ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ЗА ПЕРИОДА 2023 г. – 2027 г. - вижте тук.


Решение №959/31.05.2023 г. на ОбСТ- приемане на годишния финансов отчет за дейността на общинско търговско дружество “МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867 за 2022 година и отчет за първото тримесечие на 2023 г. 

- ГФО 2022г.

- ГФО отчети

- Отчети 2023г. първо тримесечие.


Решение №959/31.05.2023 г. на ОбСТ - приемане Годишния финансов отчет и Годишен доклад за дейността на общинско търговско дружество “ВиК- Тетевен“ ЕООД, ЕИК 110516336 за 2022 година вижте тук.


 

Годишен план за приватизация за 2020 г. и отчет за 2019 г. вижте тук.

Отчет 2019 г.  по чл. 6 от ЗПСК вижте тук.

Годишен план за приватизация за 2021 г. и отчет за 2020 г. вижте тук.

Годишен план за приватизация за 2022 г. и отчет за 2021 г. вижте тук.

Решение №622 от 24.02.2022 г. вижте тук.

Отчет на годишния план за приватизация и следприватизационния контрол за 2022 г.  и Годишен план за приватизация за 2023г. вижте тук.

Решение №881/23.02.2023 г. вижте тук.

Общински горски фонд

Заповед №504/11.09.2023 год. на Кмета на Община Тетевен за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2023/2024 год. вижте тук.

Тетевен.приложение №1

Васильово.приложение №2

Рибарица.приложение №3

Градежница.приложение №4

Бабинци.приложение №5

Черни Вит.приложение №6

Дивчовото.приложение №7

Гложене.приложение №8

Глогово.приложение №9

Галата.приложение №10

Голям извор.приложение №11

Български извор.приложение №12

Малка Желязна.приложение №13

 


Създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024 г.

Обява - предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

График за сключване на споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за Община Тетевен

Заповед №РД-04-128 от 04.08.2023 г


 

Заповед №400/24.07.2023 год. на кмета на Община Тетевен за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2023/2024 г. вижте тук.

Тетевен.приложение №1

Васильово.приложение №2

Рибарица.приложение №3

Градежница.приложение №4

Бабинци.приложение №5

Черни Вит.приложение №6

Дивчовото.приложение №7

Гложене.приложение №8

Глогово.приложение №9

Галата.приложение №10

Голям извор.приложение №11

Български извор.приложение №12

Малка Желязна.приложение №13

 

 

 

 

Заповед №306/12.06.2023г. относно настъпването на восъчна зрялост на посевите от житни култури в община Тетевен вижте тук.


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ - вижте тук.


Годишен списък на картотекираните граждани, настанени в общински жилища през 2023 г. вижте тук.


Заповед №107/10.03.2023 год. относно забрана за навлизане и паша на селскостопански животни в ниви, трайни насаждения и ливади, собственост на физически и юридически лица, както и свободно преминаване през тях вижте тук.

Съобщение ПМЛ 23г. вижте тук.

Заповеди на Директора на ОД Земеделие - Ловеч

Заповед №РД-04-222-1 от 13.12.2022 г. на Директора на ОД Земеделие - гр. Ловеч

Заповед №РД-04-222-2 от 13.12.2022 г. на Директора на ОД Земеделие - гр. Ловеч

Заповед №РД-04-222-3 от 13.12.2022 г. на Директора на ОД Земеделие - гр. Ловеч

Заповед №РД-04-222-4 от 13.12.2022 г. на Директора на ОД Земеделие - гр. Ловеч

Заповед №РД-04-222-5 от 13.12.2022 г. на Директора на ОД Земеделие - гр. Ловеч


 Заповеди, издадени на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Заповед №752 от 15.12.2022 г.

Заповед №753 от 15.12.2022 г.

Заповед №754 от 15.12.2022 г.

Заповед №755 от 15.12.2022 г.

Заповед №756 от 15.12.2022 г.

Заповед №757 от 15.12.2022 г.

Заповед №758 от 15.12.2022 г.

Заповед №759 от 15.12.2022 г.

Заповед №760 от 15.12.2022 г.

Заповед №761 от 15.12.2022 г.

Заповед №762 от 15.12.2022 г.


Община Тетевен по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 5 от Закона за водите, уведомява собствениците на поземлени имоти в землището на гр. Тетевен, обл. Ловеч, че ще започне процедура по  отчуждаване на техните имоти, попадащи в границите на пояс I на санитарно – охранителна зона (СОЗ), около каптиран извор “КИ - Сливака - ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен“, съгласно изготвен проект по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за изграждане и експлоатация на СОЗ, около каптиран извор “КИ - Сливака - ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен“, съгласуван от РЗИ-Ловеч, РДГ-Ловеч и ОД “Земеделие“ гр. Ловеч, във връзка с Решение №1111/22.05.2019 г. на Общински съвет Тетевен и с оглед реализиране на обект, публична общинска собственост, както следва: вижте тук.


Във връзка с инвестиционно намерение на Община Тетевен за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – изграждане на трасе на обслужващ път, в обхват: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 14386.30.35, м. Говнуша, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП: Нива, площ 550 кв. м, стар номер 030035 и 14386.30.36, м. Говнуша, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП: Нива, площ 2408 кв. м, стар номер 030036 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Галата, моля в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление, всички заинтересовани лица притежаващи документи, свързани с доказване собствеността на посочените имоти да предоставят същите в сграда на Кметство с. Галата или Общинска администрация – Тетевен (етаж I, стая 106).

Oбявление вижте тук.


Заповед №318/24.06.2022 год. относно настъпването на "восъчна зрялост" на посевите вижте тук.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ


Годишен проекто – списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2022 г.


Във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост се публикува утвърден Годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2022 г. - вижте тук.


Заповед №579/04.10.2021 год. на кмета на Община Тетевен за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 год. , както и списъци по землища  вижте тук.

Тетевен.приложение 1
Васильово.приложение 2
Рибарица.приложение 3
Градежница.приложение 4
Бабинци.приложение 5
Черни Вит.приложение 6
Гложене.приложение 7
Глогово.приложение 8
Галата.приложение 9
Голям извор.приложение 10
Малка Желязна.приложение 11
Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ вижте тук.


 

 

 

 

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

 

 

Съобщение относно Предоставяне на пасища, мери и ливади - общинска собственост за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 год.

 

 

 

Наредба №13.26.08.2016 год. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности - в помощ на земеделските стопани на територията на гр. Тетевен вижте тук.

Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ вижте тук.

 

 

Списъци по землища на свободните пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г

Тетевен.приложение №1
Васильово.приложение №2
Рибарица.приложение №3
Градежница.приложение №4
Бабинци.приложение №5
Черни Вит.приложение №6
Дивчовото.приложение №7
Гложене.приложение №8
Глогово.приложение №9
Галата.приложение №10
Голям извор.приложение №11
Български извор.приложение №12
Малка Желязна.приложение №13

 

 

 

 

Списък на имоти, които могат да бъдат обект на управление и разпореждане по реда на чл. 104 от Закона за физическото възпитание и спорта вижте тук.

 

 

 

 

Годишен план за паша за стопанската 2022/2023 г. вижте тук

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Тетевен за стопанската 2022/2023 год., приети с Решение 630 от 24.02.22 г. вижте тук.

 

 

 

 

Списъци по землища на свободните пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 г.  

Тетевен - приложение

Васильово - приложение

Рибарица - приложение

Градежница - приложение

Бабинци - приложение

Черни Вит - приложение

Дивчовото - приложение

Гложене - приложение

Глогово - приложение

Галата - приложение

Голям извор - приложение

Български извор - приложение

Малка Желязна - приложение

 

 

 


 

 

Заповед №74 от 28.02.2023 г. за актуализиране на наемните цени вижте тук.

 


- Консултативен съвет за местно икономическо развитие

На 04.12.2018г. се проведе се редовно заседание на Консултативния съвет по местно икономическо развитие. Протоколът вижте тук

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

 

Списък с общинските имоти за инвестиции по ЗНИ - вижте ТУК.

 

 

 

ПРОТОКОЛ №3 / 02.05.2019г. от редовно разширено заседание на Консултативен съвет по местно икономическо развитие вижте тук.

 

На територията на община Тетевен има 11/единадесет / действащи спортни клуба:

 1. СК по ориентиране „Вежен“- гр.Тетевен, ул. „Ив. Вазов“ № 7, Стефан Христов Стефанов
 2. СК по тенис на маса „Тетевен“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Северин Асенов Байдуловски – председател;
 3. СК по борба „Тетевен“- гр.Тетевен, ул. „Ив. Фурнаджиев“ № 7, Симеон Милев Симеонов – председател;
 4. СК по футбол „Олимпик 2000“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Страхил Димчев Симеонов – председател;
 5. СК по футбол „Светкавица“- с.Градежница, ул. „Хр. Ботев“ № 2, Атанас Русинов Сираков – председател;
 6. СК по волейбол „Тетевен волей“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Иван Романов Цветков – председател;
 7. СК по футбол „Пещера“- с.Галата, ул. „Васил Левски“ № 40, Руси Стефанов Добревски – председател;
 8. СК по футбол „Г. Бенковски“-Тетевен, ул. „Лечо Гайдаря“ № 34, Павел Николаев Тодоров – председател;
 9. СК по футбол „Озрен“- с. Голям извор, Венцислав Веселинов Маринов – председател;
 10. „Сдружение клуб пешеходен туризъм „Царичина“-Тетевен, ул. „Ив. Вазов“ № 9, Пепа Христова Кунинчанска– председател;
 11. СК по футбол „Вихър“ – с. Глогово, Маньо Асенов Алдинов – председател.

 

СПОРТНИ КЛУБОВЕ, РАЗВИВАЩИ ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ШКОЛА:

 

            - СК по волейбол „Тетевен волей“ /детско – юношеска школа с около 100 деца от различни възрастови групи, престижно представили се в турнири и състезания от Държавен календар на БФВ, участия по Спортен календар на община Тетевен и Ученически спортни игри/;

           - СК по борба „Тетевен“ / ДЮШ е съставена от 23 спортисти, отличени със златни, сребърни и бронзови отличия както от Държавно първенство от Календара на БФБ, така и от престижни международни състезания и турнири, провежда се кръг от Държавното първенство по Спортен календар на община Тетевен/;

           - СК по ориентиране „Вежен“/ДЮШ с около 30 спортисти, завоювали  1-во, 2-ро и 3-то място от проведени държавни състезания и купи по Календара на БФЛА, провежда се кръг от Държавното първенство /Купа „Тетевен“/ по Общински спортен календар/;

          - СК по тенис на маса „Тетевен“ има развита тренировъчна програма, по която тренират около 10 деца, участващи в ученически първенства и в спортни мероприятия по Спортен календар на община Тетевен;

          - СК по футбол „Пещера“- Галата /има мъжки отбор, играе се на областно равнище, участват в мероприятия по Спортен календар на община Тетевен и Ученически спортен календар/

          - СК по футбол „Светкавица“- Градежница /изградена ДЮШ, юношите и мъжете играят на областно ниво; създаден е футболен отбор от девойки, представящи се успешно в Държавното първенство по футбол; участие в Ученически спортни игри/;

         - СК по футбол „Олимпик 2000“ /изградена ДЮШ, играе се на областно ниво; участия в Ученически спортни игри/;

         - СК по футбол „Георги Бенковски“- Тетевен /изградена ДЮШ – момчета 7 г. и момчета 9 г., играещи в Междуобластна група по Държавен календар на БФФ, участия в Ученически игри и в общински мероприятия, заложени в Спортен календар на община Тетевен/;

         - СК по футбол „Озрен“- Голям извор /има мъжки отбор по футбол и се изгражда ДЮШ, участва в Спортен календар на община Тетевен/;

         - СК по футбол „Вихър“- Глогово /има ДЮШ, участваща в мероприятия по Спортен календар на община Тетевен/;

         - „Сдружение клуб по пешеходен туризъм „Царичина“- Тетевен /организира Национален ученически туристически събор по Спортен календар на община Тетевен, участва в масови мероприятия/.

 

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню