Виж повече

11 Авг 2016
Едно идване в Тетевен не е достатъчно, за да го разбереш и обикнеш.
Красив и загадъчен, тайнствен и бурлив, при всяка следваща среща ще разкрива пред вас нова прелест, ще напомня за минали дни, ще обещава неподозирани изживявания.
 
Приютен в пазвите на Балкана, далеч от главните пътища, за Тетевен е трудно да се определи времето на заселването му.
 
Случайно открити паметници свидетелстват, че този край е обитаван от най-древни времена. Вековните гори, пълноводните реки са осигурявали храна, а пещерите, които са в изобилие в региона, са служели за жилище на най-ранния обитател. Доказателство за това, са находките в пещерите Моровица, Байовица, Драганчовица.
 
За живота на траките тук мълчаливи свидетели са многобройните надгробни могили, разположени по разклоненията на Васильовската планина и Тетевенския Балкан и по поречието на р. Вит и притоците й. По косвени сведения може да се установи, че живеещите тук траки са от племето на сердите. Но кой може да каже така ли е било? Едно със сигурност може да се твърди, че траките-планинци са имали еднаква, с останалите траки, обществена уредба, бит, погребални обичаи, вярвания.
 
 

СЕКРЕТАР

11 Авг 2016


Цветелина Стоянова


Месторабота

Общинска администрация

гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9Служебен телефон: +359678/522-00, вътр. 220

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 
 
 
БОРИС ВРАБЕВСКИ

 

Месторабота

Общинска администрация

гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9

 

 

Служебен телефон: +359678/522-00,

вътр. 203

Кмет

11 Авг 2016

 

 

DSC05173

Д-р Мадлена Бояджиева

Дата на раждане: 27.03.1962г.

Професия: Лекар

 

Образование: 

 • Магистър  по медицина, специалност неврология
 • Магистър по "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

Професионален опит: 

 • Декември 2003г. – ноември 2011г. - Управител на МБАЛ–Тетевен
 • От ноември 2011г. до декември 2014г. –  Председател на Общински съвет – Тетевен
 • От декември 2014г. до ноември 2015г.  – Областен управител на област Ловеч
 • Oт ноемри 2015 г. до ноември 2019 г. – Кмет на Община Тетевен

Отличия: 

 • 2007г. – удостоена с почетен знак на Българския лекарски съюз за принос в областта на медицината
 • 2011г. удостоена с почетен знак на Българския лекарски съюз за управител на най-успешно развиващата се Общинска болница
 • 2016г. удостоена с наградата "Кмет на годината" в категория "Природа за бъдещите поколения“, раздел „Средна община“, от нациналния конкурс "Кмет на годината 2016"
 • 2020г. - удостоена с наградата "Кмет на годината" в категория "Спорт и младежки политики", раздел "Средна община", от националния конкурс "Кмет на годината 2020"

Други:

 • Владее френски и руски език
 • Омъжена, с един син 

 

 

Правомощия

 

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. (доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.)

12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) председателства съвета по сигурност;

13. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

14. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

16. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 19 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

17. (нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

18. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

19. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
 
 

За контакт

Д-р Мадлена Бояджиева
Кмет на Община Тетевен


гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9

Служебен телефон: 0678/522-00
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Визитка

06 Авг 2016

Визитка

Д-р Мадлена Бояджиева

Дата на раждане: 27.03.1962 г

Професия: Лекар

Образование:

·         Магистър  по медицина, специалност неврология

·         Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт

Декември 2003г. – ноември 2011г. - Управител на МБАЛ–Тетевен


От ноември 2011г.до декември 2014г. –  Председател на Общински съвет – Тетевен,

От декември 2014г. до ноември 2015г.  – Областен управител на област Ловеч

2007г. – удостоена с почетен знак на Българския лекарски съюз за принос в областта на медицината

2011г. – удостоена с почетен знак на Българския лекарски съюз за управител на най-успешно развиващата се Общинска болница

Владее френски и руски език

Омъжена, с един син 

На територията на община Тетевен има11/единадесет / действащи спортни клуба:

 1. СК по ориентиране „Вежен“- гр.Тетевен, ул. „Ив. Вазов“ № 7, Стефан Христов Стефанов
 2. СК по тенис на маса „Тетевен“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Северин Асенов Байдуловски – председател;
 3. СК по борба „Тетевен“- гр.Тетевен, ул. „Ив. Фурнаджиев“ № 7, Симеон Милев Симеонов – председател;
 4. СК по футбол „Олимпик 2000“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Страхил Димчев Симеонов – председател;
 5. СК по футбол „Светкавица“- с.Градежница, ул. „Хр. Ботев“ № 2, Атанас Русинов Сираков – председател;
 6. СК по волейбол „Тетевен волей“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Иван Романов Цветков – председател;
 7. СК по футбол „Пещера“- с.Галата, ул. „Васил Левски“ № 40, Руси Стефанов Добревски – председател;
 8. СК по футбол „Г. Бенковски“-Тетевен, ул. „Лечо Гайдаря“ № 34, Павел Николаев Тодоров – председател;
 9. СК по футбол „Озрен“- с. Голям извор, Венцислав Веселинов Маринов – председател;
 10. „Сдружение клуб пешеходен туризъм „Царичина“-Тетевен, ул. „Ив. Вазов“ № 9, Пепа Христова Кунинчанска– председател;
 11. СК по футбол „Вихър“ – с. Глогово, Маньо Асенов Алдинов – председател.

 

 

 

 

СПОРТНИ КЛУБОВЕ, РАЗВИВАЩИ ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ШКОЛА:

 

-СК по волейбол „Тетевен волей“/детско – юношеска школа с около 100 деца от различни възрастови групи, престижно представили се в турнири и състезания от Държавен календар на БФВ, участия по Спортен календар на община Тетевен и Ученически спортни игри/;

 -СК по борба „Тетевен“ / ДЮШ е съставена от 23 спортисти, отличени със златни, сребърни и бронзови отличия както от Държавно първенство от Календара на БФБ, така и от престижни международни състезания и турнири, провежда секръг от Държавното първенство по Спортен календар на община Тетевен/;

 - СК по ориентиране „Вежен“/ДЮШ с около 30 спортисти, завоювали  1-во, 2-ро и 3-то място от проведени държавни състезания и купи по Календара на БФЛА, провежда се кръг от Държавното първенство /Купа „Тетевен“/ по Общински спортен календар/;

- СК по тенис на маса „Тетевен“ има развита тренировъчна програма,по която тренират около 10 деца, участващи в ученически първенства и в спортни мероприятия по Спортен календар на община Тетевен;

 - СК по футбол „Пещера“- Галата /има мъжки отбор, играе се на областно равнище, участват в мероприятия по Спортен календар на община Тетевен и Ученически спортен календар/

 - СК по футбол „Светкавица“- Градежница /изградена ДЮШ, юношите и мъжете играят на областно ниво; създаден е футболен отбор от девойки, представящи се успешно в Държавното първенство по футбол; участие в Ученически спортни игри/;

- СК по футбол „Олимпик 2000“ /изградена ДЮШ, играе се на областно ниво; участия в Ученически спортни игри/;

         - СК по футбол „Георги Бенковски“- Тетевен /изградена ДЮШ – момчета 7 г. и момчета 9 г., играещи в Междуобластна група по Държавен календар на БФФ, участия в Ученически игри и в общински мероприятия, заложени в Спортен календар на община Тетевен/;

         - СК по футбол „Озрен“- Голям извор /има мъжки отбор по футбол и се изгражда ДЮШ, участва в Спортен календар на община Тетевен/;

         - СК по футбол „Вихър“- Глогово /има ДЮШ, участваща в мероприятия по Спортен календар на община Тетевен/;

         - „Сдружение клуб по пешеходен туризъм „Царичина“- Тетевен /организира Национален ученически туристически събор по Спортен календар на община Тетевен, участва в масови мероприятия/.

 

 

Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен

Гр. Тетевен,

Ул.”Боевамогила” №5;

Ул.”Д.Благоев”№62

Бранимира Павлова – 087 956 0542

 

Център за обществена подкрепа –

гр. Тетевен

Ул.”Здравец”

№19

Анита Габровска – 088 243 0918

 

Център за настаняване от семеен тип на възрастни

хора с умствена изостаналост

ОбщинаТетевен

Ул.”НеноКраев”№18

Мила Василева – 088 512 7028

 

СУ – Домашен социален патронаж

гр.Тетевен, ул.”Полк.Орлов”

№ 3

Мила Герджикова – 087 956 0542

РЕГИСТРИ

04 Авг 2016

РЕГИСТРИ

ТЪРГОВЕ

04 Авг 2016

ТЪРГОВЕ

КАРИЕРИ

04 Авг 2016

I. Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт "Общинска собственост" в отдел "Общинска собственост" вижте тук.

Приложения:
Заявление за участие вижте тук
Декларация вижте тук

Списък на допуснатите кандидати - вижте тук.

Списък с класираните кандидати - вижте тук.


II. Обявление за провеждане на конкурс за длъжността „Директор” на ДГ „Здравец“ – с. Галата - вижте тук.

Приложениея:

Дата: 21.08.2023 г.

» Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността Директор на Детска градина „Здравец” с. Галата - вижте тук.

Дата: 25.09.2023 г.


 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню