- Действащи проекти
- Приключили проекти

Програма за развитие на селските райони

ПРОЕКТ № BG16RFOP001-3.002-0038-C01, "РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „САВА МЛАДЕНОВ", ГР. ТЕТЕВЕН", ИЗПЪЛНЯВАН ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕНА ИНФРАСТРУКТУРА" ПО ОПРЕАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" – 2014 – 2020 Г. - вижте тук


 

 Проекти по ПРСР 2014 - 2020

 
 1142 times

Приключили проекти

 
 
„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейност „Социален асистент” и „Домашен помощник” – Фаза 2  - Стойност 73 386.12 лв.

 
“Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община  Тетевен” - Стойност 195 230.00 лв.
 
“Общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса – професионално, достъпно, удобно” - Стойност 302 048.00 лв.
 
Схема “Обществена трапезария"
„Един топъл обяд – за един нуждаещ се в Община Тетевен”
 
Схема “Обществена трапезария"„Един топъл обяд – за един нуждаещ се в Община Тетевен” - Стойност 15 876.00 лв.
 
„За по-добро бъдеще на децата” - Стойност 187 559.00 лв.
 
„Център от семеен тип за настаняване на младежите от ДДМУИ „Света Петка”, с.Могилино, община Две могили” - Стойност 400 000.00 лв.
 
„Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество в община Тетевен – възможност за подобряване качеството на живот на лицата от рискови групи” - Стойност 347 584.74 лв.
 
„Възстановяване на горския потенциал  в общински гори пострадали от природни бедствия” - Стойност 88 096.80 лв.
 
„Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на град Тетевен” - Стойност 3 134 040.00 лв.
 
“Интегриран воден проект за реконструкция на водоснабдителна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Галата, община Тетевен - Стойност 714 574.40 лв.
 
Ремонт на НЧиталище «Развитие» с.Рибарица - Стойност  57 541.00 лв.
 
Спортно развлекателен център УПИ І, кв.4 по плана на Тетевен - Стойност 744 995 лв.

 
Изграждане на вентилационна система в съществуваща материална база с цел създаване на ефективна и модерна работна среда - Стойност 10 700.00 лв.

„Подай ръка за по-добър живот" - Стойност 7 975 лв.


Изграждане на обществен паркинг, заключен между път ІІІ-ти клас Тетевен-Шипково, р.Бели Вит, мост срещу ПУ на МВР -Тетевен и моста пазара - Стойност 362 281 лв.


Подпорна стена към обект "Спортно-развлекателен център в УПИ, кв.4 по ПУП на гр.Тетевен" - Стойност 358 966 лв.


Корекция и осигуряване проводимост на речното легло р.Бели Вит, гр.Тетевен, ЦГЧ, подпорни стени и почистване - Стойност 353 797 лв.


Пристройка за спортен салон и училищни кабинети на НУ "Хаджи Генчо", гр.Тетевен - Стойност 450 342 лв.


Ремонт и саниране на ОДЗ "Здравец", с.Галата - Стойност 360 000 лв.


Изграждане на вентилационна система в съществуваща материална база с цел създаване на ефективна и модерна работна среда - Стойност 10 700 лв.


"Реконструкция на водопровод -  гр.Тетевен от км 5 + 320 до км 6 + 560" - Стойност 297 381 лв.


"Минимизиране на биоразградимите отпадъци в Община Тетевен,чрез въвеждане на фамилно компостиране" - Стойност 35 809 лв.


Водопроводни отклонения към проект "Изграждане  вътрешна водопроводна мрежа на село Рибарица" - Стойност 1 897 167 лв.

 
"Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен" - Договор BG161PO001/3.1 - 01/2009/013, ОП "Регионално развитие 2007 - 2013". Стойност - 1 760 754.61 лв.

 
"Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в община Тетевен" - Договор BG161PO001/4.1-04/2010/001, ОП "Регионално развитие 2007 - 2013". Стойност - 841 168.01 лв.
 
"Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места", Договор 10-25-17/07.03.2012 г., ОП "Административен капацитет 2007-2013". Стойност - 387 053. 10 лв.
 

BG161PO001/4.1-05/2011/005 - „ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБОРУДВАНЕ НА „МБАЛ – ТЕТЕВЕН – Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ” ЕООД”

Програмен период 2007-2013

 IMG 6847

Църква „Св. Всех Святих" е паметник на културата. Началото на нейното построяване може да се отнесе към 1830-34 година, а нейното освещаване се извършва през 1846 година. Построена е върху подпорната стена на мястото на стара църква, съществувала до опожаряването на Тетевен. Църквата се характеризира със своята монументалност, за разлика на други църква от това време, които са вкопани в  терена представлява изключение от всички църкви, строени през периода, в който България е под турско владичество. Църквата впечатлява изключително силно със своя външен вид и размери - 31.1 метра дължина, 14 метра широчина и стени дебели приблизително 1.5 метра.

Иконите са дело на различни майстори, в т. ч. и на Станислав Доспевски. Новият дърборезбен иконостас е дело на резбаря Петър Кънчев и е изработен през 30-те години на миналия век. Църковните куполи са издигнати през1895 година от инж. Трифонов. Тогава се премахнати и вътрешните заграждения, отделящи мъжкото от женското отделения. Църковните камбани са отлети в Москва през 1875 година. Тези камбани огласяват радостта на Освобождението на 1-ви ноември и една от тях не издържа радостта и получава своята пукнатина. Това е църквата, в която и Апостолът на свободата Васил Левски изпълнява своето „Достойно есть!" през 1870 година.
 
Църквата "Вс.Всех Святих" се намира в централната част на град Тетевен.

 

Екопътека "ПОД ПРЪСКИТЕ НА ВОДОПАДА" И водопад ,,Скока‘‘

Информация за Водопад Скока (Тетевен)

Тетевенският водопад Скока се намира в близост до град Тетевен, в самия край на малък каньон в дефилето на река Козница. Общата дължина на пътя е около 4 км, от които 3,4 км са асфалтов път, а останалите 600 м са екопътека с наименование Под пръските на водопада. Поради особеностите на климата е възможно по нея да се срещнат и дъждовници. По продължение на пътеката са изградени маси и пейки, а до самия водопад е създаден заслон с огнище, което прави мястото подходящо за релаксиращ излет или пикник.

Екопътека Под пръските на водопада

Преходът на екопътека Под пръските на водопада тръгва от централната част на град Тетевен. Посетителите могат да изберат дали да се придвижват с превозно средство или пеша преминавайки един от кварталите на града - Козница. Останалите 600 м са през дефилето на река Козница и прехода може да бъде извършен само пеша.

Изходен пункт - центъра на град Тетевен.
Дължина на пътеката - 4 км.
Продължителността на прехода - около 2 часа.
Описание на пътеката - Преходът започва от централната градска част, продължава по асфалтов път край поречието на р. Козница. Има извор, на който е изградена чешма. Трасето продължава през пресечен горски терен. До тук е възможно придвижване с автомобил.
Преминава се през 4 дървени мостчета, след което се достига м.”Задънката”, където е разположен и водопадът „Скока”.
По пътеката са разположени две открити места за отдих. В близост до водопада е изградена закрита беседка със зидана камина.
Маркировка - жълта лентова.
Подходящи сезони - пролет, лято, есен, зима.

20201108 113052 2

Килийното училище в с. Голям извор, община Тетевен, е построеното през 1816 г. в двора на църквата "Св. Възнесение Господне" в центъра на селото. То функционира като килийно училище до средата на 19 -ти век.. През 1843г сменя статута си от килийно на взаимно светско училище. През 1972г училището реставрирано и е възстановено в автентичният му вид и в момента то е музей.

 

 


Преди:

В потаен дол в подножието на вр. Остреч е разпо­ложен Тетевенския манастир "Св. Илия". Манастирът е строен преди падането на България под турско робство. Предание разказва, че цар Иван Шишман е дарил на манастира дървен кръст обкован със сребро и с изобразени на него евангелски сцени. Най-ранният документ в Манастира е от 1600 година от йеромонах Василий (живял и работил там). В негови бележки пише "...в Илински манастирь близь се Тетевене и преписал трабник великий с Номоканона на Иван Постника". Други източници показват, че манастирът е от XIV век. През 1705 г. граматик Станьо от Тетовене е писал икони в манастира. В него имало действащо духовно училище.

Съхранени са сборници от XVI в. (XVII в.), съдър­жащи молитви, заклинания, мъдрости, поучения и летописи. През 1799 година Софроний Врачански намира закрила на два пъти от кърджалийските нашествия.

През 1801 година когато кърджалиите изпепеляват град Тетевен, манастирът "Св. Илия" оцелял по чудо.

Манастирската църква е с интересна архитектура. Стените на олтара са полукръгли (конхи), очертаващи трилистник. Други две конхи очертават задната част. Църквата е двукуполна и е покрита с плочи. Строителст­вото е на два етапа. Първият триабсидна с един купол, която през 1869 година е разрушена и достроена с две задни конхи и втори купол. Стенописите са сериозно повредени. Запазени са интересни икони. Най-старата икона от 1776 година е на Св. Архангел Михаил (53х80см.). В долния десен ъгъл се чете: "попПав.1776г.". Иконата е рисувана на дъска и е резбована. Съществува икона и на Св. Илия. От по-късно време е другата икона на Св. Архангел Михаил (53х72см.), която е рисувана от иконописеца Ненчо х.Найденов от Троян (20 септември 1861 г.). Тя е подарена от Георги Братанов. Иконата "Успение на Света Богородица" е дело на Самоковския зограф Иван Д. Доспевски (син на Станислав Доспевски) (1874г).

Иконите са вградени в Иконостаса, който е от две части, (по-стара и по-нова). Орнаментите са със сюжет от растителния свят, а авторите са от прочутата Тревненска резбарска школа.

Неговата уникалност се състои във факта, че разваленият контракт по неговото последно изписване, дава възможност да се видят отделните етапи на стенописване - факт, който не може да се срещне не само в България, на Балканите, че дори и в Европа.

На 13 април 2018г. на официално събитие отвори врати за посетители обновеният манастир ,,Св. Пророк Илия’’ гр.Тетевен. Осъщественият  успешно проект ,,Ремонт, реставрация, вертикална планировка и подобряване на околното пространство на манастир ,,Св. Пророк Илия’’ гр.Тетевен’’ бе финансиран по подмярка 7.6 ,,Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата’’ от мярка 7 ,,Основни услуги и обновяване на селата в селските райони’’ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г.-2020г. Целта на обновяването на манастирската църква ,,Св. Пророк Илия’’- паметник на културата от национално значение, е да се запази културното наследство в района. Извършените възстановителни строителни и реставрационни дейности вдъхнаха нов живот на манастира и направиха възможно съхранението на културната идентичност  и традиции в град Тетевен.

 

След:

176261 543090799039813 462360578 o

Образец на тетевенската архитектура – паметник на културата от национално значение. Обектът има точна датировка, отбелязана на един от диреците – годината 1852. Тук се среща функционалност и изящество - /мусандрите/ - /вградените гардероби/, дърворезбата, кьошковете – кътовете за отдих и пр.

Къщата е собственост на наследниците на голямата фамилия Бобевски. Тази фамилия има своите личности в лицето на х. Никола х. Стоянов Бобевски – заместник- председател на Дружество по набиране на доброволци за Руско- турската война от 1877 година в Слатина /Румъния/, Иван Хаджиниколов Бобевски – опълченец, заместник-кмет на София и заместник-председател на Опълченското поборническо дружество, както и издател /редактор/ на неговото издание - в „Юнак”, Любомир Бобевски – поет, осъден като морален подбудител след Първата световна война, автор на маршовете „О, Добруджански край!” и „Съюзници-разбойници”, ръководителят на Хор „Гусла” – Валентин Бобевски и др.

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню