

12. Въведена е препоръчаната от МС и МЗ организация на административно обслужване в Община Тетевен и кметствата, с осигурен пропусквателен режим и изпълнение на всички мерки за дезинфекция и ползване на предпазни средства. Публикувани са указания за гражданите относно извършването на административното обслужване в Община Тетевен и кметствата, като е препоръчано на гражданите да се възползват от заявяване, заплащане и получаване на административни услуги чрез лицензирани пощенски оператори или чрез Системата за сигурно електронно връчване през потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/;

13. Разпоредени са действия относно стриктно спазване на санитарно-хигиенни мерки и ползване на предпазни средства и дезинфектанти, изискуеми в период на извънредно положение, във връзка с епидемиологична и ситуация във всички общински институции и звена, фирми, търговски обекти, банкови и други институции;

14. Проведени са срещи с превозвачите за стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми и изисквания за ползване на предпазни средства в автобусите. Създава се организация за термоконтрол на пристигащите с автобуси от населени места с установени случаи на коронавирус.

15. Дадени са указания на Кметовете и кметски наместници да съдействат на институциите, ангажирани с изпълнение на разпоредените от МС и МЗ мерки, вкл. информация за пристигнали от чужбина лица;

16. Поддържа се постоянен контакт с всички институции, ангажирани с изпълнение на разпоредените от МС и МЗ мерки и действия.

Всички мерки, въведени от държавата и информация, свързана с епидемичната обстановка, може да следите на официалния сайт на Община Тетевен www.teteven.bg.

Държавата е в извънредно положение. Сега най - важното е да запазим спокойствие, да бъдем отговорни и дисциплинирани. Трябва да спазваме правилата, за да опазим себе си и околните! Призоваваме за търпение, толерантност, загриженост и отговорност.

Община Тетевен започна действия по дезинфекция на публични площи. От 19 март започна дезинфекцията на обществени места пред хранителни магазини, аптеки и спирки на градския транспорт. Продължава дезинфекцията и на кооперативния пазар.

Това е само една от мерките на създадения със Заповед №11/12.03.2020 г. Общински кризисен щаб. Щабът работи ежедневно, като на неговите заседания се обсъждат и координират всички мерки и действия на ангажираните по време на обявеното извънредно положение институции: Община, РУ на МВР, РС ПБЗН, РЗИ, МБАЛ, ФСМП, "ВиК" АД.

На проведеното на 18.03.2020 г. заседание бяха поканени и управителите на аптеки в община Тетевен. Обсъдени бяха регулярността на доставки на лекарства и консумативи, въведените мерки с оглед предотвратяване струпване на граждани, съдействието от институциите и режима на работа.

В тази връзка уведомяваме гражданите, че аптеките в гр. Тетевен работят от понеделник до петък.

В почивните дни работят следните аптеки:

- Аптека, с. Рибарица - събота и неделя, от 9:00 – 17:00 ч., тел. за контакт и предварителна проверка за наличност на лекарства и консумативи: 0899355543;

- Аптека, с. Български извор - събота и неделя от 9:00 – 18:00 ч.; тел. за контакт: 0882242969;

- Аптека, с. Галата - неделя от 10:00 - до 13:00 ч., тел. за контакт: 0869760702.

Община Тетевен призовава гражданите, завърнали се от държави с установено разпространение на COVID-19 да спазват задължителната домашна карантина, както и лицата, с които са имали контакт.

Припомняме, че е обявен денонощен телефон за сигнали от граждани във връзка с извънредното положение - 0678/5 22 00; вътр. 100, както и че всички възрастни хора, които не са потребители на ДСП, но имат нужда от доставка на пакетирани хранителни продукти, могат да се обърнат за съдействие към служители на Домашен социален патронаж на тел.: 0678/5 2361 за гр. Тетевен, а в населените места към кметовете на Кметства и кметски наместници.

Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен с призив към жителите на общината: ,,Благодаря ви, че в тези няколко дни спазвате мерките и показвате дисциплина. Това е добрият пример, който трябва заедно да даваме всеки ден! Всички трябва да сме дисциплинирани и да спазваме всички въведени противоепидемични мерки, за да предпазим себе си и другите! Моля, да ограничите социалните си контакти и пътувания и да спазвате максимална лична дисциплина и хигиена! Отново призовавам за търпение, толерантност и отговорност! “

Всички мерки, предприети от Община Тетевен са съобразени с наредените от Националния оперативен щаб и Заповедта на МЗ. Необходимо е на територията на община Тетевен всички собственици на веригите за хранителни стоки, битови и санитарни стоки, на търговските обекти, които могат да извършват дейност в условията на извънредното положение, задължително да създадат ред и организация, при който няма струпване на хора в и пред обектите, като разстоянието трябва да бъде минимум 1 метър между всеки жител. Ще бъде организиран строг контрол за спазване на заповедите на Националния оперативен щаб и на Правителството от РУ на МВР.

Работата на Общинския спортен комплекс, посещенията в пенсионерските клубове и провеждането на съботния пазар се отменят. Поставени са табели на детските площадки, с които се забранява използването на детските съоръжения с цел предпазване от разпространение на вируса.

С цел подкрепа на възрастните хора и предотвратяване на нуждата им да напускат домовете си и да контактуват с други хора Домашен социален патронаж продължава да работи. Всички възрастни хора, които имат нужда от подкрепа, могат да се обърнат за съдействие към служители на Домашен социален патронаж на тел.: 0678/5 2361 за гр. Тетевен, а в населените места към кметовете на Кметства и кметски наместници.

Община Тетевен апелира гражданите да се възползват от заявяване, заплащане и получаване на административни услуги чрез лицензирани пощенски оператори или чрез Системата за сигурно електронно връчване през потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

При невъзможност за това, Общинският център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Тетевен и Отдел „Местни данъци и такси“ работят, като са предприети всички мерки за дезинфекция и пропускателен режим.

Достъпът на външни лица в сградата на Община Тетевен е ограничен и при необходимост от лична среща и консултация на гражданите, служителите от общинската администрация слизат в централното фоайе в Общински център за услуги и информация на гражданите.

Открива се денонощен телефон за сигнали от граждани във връзка с извънредното положение - 0678/5 22 00; вътр. 100.

Община Тетевен ще информира своевременно обществеността при нова промяна на наложените противоепидемични мерки, въведени във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България.

Към днешна дата те включват:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню