Виж повече

11 Авг 2016
Едно идване в Тетевен не е достатъчно, за да го разбереш и обикнеш.
Красив и загадъчен, тайнствен и бурлив, при всяка следваща среща ще разкрива пред вас нова прелест, ще напомня за минали дни, ще обещава неподозирани изживявания.
 
Приютен в пазвите на Балкана, далеч от главните пътища, за Тетевен е трудно да се определи времето на заселването му.
 
Случайно открити паметници свидетелстват, че този край е обитаван от най-древни времена. Вековните гори, пълноводните реки са осигурявали храна, а пещерите, които са в изобилие в региона, са служели за жилище на най-ранния обитател. Доказателство за това, са находките в пещерите Моровица, Байовица, Драганчовица.
 
За живота на траките тук мълчаливи свидетели са многобройните надгробни могили, разположени по разклоненията на Васильовската планина и Тетевенския Балкан и по поречието на р. Вит и притоците й. По косвени сведения може да се установи, че живеещите тук траки са от племето на сердите. Но кой може да каже така ли е било? Едно със сигурност може да се твърди, че траките-планинци са имали еднаква, с останалите траки, обществена уредба, бит, погребални обичаи, вярвания.
 
 

СЕКРЕТАР

11 Авг 2016


Цветелина Стоянова


Месторабота

Общинска администрация

гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9Служебен телефон: +359678/522-00, вътр. 220

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 
 
 
БОРИС ВРАБЕВСКИ

 

Месторабота

Общинска администрация

гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9

 

 

Служебен телефон: +359678/522-00,

вътр. 203

Кмет

11 Авг 2016

 

 

DSC05173

Д-р Мадлена Бояджиева

Дата на раждане: 27.03.1962г.

Професия: Лекар

 

Образование: 

 • Магистър  по медицина, специалност неврология
 • Магистър по "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

Професионален опит: 

 • Декември 2003г. – ноември 2011г. - Управител на МБАЛ–Тетевен
 • От ноември 2011г. до декември 2014г. –  Председател на Общински съвет – Тетевен
 • От декември 2014г. до ноември 2015г.  – Областен управител на област Ловеч
 • Oт ноември 2015 г. – Кмет на Община Тетевен

Отличия: 

 • 2007 г. – удостоена с почетен знак на Българския лекарски съюз за принос в областта на медицината
 • 2011 г. – удостоена с почетен знак на Българския лекарски съюз за управител на най-успешно развиващата се Общинска болница
 • 2016 г. – удостоена с наградата "Кмет на годината" в категория "Природа за бъдещите поколения“, раздел „Средна община“, от националния конкурс "Кмет на годината 2016"
 • 2020 г. - удостоена с наградата "Кмет на годината" в категория "Спорт и младежки политики", раздел "Средна община", от националния конкурс "Кмет на годината 2020"
 • 2021 г. удостоена с награда за „Принос в развитието на местното самоуправление“ от НСОРБ
 • 2022 г. – удостоена с награда за „Принос в утвърждаването на туристическия продукт в общината“ по повод Световния ден на туризма от списание „Дестинация България“
 • 2022 г. – удостоена с награден знак „За признателност“ от Съюза на ветераните от войните на България
 • 2022 г. – удостоена с наградата „Кмет обединител“ от медийна група „Зетра“
 • 2023 г. – удостоена с награда за „Прилагане на добри практики за устойчив растеж на туризма в общината“ от списание "Дестинация България"

Други:

 • Владее френски и руски език
 • Омъжена, с един син 

 

 

Правомощия

 

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. (доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.)

12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) председателства съвета по сигурност;

13. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

14. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

16. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 19 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

17. (нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

18. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

19. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
 
 

За контакт

Д-р Мадлена Бояджиева
Кмет на Община Тетевен


гр. Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9

Служебен телефон: 0678/522-00
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Визитка

06 Авг 2016

Визитка

Д-р Мадлена Бояджиева

Дата на раждане: 27.03.1962 г

Професия: Лекар

Образование:

·         Магистър  по медицина, специалност неврология

·         Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт

Декември 2003г. – ноември 2011г. - Управител на МБАЛ–Тетевен


От ноември 2011г.до декември 2014г. –  Председател на Общински съвет – Тетевен,

От декември 2014г. до ноември 2015г.  – Областен управител на област Ловеч

2007г. – удостоена с почетен знак на Българския лекарски съюз за принос в областта на медицината

2011г. – удостоена с почетен знак на Българския лекарски съюз за управител на най-успешно развиващата се Общинска болница

Владее френски и руски език

Омъжена, с един син 

На територията на община Тетевен има11/единадесет / действащи спортни клуба:

 1. СК по ориентиране „Вежен“- гр.Тетевен, ул. „Ив. Вазов“ № 7, Стефан Христов Стефанов
 2. СК по тенис на маса „Тетевен“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Северин Асенов Байдуловски – председател;
 3. СК по борба „Тетевен“- гр.Тетевен, ул. „Ив. Фурнаджиев“ № 7, Симеон Милев Симеонов – председател;
 4. СК по футбол „Олимпик 2000“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Страхил Димчев Симеонов – председател;
 5. СК по футбол „Светкавица“- с.Градежница, ул. „Хр. Ботев“ № 2, Атанас Русинов Сираков – председател;
 6. СК по волейбол „Тетевен волей“- гр.Тетевен, ул. „Трети март“ № 33, Иван Романов Цветков – председател;
 7. СК по футбол „Пещера“- с.Галата, ул. „Васил Левски“ № 40, Руси Стефанов Добревски – председател;
 8. СК по футбол „Г. Бенковски“-Тетевен, ул. „Лечо Гайдаря“ № 34, Павел Николаев Тодоров – председател;
 9. СК по футбол „Озрен“- с. Голям извор, Венцислав Веселинов Маринов – председател;
 10. „Сдружение клуб пешеходен туризъм „Царичина“-Тетевен, ул. „Ив. Вазов“ № 9, Пепа Христова Кунинчанска– председател;
 11. СК по футбол „Вихър“ – с. Глогово, Маньо Асенов Алдинов – председател.

 

 

 

 

СПОРТНИ КЛУБОВЕ, РАЗВИВАЩИ ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ШКОЛА:

 

-СК по волейбол „Тетевен волей“/детско – юношеска школа с около 100 деца от различни възрастови групи, престижно представили се в турнири и състезания от Държавен календар на БФВ, участия по Спортен календар на община Тетевен и Ученически спортни игри/;

 -СК по борба „Тетевен“ / ДЮШ е съставена от 23 спортисти, отличени със златни, сребърни и бронзови отличия както от Държавно първенство от Календара на БФБ, така и от престижни международни състезания и турнири, провежда секръг от Държавното първенство по Спортен календар на община Тетевен/;

 - СК по ориентиране „Вежен“/ДЮШ с около 30 спортисти, завоювали  1-во, 2-ро и 3-то място от проведени държавни състезания и купи по Календара на БФЛА, провежда се кръг от Държавното първенство /Купа „Тетевен“/ по Общински спортен календар/;

- СК по тенис на маса „Тетевен“ има развита тренировъчна програма,по която тренират около 10 деца, участващи в ученически първенства и в спортни мероприятия по Спортен календар на община Тетевен;

 - СК по футбол „Пещера“- Галата /има мъжки отбор, играе се на областно равнище, участват в мероприятия по Спортен календар на община Тетевен и Ученически спортен календар/

 - СК по футбол „Светкавица“- Градежница /изградена ДЮШ, юношите и мъжете играят на областно ниво; създаден е футболен отбор от девойки, представящи се успешно в Държавното първенство по футбол; участие в Ученически спортни игри/;

- СК по футбол „Олимпик 2000“ /изградена ДЮШ, играе се на областно ниво; участия в Ученически спортни игри/;

         - СК по футбол „Георги Бенковски“- Тетевен /изградена ДЮШ – момчета 7 г. и момчета 9 г., играещи в Междуобластна група по Държавен календар на БФФ, участия в Ученически игри и в общински мероприятия, заложени в Спортен календар на община Тетевен/;

         - СК по футбол „Озрен“- Голям извор /има мъжки отбор по футбол и се изгражда ДЮШ, участва в Спортен календар на община Тетевен/;

         - СК по футбол „Вихър“- Глогово /има ДЮШ, участваща в мероприятия по Спортен календар на община Тетевен/;

         - „Сдружение клуб по пешеходен туризъм „Царичина“- Тетевен /организира Национален ученически туристически събор по Спортен календар на община Тетевен, участва в масови мероприятия/.

 

 

Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен

Гр. Тетевен,

Ул.”Боевамогила” №5;

Ул.”Д.Благоев”№62

Бранимира Павлова – 087 956 0542

 

Център за обществена подкрепа –

гр. Тетевен

Ул.”Здравец”

№19

Анита Габровска – 088 243 0918

 

Център за настаняване от семеен тип на възрастни

хора с умствена изостаналост

ОбщинаТетевен

Ул.”НеноКраев”№18

Мила Василева – 088 512 7028

 

СУ – Домашен социален патронаж

гр.Тетевен, ул.”Полк.Орлов”

№ 3

Мила Герджикова – 087 956 0542

РЕГИСТРИ

04 Авг 2016

РЕГИСТРИ

ТЪРГОВЕ

04 Авг 2016

ТЪРГОВЕ

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню