Отчети

29 Юли 2020

за дейността на Общински съвет Тетевен и неговите комисии за периода от 01.07.2022 година до 31.12.2022 година

 

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.07.2022 година до 31.12.2022 година вижте тук. 

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.01.2022 година до 30.06.2022 година вижте тук.

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.07.2021 година до 31.12.2021 година вижте тук.

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.01.2021 година до 30.06.2021 година вижте тук.

ОТЧЕТ за дейността на ОбС- Тетевен и неговите комисии за периода от 01.07.2020 година до 31.12.2020 година вижте тук.

 

 

Отчет за дейността на Кметство с. Голям извор за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит за 2021 г.

Отчет за дейността на Кметство с. Галата за 2021 г.

Отчет за дейността на Кметство с. Бълг. извор за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство  с. Градежница за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Малка желязна за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото за 2021 г

Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за 2021 г

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ОБС ТЕТЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 11.11.2019-30.06.2020 г. вижте тук.

 

Отчет за дейността на Кметство с. Голям извор за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит за 2020

Отчет за дейността на Кметство с. Галата

Отчет за дейността на Кметство с. Бълг. извор за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Гложене за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство  с. Градежница за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Малка желязна за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото за 2020 г

Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за 2020 г

 • Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас В;
 • Наредба за стопанисване и управление на общинския поземлен фонд ;
 • Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Тетевен ;
 • Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ;
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен
 • Наредба за определянето на местните данъци на територията на Община Тетевен

                ЛИНК: http://teteven.bg/index.php/2016-08-08-07-49-03

 • Общински имоти за инвестиции с насърчителни мерки по ЗНИ- вижте ТУК.
 • Обслужващи институции

                - банкови офиси - ОББ, ДСК, ЦКБ, Пощенска банка, Инвестбанк;

                - офиси на мобилни оператори - Виваком, А1, Теленор;

                - куриерски и пощенски услуги- Спиди, Еконт, Български пощи;

                -териториални поделения на държавни структури – РУ на МВР, Районен съд, Районна прокуратура, Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“, Общинска служба „Земеделие“, представителство на БАБХ, Държавни горски стопанства Тетевен, Рибарица, Черни Вит;

                - осъществяване на административно обслужване към АГКК – Център за информация и услуги на граждани, гр. Тетевен, пл. С.Младенов №9

 •    Транспортни връзки -третокласен път от РПМ ІІІ-358 „Троян – Кърнаре – Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица – Добревци – /Роман-Златна Панега/“ и третокласен път от РПМ ІІІ-305 „Дерманци – Торос – Гложене”,http://teteven.bg/index.php/component/k2/item/191-2016-07-25-10-30-41;
 • Реализирани инвестиции в общинска инфраструктура 2016 - 2019 г.

                - общинска пътна и улична мрежа – 7 808 813 лв.;

                - ВиК мрежа – 4 440 862 лв., като са подменени 3, 140 км. от вътрешна водопровона мрежа на гр. Тетевен, 7,500 км.- с. Голям извор,        0,120 км.- с. Галата

                - сграден фонд – 3 283 535 лв.;

                - спортни, туристически и др. обекти за обществено ползване – 319 966 лв.

 • Реализирани инвестиции в републиканска пътна мрежа

                - 2018-2019 г. извършен основен ремонт на републикански път III- 358, участък Ябланица – Гложене- кв. Полатен, гр. Тетевен;

                - 2019 г. и към момента - основен ремонт на републикански път III- 358, участък административни граници на с. Рибарица

 • Планирани инвестиции в общинска инфраструктура 2020 г.

                           - общинска пътна и улична мрежа – 7 009 374 лв. , в т.ч. участък републикански път през с. Рибарица, общински път Тетевен- Голям извор- Джурово и централен градски площад, гр. Тетевен;

                - ВиК мрежа – 395 522 лв;

                - сграден фонд – 823 026 лв.;

                - спортни, туристически и др. обекти за обществено ползване - 163 315 лв.

q  УСТОЙЧИВА ДАНЪЧНА СРЕДА ;

q  ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ И ОБЛЕКЧЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ;

q  НАЛИЧИЕ НА ЕВТИНА РАБОТНА РЪКА;

q  ДОБРЕ РАЗВИТА ОБЩЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛ. ЗА КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ И ОТДИХ;

q  НИСКИ ПАЗАРНИ НИВА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ;

q  ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ С РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА И АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“;

q  СРЕДНО ОТСТОЯНИЕ ДО СОФИЯ, ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕН, ВРАЦА- 80 КМ.;

q  ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТО ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ;

q  ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА МТСП, МВР, МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, МЗХГ;

q  БАНКОВИ ОФИСИ – ОББ, ИНВЕСТБАНК, ДСК, ПОЩЕНСКА БАНКА, ЦКБ;

q  ОФИСИ НА МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ- ТЕЛЕНОР, А1, ВИВАКОМ;

q  БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗСТАНЦИИ, ВКЛ. НА ЛУКОЙЛ И ШЕЛ;

q  КУРИРЕСКИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ- БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, СПИДИ, ЕКОНТ;

q  100 МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ - http://teteven.bg/index.php/component/k2/item/3062-mesta-za-nastanyavane;

q  БИЗНЕС-ЦЕНТЪР „БАЛКАН“ - ЗА ОБУЧЕНИЯ, ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО С ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА

 • Промишлеността е един от основните отрасли за икономиката на община Тетевен. Местната промишленост е преди всичко лека. Структуроопределящите производства са свързани предимно с дърводобив и дървообработване, хранително-вкусова промишленост, машиностроене, шивашка промишленост, производство на четки и други. В преработващата промишленост работят 12% от предприятията и 41% от наетите лица в общината.
 • Селското стопанство в Тетевен се развива устойчиво и през 2019 г. На територията на общината има 13 землища, разположени в планински и полупланински район, като в по-голямата си част са с пресечени стръмни терени. Общата площ на селскостопанския фонд за 2019 г. е 162441 дка. Традиционни за района са: производството на картофи, овощарство и малинопроизводство. Животновъдството е концентрирано в над 600 обекта – крави, овце, кози, свине, коне и др.;
 • Туризмът остава един от основните отрасли в общинската икономика на Тетевен. Функционират 100 категоризирани места за настаняване и 140 заведения за обществено хранене. На територията на общината съществуват редица природни дадености – над 30 защитени природни, исторически и културни обекти;
 • Транспорт - активно работят няколко транспортни фирми, които обслужват общинска и областна транспортна схема за обществен превоз на пътници, както и фирми за таксиметров превоз;
 • Търговия и услуги- на територията на общината функционират над 500 фирми, развиващи търговска дейност и предоставящи различни видове услуги.
 • По данни на ГД ГРАО към 31.12.2019 г. населението на община Тетевен по постоянен адрес е 21 430 души, а по настоящ адрес 20 280 души. Намаляването спрямо 2018 г. е около 1%. Жителите с постоянен и настоящ адрес в същото населено място са 18 919 души. Селищната система на общината е устойчива. Застрашено от обезлюдяване е само с. Малка Желязна;
 • В предтрудоспособна възраст- 2 900 д., в трудоспособна възраст- 11 100 д.
 • Безработица 2019 г.- 14,9% при 24,5% през 2015г.;
 • Социални звена- Център за обществена подкрепа с капацитет 60 потребители от 0 до 18 години, Общностен център за деца и семейства с капацитет 200 случая на година, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Гложене с капацитет 12 места; Дневен център за лица с увреждания; Домашен социален патронаж” с капацитет 200 места

                - общинска болница МБАЛ «Д-р А. Пешев» с Отделение по Вътрешни болести,Отделение по Кардиология, Отделение по Нервни болести, Отделение по Педиатрия,Отделение по Хирургия, Операционен блок с три операционни зали;

                - лечебни заведения за извънболнична помощ: амбулатории за първична медицинска помощ – индивидуална практика – 12 бр., амбулатории за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика – 20 бр.; амбулатории за първична стоматологична помощ - индивидуална практика – 11 бр. и Медицински център - гр. Тетевен;

                - Филиал на ЦСМП – Ловеч

 • Образователна структура:

-          Училища - 3 средни, от които 2 професионални гимназии, 6 основни, 3 начални- http://teteven.bg/index.php/2016-08-11-12-50-09

-          Детски градини - 6 броя, от които в Тетевен- 3 бр. и 7 изнесени групи в населените места, Детска ясла – http://teteven.bg/index.php/2016-08-11-12-48-09;

-          Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/, в който се обучават и развиват своите дарби и таланти безплатно 200 деца обхванати в 16 групи, от които три временни през ваканциите. Децата и учениците са на възраст от 5 до 18 години, а групите са за занимания по интереси в направления: „Наука”, „Изкуство” и „Спорт”.

 • Културни институции – 11 бр. Читалища във всички големи населени места -http://teteven.bg/index.php/2016-08-11-14-58-28;
 • Туристически центрове- 1 в гр. Тетевен- http://teteven.bg/index.php/info-services/2016-07-27-14-24-58;
 • Община Тетевен е разположена в централната част на България, като нейната територия е формирана върху средната част на Предбалкана и северните склонове на Златишко-Тетевенската планина /Централен Балкан/. Разположена e в част от южната периферия на област Ловеч и на Северозападен район от ниво 2.
 • Територията на общината е с обща площ 697 км2 и в нейната териториална структура влизат 13 населени места, 12 от които села и един град, който се явява и общински център – град Тетевен. Така обособена, община Тетевен заема 16,9% от общата площ на област Ловеч и според Закона за административно-териториалното устройство на Република България се отнася към трета категория община.
 • Релефът е съчетание на планинския и полупланински характер на по-голямата част от територията. Според Националната концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025, територията на община Тетевен попада в класификация „територии със специфични характеристики - планински общини”
 • Най-голям относителен дял в територията като площ имат горите, горските земи и защитените зони и територии, следвани от необработваемите и обработваемите земи, включително с трайни насаждения. Горските територии заемат 69 940 ха или около 68% от територията на община Тетевен, което е почти два пъти повече от средния процент за страната, около 75% от горите са букови, което ги прави основен източник на дървесина и други недървесни ресурси за територията на общината
 • Урбанизираните територии заемат не повече от 3% от общата площ на общината;
 • Като част от Предбалкана в климатично отношение община Тетевен принадлежи към областта с умерено-континентален климат, Средногодишната температура за региона е 10,5 °С, Средната месечна влажност в проценти е най-висока през януари – около 85% и най-ниска през юли – около 71%.
 • Полезни изкопаеми - варовици за облицовка, пясъчници за облицовка и разнокаменни изделия
 • Реки- реките Бели и Черни Вит, река Оселна, река Градешница и притоците им.
 • Общината граничи: на изток – община Угърчин и община Троян, на запад – община Етрополе и община Правец, на север – община Ябланица и община Луковит и на юг – община Карлово, община Антон, община Пирдоп и община Златица.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню