ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на площадки за спортна дейност на територията на община Тетевен”, участникът „МУЛТИ ПАРК” ООД, гр. Бургас е определен за изпълнител.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Тетевен  през 2014 год.”, участникът ЕТ „МАКИ И МИЛС – МИЛКО КОЛЕВ”, гр.Тетевен е определен за изпълнител

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9028957 в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: ”Осигуряване на информация и публичност по проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация - Тетевен”, финансиран по договор № 13-11-47/23.08.2013. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, участникът БенчМарк Груп” АД, гр. София е определен за изпълнител.

Инж. Мариян Алексиев

Ръководител проект

Съобщение за избран изпълнител

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена обществена поръчка чрез Публична покана с идентификационен номер № 9028661 в Регистъра за обществени поръчки по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:

„Изпълнение на  периодични  доставки на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация – Тетевен и второстепенните разпоредители с бюджет в Община Тетевен, включително и по проекти, финансирани по европейски програми.”

участникът „МИГТЕХ” ООД  гр. Плевен е определен за изпълнител.

ДЕСИСЛАВ ЦВЕТАНОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Определен със Заповед №173/24.03.2014 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню