ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9027667/31.03.2014 г. в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:

Поддържане и озеленяване на нови зелени площи на територията на община Тетевен, 

участникът„ЕКО – ТИТАН” ЕООД е определен за изпълнител.

ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Определен със Заповед №173/24.03.2014 г.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕНсъобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9027580 в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:

“Третиране на битови и строителни отпадъци, осъществяване на дейностите като оператор на общинско сметище с.Гложене, община Тетевен, 

участникът „ЕКО – ТИТАН” ЕООД е определен за изпълнител.

ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Определен със Заповед №173/24.03.2014 г.

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9026604 в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на две обучения по проект: „Професионална и компетентна общинска администрация - Тетевен”, към проект: „Професионална и компетентна общинска администрация - Тетевен”, финансиран по договор № 10-22-72/04.06.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, участникът Обединение Консулт-2014 ДЗЗД, гр. София е определен за изпълнител.

Инж. Мариян Алексиев

Ръководител проект

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9025983 в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на информация и публичност по проект: „Професионална и компетентна общинска администрация - Тетевен”към проект „Професионална и компетентна общинска администрация - Тетевен”, финансиран по договор № 10-22-72/04.06.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, участникът „Фул Контакт” ООД, гр. София е определен за изпълнител.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9025886 в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Логистично осигуряване на обучения: транспорт на участниците в обученията; хотелско настаняване с включени закуска, обяд и вечеря; зали за провеждане на обученията и кафе-паузи” към проект „Професионална и компетентна общинска администрация - Тетевен”, финансиран по договор № 10-22-72/04.06.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, участникът Обединение Тетевен ДЗЗД, гр. София е определен за изпълнител.

Инж. Мариян Алексиев

Ръководител проект

ОБЩИНА ТЕТЕВЕНсъобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер  №9017807/18.07.2013 г.в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Експлоатационна поддръжка на улично осветление в 13-те населени места на територията на Община Тетевен”, участникът ДЗЗД „ЕКО-ХИТ КОНСОРЦИУМ”, гр. Видин е определен за изпълнител.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пристройка към сграда на „Детска градина” в УПИ IX, кв.26 по регулационния и кадастрален план на с.Галата, общ.Тетевен” открита с Решение 10/14.06.2013г., участникът „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО” ООД, гр. София е определен за изпълнител. 

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер №9017853/19.07.2013 г. в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на проектански услуги за обект: Реконструкция, обновяване и доизграждане на част от уличната мрежа, тротоари, улично осветление и обособено площадно пространство в центъра на с. Рибарица, общ. Тетевен”, участникът „СТУДИО ГУРКОВ” ЕООД, гр. София е определен за изпълнител.

 

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9017215 в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет „Осигуряване на самолетни билети, трансфер и хотелско настаняване по проект „Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места”,участникът „ПОСОКА КОМ” ООД , гр. София е определен за изпълнител.

Съобщение за избран изпълнител

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер №9016490/12.06.2013 г. в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на проектантски услуги за обект: Реконструкция и доизграждане на централна градска част - гр. Тетевен, общ. Тетевен”, участникът „СТУДИО ГУРКОВ” ЕООД, гр. София е определен за изпълнител.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню