ДЕКЛАРАЦИЯ  за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.20, ал.2 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен във връзка с чл.71, т.1 от ЗМДТ свалете от тук.


Решение №161 от 23.05.2024г. относно приемане на годишния финансов отчет за дейността на общинско търговско дружество “МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867 за 2023 година и отчет за първото тримесечие на 2024 г. - вижте тук.

 - Баланс за 2023г. - вижте тук.

- Програма за 2024 г. - вижте тук.

- Отчет за 1-во тримесечие на МБАЛ-2024 г. - вижте тук.


Решение №97/21.03.2024 г. - Отчет за дейността на МБАЛ-Тетевен за четвъртото тримесечие на 2023 г. вижте тук.


Годишен план за приватизация за 2024 г. и отчет за 2023 г. - вижте тук.


 Решение № 27/21.12.2023 г. относно приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2022 г. вижте тук.


Решение № 28/21.12.2023 г. относно приемане на отчета за дейността и счетоводни отчети за третото тримесечие на 2023 г. на общинско търговско дружество "МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев" вижте тук.


 Решение № 1018/31.08.2023 г. относно приемане на отчета за дейността и счетоводни отчети за второто тримесечие на 2023 г. на общинско търговско дружество "МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев" ЕООД - вижте тук.


ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ЗА ПЕРИОДА 2023 г. – 2027 г. - вижте тук.


Решение №959/31.05.2023 г. на ОбСТ- приемане на годишния финансов отчет за дейността на общинско търговско дружество “МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867 за 2022 година и отчет за първото тримесечие на 2023 г. 

- ГФО 2022г.

- ГФО отчети

- Отчети 2023г. първо тримесечие.


Решение №959/31.05.2023 г. на ОбСТ - приемане Годишния финансов отчет и Годишен доклад за дейността на общинско търговско дружество “ВиК- Тетевен“ ЕООД, ЕИК 110516336 за 2022 година вижте тук.


Годишен план за приватизация за 2020 г. и отчет за 2019 г. вижте тук.

Отчет 2019 г.  по чл. 6 от ЗПСК вижте тук.

Годишен план за приватизация за 2021 г. и отчет за 2020 г. вижте тук.

Годишен план за приватизация за 2022 г. и отчет за 2021 г. вижте тук.

Решение №622 от 24.02.2022 г. вижте тук.

Отчет на годишния план за приватизация и следприватизационния контрол за 2022 г.  и Годишен план за приватизация за 2023г. вижте тук.

Решение №881/23.02.2023 г. вижте тук.

Общински горски фонд

Заповед №352/03.06.2024г. относно настъпването на восъчна зрялост на посевите от житни култури в община Тетевен вижте тук.


 

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл. 100, ал. 3 от ППЗСПЗЗ вижте тук


 

Създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024 г.

Обява - предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

График за сключване на споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за Община Тетевен

Заповед №РД-04-128 от 04.08.2023 г


 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ - вижте тук.


Годишен списък на картотекираните граждани, настанени в общински жилища през 2023 г. вижте тук.


 Заповеди, издадени на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Заповед №752 от 15.12.2022 г.

Заповед №753 от 15.12.2022 г.

Заповед №754 от 15.12.2022 г.

Заповед №755 от 15.12.2022 г.

Заповед №756 от 15.12.2022 г.

Заповед №757 от 15.12.2022 г.

Заповед №758 от 15.12.2022 г.

Заповед №759 от 15.12.2022 г.

Заповед №760 от 15.12.2022 г.

Заповед №761 от 15.12.2022 г.

Заповед №762 от 15.12.2022 г.


Община Тетевен по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 5 от Закона за водите, уведомява собствениците на поземлени имоти в землището на гр. Тетевен, обл. Ловеч, че ще започне процедура по  отчуждаване на техните имоти, попадащи в границите на пояс I на санитарно – охранителна зона (СОЗ), около каптиран извор “КИ - Сливака - ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен“, съгласно изготвен проект по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за изграждане и експлоатация на СОЗ, около каптиран извор “КИ - Сливака - ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен“, съгласуван от РЗИ-Ловеч, РДГ-Ловеч и ОД “Земеделие“ гр. Ловеч, във връзка с Решение №1111/22.05.2019 г. на Общински съвет Тетевен и с оглед реализиране на обект, публична общинска собственост, както следва: вижте тук.


Във връзка с инвестиционно намерение на Община Тетевен за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – изграждане на трасе на обслужващ път, в обхват: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 14386.30.35, м. Говнуша, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП: Нива, площ 550 кв. м, стар номер 030035 и 14386.30.36, м. Говнуша, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП: Нива, площ 2408 кв. м, стар номер 030036 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Галата, моля в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление, всички заинтересовани лица притежаващи документи, свързани с доказване собствеността на посочените имоти да предоставят същите в сграда на Кметство с. Галата или Общинска администрация – Тетевен (етаж I, стая 106).

Oбявление вижте тук.


 

Годишен проекто – списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2022 г.


Във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост се публикува утвърден Годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2022 г. - вижте тук.


 

Наредба №13.26.08.2016 год. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности - в помощ на земеделските стопани на територията на гр. Тетевен вижте тук.

 

 

 


План за паша за стоп. 2023/2024 год., приета с решение №888/23.02.2023 год. на ОбС -Тетевен вижте тук.


Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Тетевен за стоп. 2023/2024 год., приета с решение №888/23.02.2023 год. на ОбС -Тетевен вижте тук.


Списъци по землища на свободните пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 г. На основание чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за стопанисване и управление на общинския поземлен фонд на Общински съвет - Тетевен:

Тетевен.приложение №1

Васильово.приложение №2

Рибарица.приложение №3

Градежница.приложение №4

Бабинци.приложение №5

Черни Вит.приложение №6

Дивчовото.приложение №7

Гложене.приложение №8

Глогово.приложение №9

Галата.приложение №10

Голям извор.приложение №11

Български извор.приложение №12

Малка Желязна.приложение №13


Списък на имоти, които могат да бъдат обект на управление и разпореждане по реда на чл. 104 от Закона за физическото възпитание и спорта вижте тук.


АКТУАЛИЗИРАНА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БАЗИСНИ ЦЕНИ НА КВ. М ПЛОЩ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН С РАЗМЕРА НА ОФИЦИАЛНО ОБЯВЕНИЯ ОТ НСИ ИНФЛАЦИОНЕН ИНДЕКС ЗА 2023 Г. - 9,5%, НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №83/23.02.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №85/08.02.2024 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН - вижте тук.

Заповед №83 от 23.02.2024 г. за актуализиране на наемните цени - вижте тук.


 

 

Списък на имоти по чл. 22 и, т. 7, буква а/ по Закона за насърчаване на инвестиции, Община Тетевен 2024г. вижте тук.


 

 

 

- Консултативен съвет за местно икономическо развитие

На 04.12.2018г. се проведе се редовно заседание на Консултативния съвет по местно икономическо развитие. Протоколът вижте тук

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

 

Списък с общинските имоти за инвестиции по ЗНИ - вижте ТУК.

 

 

 

ПРОТОКОЛ №3 / 02.05.2019г. от редовно разширено заседание на Консултативен съвет по местно икономическо развитие вижте тук.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню