Структура и услуги
Структура и услуги

Структура и услуги

Секретар МКБППМН

ПЕТЯ ВЪЛОВА

 

Служебен тел. 0678/ 5-22-00, вътр. 204

                                                                                                                                                                                  

Старши експерт "Служител по сигурност на информацията, ОМП, бедствия и кризи"

 

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ

Служебен тел:

0678/ 5-22-00, вътр. 

                                                                                                                                                                                                                                     

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"


ДЕНИЦА ДАНАИЛОВА

служебен тел.

0678/ 5-22-00, вътр. 231


 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ"

ЮЛИЯНА ВЪЛЧЕВА

служебен тел.

0678/ 5-22-00, вътр. 231

                                                                                                                                                                                     

ССИ, ОМП и БК

21 Апр 2016 Written by

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ССИ, ОМП И БК


ИВАЙЛО АНГЕЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

 

 

Служебен телефон:

+359678/522-00

                                                         вътр. 238                                                                             

 

 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

 

 

 

Служебен телефон:

         +359678/522-00       

   вътр. 237   

                                                                                                                                                                                                                               

Отдел УТИД

13 Юни 2012 Written by

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

 

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ”

 ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОЕВА

 Служебен телефон:

 

+359678/522-00

вътр. 111


 

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКИ”

ИНЖ. ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

 Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.103

вътр. 108

 


 

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

 

НИКОЛАЙ НИЧЕВ

 

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.103

вътр. 113

 


 

 

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

ЦОНКА ТРИФОНОВА НИКОЛОВА

+359678/522-00

вътр. 107

 


 

 

 

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"

ПЕПА ИВАНОВА ПЕТКОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00,

вътр.102


 

 

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"

ДЕНИЦА СТОЯНОВА РУСНАКОВА

 Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.103

вътр. 103


 

 

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ"

ИНЖ. БОЖИДАРКА ТРОЯНОВА ПАВЛОВА

Служебен телефон:

+359678/522-00

вътр. 106


 

 

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"

ТАМАРА ДОЧЕВА СТОЯНОВА

 Служебен телефон:

                                                                                                                                                                                                        +359678/522-00

вътр. 105


 

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"

ГАЛЯ ДИМИТРОВА

+359678/522-00

вътр. 107


 

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

 Служебен телефон:

                                                                                                                                                                                                        +359678/522-00

вътр. 104


 

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"

ОГНЯН ИВОВ ИВАНОВ

 Служебен телефон:

                                                                                                                                                                                                       +359678/522-00

 

 

 


 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Искане за издаване на скица на недвижим имот

2.Правно основание : параграф 4 от ЗКИР и ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост-оригинал/копие

4.Срок за изпълнение :14 дни

5.Цена на услугата: 12 лв

6.Срок на валидност: 6 месеца

7.Място на заявяване и получаване на услугата : в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на виза за проектиране

2.Правно основание : чл.140 от ЗУТ

3.Необходими документи : скица на имота

документ за собственост-копие

4.Срок за изпълнение : 14 дни

5.Цена на услугата: 16лв

6.Срок на валидност: до изчерпването й

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за допускане на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ и чл.124 от ЗУТ

Заявление за разглеждане  на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез ОЕСУТ на инвестиционни проекти

2.Правно основание :чл.142 и чл.143 от ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост

Проекти в 3 екз. с необходимите части-оригинал

Документи за съгласуване на проекта / положителни становища

съгл. Чл. 144 ал.1 т. 4 и т. 5 от ЗУТ /-оригинал

Разрешение за ползване или протокол обр. 16 / при преустройство

Нот. Заверено съгласие на етажните собственици по реда  и  условията на чл. 38 / 3 / от ЗУТ / при необходимост /-оригинал

4.Срок за изпълнение: 30 дни

5.Цена на услугата: 12лв,32лв,76лв,35лв за идеен проект

6.Срок на валидност: няма

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

2.Правно основание :чл.145 от ЗУТ

3.Необходими документи:документ за собственост

Проекти в 3 екз. с необходимите части-оригинал

Документи за съгласуване на проекта / положителни становища

съгл. Чл. 144 ал.1 т. 4 и т. 5 от ЗУТ /-оригинал

   Разрешение за ползване или протокол обр. 16 / при

преустройство /- оригинал/копие-заверено, не заверено/

Нот. Заверено съгласие на етажните собственици по реда и

условията на чл. 38 / 3 / от ЗУТ / при необходимост /-оригинал

4.Срок за изпълнение: 30 дни, а в случаите по чл.142,ал.2 -7 дневен срок

5.Цена на услугата: 0,25лв на РЗП за работни и технически проекти;0,25на РЗП за идеен проект;0,25лв на м` за линеен обект

6.Срок на валидност:безсрочно при издадено розрешени за строеж или 1 година съгласно чл.145,ал.4 от ЗУТ

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

Заявление за издаване на разрешение за строеж

2.Правно основание :чл.148 от ЗУТ

3.Необходими документи:  документ за собственост

Проект с необходимите части-оригинал

Декларация или конст. Акт за наличие или не на нез. строителство

Разрешение за ползване или протокол обр. 16 / при преустройство /-

оригинал/копие-заверено, не заверено/

Нот. Заверено съгласие на етажните собственици по реда и

условията на чл. 38 / 3 / от ЗУТ / при необходимост /-оригинал

4.Срок за изпълнение: 7дни

5.Цена на услугата:   0,70лв на РЗП за сгради;0,70 на линеен метър за инфраструктурни обекти

0,70лв на линеен метър и 0,70 лв на м2 ЗП за разрешение без издаване на инвестиционни проекти

6.Срок на валидност: безсрочно или съгласно чл.153 от ЗУТ

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за приемане и одобряване на проект  за подробен устройствен план

2.Правно основание :чл.129 от ЗУТ

3.Необходими документи: 1.Документ за собственост за всички имоти за които се отнася ПУП- оригинал/копие-заверено, не заверено/

2.Удостоверения за наследници /при необходимост/-оригинал

3.Съд.реш./ако ПУП се изработва по съд.реш./- оригинал/копие-заверено, не заверено/

4.Скица с виза за проектиране,заверена от съгласувателните инстанции-оригинал

5.Проект за ПУП-оригинал

6.Копие от действащ ПЗ-оригинал

7.Нотариално заверено заявление при промяна на граница м/у два съседни УПИ на основание чл.15,ал.3, извън случаите   по §8 от ПР на ЗУТ-оригинал

8.Нотариално заверен предварителен договор за прехвърляне на собственост към заявлението при промяна на границата м/у два съседни УПИ на основание чл.15/3/от ЗУТ-оригинал

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:80 лв

6.Срок на валидност:няма

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за проверка на установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа, и за това , че ПУП е приложен на място по отношение на застряването

2.Правно основание :чл.159,ал.3 от ЗУТ

3.Необходими документи:Инвестиционни проекти-оригинал

Разрешение за строеж- оригинал/копие-заверено, не заверено

Протокол за линия и ниво- оригинал/копие-заверено, не заверено

4.Срок за изпълнение: 6 дни

5.Цена на услугата: 20 лв

6.Срок на валидност:няма

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване на удостoверение за доброволна делба

2.Правно основание :чл.202 от ЗУТ

3.Необходими документи:   1. Документ за собственост (отстъпено право на строеж)

2. Одобрени инвестиционни проекти.

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:15 лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване на удостоверение за завършен груб строеж на посторена сграда

2.Правно основание :

3.Необходими документи:Актуален документ за собственост

Акт обр.14 за приемане на конструкцията

Разрешение за строеж (копие)

Удостоверение за актуално състояние /само за фирми/

Документ (квитанция, марки)  за платена такса

Констативен акт образец 3 за съответствие на строежа с издадените строителни книжа

Акт образец 7 за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция

4.Срок за изпълнение: 20дни

5.Цена на услугата:120лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение за идентичност на УПИ

2.Правно основание :чл.42,ал.2 от Тарифа 14

3.Необходими документи:  документ за собственост

Скица по действащия план

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:6лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Издаване на удостоверение за нанасяне на новизградени сгради в действащия кадастрален план по  чл.52 от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.52,ал.5 от ЗКИР и чл.42,ал.1 от Тарифа 14

3.Необходими документи: екзекутивна документация за извършено строителство

4.Срок за изпълнение:7дни

5.Цена на услугата:12 лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване на  становище на Главния архитект за приемане на обект

2.Правно основание :

3.Необходими документи: документ за собственост

Удостоверение за наследници/при необходимост/-оригинал

Одобрен инвестиционен проект/по всички части/ с нанесени промени в процеса на строителството или чертежи със заснемане на строежа за екзекутив-оригинал

Разрешение  за строеж или Акт за узаконяване-оригинал

Протокол за откриване на стр. площадка и определяне на стр.линия и ниво за строеж-оригинал

4.Срок за изпълнение:14дни

5.Цена на услугата:12лв;20лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата:в информационния център на община Тетевен

 

Искане за заверени копия и преписи от техническа служба

2.Правно основание :

3.Необходими документи: документ за собственост

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:2лв,5лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.56 от ЗУТ

3.Необходими документи:  документ за собственост

Проект с необходимите части-оригинал

Нот.заверено съгласие от съсобствениците-оригинал

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:0,70лв на РЗП

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение за търпимост на обекти по $ 127 от ПРЗ на ЗУТ

2.Правно основание :§16,от ЗУТ

3.Необходими документи:документ за собственост 

Нотариално заверена декларация за времето на извършване на строежа-оригинал

Скица-оригинал

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:80лв

6.Срок на валидност:безсрочно

7.Място на заявяване и получаване на услугата:в информационния център на община Тетевен

 

Искане за освидетелстване на строежи като негодни за ползване,застрашени от самосрутване или вредни  в санитарно-хигиенно отношение,когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице

2.Правно основание :чл.195 от ЗУТ

3.Необходими документи:документ за собственост

Скица от действащия ЗРП

4.Срок за изпълнение:36 дни

5.Цена на услугата:без такса

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за прокарване на временни пътища по чл. 190 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.190 от ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост

Скица на имотите –оригинал

Декларация от заинтересованите собственици,че са запознати с условията на чл.190 от ЗУТ за обезщетяване-ориганал

4.Срок за изпълнение:без срок

5.Цена на услугата:15лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за депозит при издаване на съгласувателно разрешение за прокопаване на тротоари и улични платна

2.Правно основание :

3.Необходими документи:скица с нанесени ел.ВиК и други мрежи-оригинал

Разрешение за строеж

Квитанция за внесен депозит

4.Срок за изпълнение: 7 дни

5.Цена на услугата:45лв/м`

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за възстановяване на внесен депозит за прокопаване на улици и тротоари

2.Правно основание :

3.Необходими документи:квитанция за внесен депозит-оригинал

4.Срок за изпълнение: 7дни

5.Цена на услугата:

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за попълване на приложение към данъчна декларация

2.Правно основание :

3.Необходими документи:документ за собственост

Молба декларация- образец

4.Срок за изпълнение:3 дни

5.Цена на услугата:4лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за разглеждане на искане за поставяне на РИЕ и издаване на разрешение за поставяне на РИЕ

2.Правно основание :чл.57 от ЗУТ

3.Необходими документи:Документ за собственост и писмено съгласие от собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполага РИЕ- оригинал/копие-заверено, не заверено

Скица с уточнено местонахождение на РИЕ от инвеститора-одобрено от Главния архитект на Община Тетевен-оригинал

Технически проект на РИЕ-оригинал

Идеен проект за искания вид на РИЕ-оригинал

4.Срок за изпълнение: 7 дни

5.Цена на услугата:13лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за презаверка на разрешение за строеж по чл.153 ал.3 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.153 ал.3 ат ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост

Проект с необходимите части-оригинал

Разрешение за строеж- оригинал/копие-заверено, не заверено

Актуални  скици  от регулационния и кадастрален план

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата: 50% от таксата по общия ред

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение по факти и обстоятелства по ТСУ

2.Правно основание :

3.Необходими документи:документ за собственост

Одобрени строителни книжа / проекти, стр. р-ия и др. /

Други документи

4.Срок за изпълнение:7дни

5.Цена на услугата: 8 лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи    - ІV категория - чл.137,ал.1,т.4

2.Правно основание :чл.177 от ЗУТ

3.Необходими документи: Документ за собственост или друг документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон- оригинал/копие-заверено, не заверено

Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване  или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

2.1. Разрешение за строеж (акт за узаконяване)- оригинал/копие-заверено, не заверено

2.2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива- оригинал

2.3.Заверена заповедна книга-оригинал

2.4. Акт образец №14 за приемане на конструкцията-оригинал

2.5. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения-оригинал

2.6. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите-оригинал

2.7. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима-оригинал/копие-заверено, не заверено

договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура-оригинал

Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа-оригинал

Пълномощно /  в случай, че заявлението се подава от пълномощник /-оригинал

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:по Наредба за администрирането и определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи    - V категория - чл.137,ал.1,т.5

2.Правно основание : чл.177 от ЗУТ

3.Необходими документи:  Документ за собственост или друг документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон- оригинал/копие-заверено, не заверено

Разрешение за строеж (акт за узаконяване)- оригинал/копие-заверено, не заверено

.Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива-оригинал

Заверена заповедна книга-оригинал

Акт образец №14 за приемане на конструкцията-оригинал

Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения-оригинал

Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите-оригинал

Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима- оригинал/копие-заверено, не заверено

Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура-оригинал

Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа-оригинал

.Пълномощно /  в случай, че заявлението се подава от пълномощник /-оригинал

4.Срок за изпълнение

5.Цена на услугата: по Наредба за администрирането и определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за одобряване на проект и издаване на акт за узаконяване

2.Правно основание :параграф 184 от ЗУТ

3.Необходими документи:  Документ за собственост

Скица /виза/ за проучване и проектирани-оригинал

Проекти в 3 екземпляра с необходимите части-оригинал

Други документи

4.Срок за изпълнение:45 дни

5.Цена на услугата: по Наредба за администрирането и определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2.Правно основание :чл.13,ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ

3.Необходими документи:

Скица от кадастралната карта(кадастрален план) –оригинал

Решение № ………………………………………- оригинал/копие-заверено от ОЗСГ

Заверено копие на пълната преписка за възстановяване на имота налична в ОЗСГ с приложени всички доказателства съм нея

Актуално удостоверение за наследници

Списък с пълни данни ,имена и адрес на заинтересованите лица /всички наследници и съседи на имота/

Помощен план -3бр. папки

Пълномощно

4.Срок за изпълнение:14 дни

5.Цена на услугата:30лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

Искане за презаверяване на скици от издаването на които са изтекли шест месеца

2.Правно основание :чл.35,ал.1 от Наредба №3 от 2005г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и във връзка с параграф 4 от ЗКИР

3.Необходими документи:

Стар документ (оригинална скица)

Актуален документ за собственост (Нотариален акт, Договор за учредено право на строеж и др.)

Удостоверение за наследници /при липса на док. за собственост или собственикът е починал/

Документ / квитанция, марки / за платена такса

4.Срок за изпълнение:7дни

5.Цена на услугата:6лв

6.Срок на валидност:6 месеца

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за приемане, заверяване на екзекутивна докумeнтация на изпълнен строеж

2.Правно основание :чл.175 от ЗУТ

3.Необходими документи:

Документи за собственост

Протоколи за СМР, подлежащи на закриване

¦

 Копие от разрешение за строеж

Пълен комплект чертежи за действително изпълнение на строително-монтажни работи

Декларация по образец

Становище на главния архитект на района за извършеното строителство

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и  ниво с извършени заверки, вкл. и на кота "било"

4.Срок за изпълнение: 7дни

5.Цена на услугата:20лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект

2.Правно основание :чл.154 от ЗУТ

3.Необходими документи: 

1.Документи за собственост (друго вещно право);

2.Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на
наследодател на заявителя);

3.Скица на имота от действащия план за регулация (когато няма такъв, скицата е откадастралнияплан

4.Одобрен инвестиционен проект;

5.Разрешение за строеж

6.Проект-предложение за изменение на одобрения инвестиционен проект - 3 копия

7.Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ;

8.Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (в случаите,

в които се изисква ОВОС);

9.Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопастност (за

строежи от първа и втора категория);

10.Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените

изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ (не се изисква за строежите от шеста котегория);

11.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към

мрежите на техническата инфраструктура

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:20лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за одобряване на проект  - заснемане на изпълнен строеж за въстановяване на изгубен инвестиционен проект

2.Правно основание :чл.145 ал.5 от ЗУТ

3.Необходими документи:

Документ за собственост (друго вещно право);

Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател назаявителя)

Скица на имота

Удостоверение от съответната общинска (районна) администрация, че в техническия архив, където трябва да се съхраняват инвестиционните проекти за посочения строеж, не е запазен търсеният инвестиционен проект, разрешение за строеж или други издадени строителни книжа за строежа;

Архитектурен проект - заснемане (3 екземпляра) на съществуващото положение;

Експертно становище на инженер-конструктор

Разрешение за строеж

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:0,25лв на РЗП

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата:

 

Искане за констатиране на незаконно строителство

2.Правно основание :

3.Необходими документи:

Документ за собственост

Скица/виза за проектиране/-оригинал

Проекти с необходимите части-оригинал

Документи за съгласуване на проекта-оригинал

4.Срок за изпълнение:14дни

5.Цена на услугата:20лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за разглеждане на идейни инвестиционни проекти (ИП), за които се издава разрешение за строеж

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост; Проекти в 3

 

екземпляра с необходимите части; Документи за съгласуване на проекта

 

(положителни становища съгласно чл. 144, ал.1, т. 4 и т. 5 от ЗУТ;

 

Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация/

 

Протокол образец 16 (при преустройство); Нотариално заверено съгласие на

 

етажните собственици по реда и условията на чл. 38, ал.3 от ЗУТ

 

(при необходимост); Становище от РИОСВ – гр. Плевен за съвместимост на ИП

 

със Закон за опазване на околната среда (ЗООС); Договор с

 

експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на

 

техническата инфраструктура; Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение: 30 дни

 

5.Цена на услугата: 0.25лв на РЗП; 0.25 на РЗП и 0.25 на линеен метър

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

 

Искане за допълване (поправка) на одобрен кадастрален план

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Скица от действащия ПУП – оригинал; Скица – заснемане на

 

имота с координати-оригинал; Декларация за заинтересовани съседи;

 

Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение: 30 дни

 

5.Цена на услугата: без такса

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

 

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на

 

Издаване РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ без одобряване на инвестиционни проекти (линейни обекти и други обекти)

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Разрешение за строеж; 4 екземпляра от Протокола за определяне на строителна площадка, линия и ниво на строеж – прилагат се към заявката в тридневен срок от датата за определяне на строителна линия и ниво за заверка в Община Тетевен; Документ за платена такса

 

4.Срок за изпълнение: 7 дни

 

5.Цена на услугата: 20 лв.

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

 

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост;

 

Нотариално заверено съгласие на етажните собственици по реда и

 

условията на чл. 38, ал. 3  от Закон за устройство на територията (ЗУТ);

 

Виза за проучване и проектиране; Становище от РИОСВ – гр. Плевен за съвместимост на инвестиционни проект със Закон за опазване на околната среда (ЗООС);Удостоверение за наследници (при необходимост)                                                                          

 

4.Срок за изпълнение:

 

5.Цена на услугата: .70лв на РЗП; за линейни 0.70лв на ми за други 0,70лв /м2 ЗП 

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

 

ИСКАНЕ за промяна на предназначението на земеделските земи и включване на строителните граници на населените места по чл. 20а от Закон за земеделските земи (ЗОЗЗ)

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

2 броя технически паспорти с магнитен носител; Удостоверение за

 

актуално състояние (за фирми); Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение: 7 дни

 

5.Цена на услугата: 20 лв.

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

 

 

ИСКАНЕ за промяна на предназначението на земеделските земи и включване на строителните граници на населените места по чл. 20а от Закон за земеделските земи (ЗОЗЗ)

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

 Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Скица на ПИ; Извадка – копие от действащия ПУП на населеното място и акта за одобряването му с нанесено предложение за изменение на регулационните граници, а за територии, защитени по Закон за културното наследство – съгласувателно становище от Министерство на културата; Удостоверение от общинска служба по земеделие, за категорията на земеделската земя; Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение:

 

5.Цена на услугата: 20лв.

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

 

ИСКАНЕ за учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

 Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Скица извадка от действащия подробен устройствен план (ПУП), кадастрална карта (КК), в необходимия обхват, с което да се докаже, че друго техническо решение за осигуряване на достъпа е явно икономическо нецелесъобразно; Доказателства, че няма постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти; Предложение за начин на преминаване (допустими варианти); Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение:

 

5.Цена на услугата: 22 лв.

 

6.Срок на валидност:

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

 

ИСКАНЕ за учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение на строеж за проводи на инженерните мрежи

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Скица на УПИ от плана – оригинал; Влязла в сила оценка за правото на прокарване, изготвена от комисия по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на Община Тетевен; Документ за изплатена сума по оценка на правоимащите; Удостоверение за актуално състояние (само за фирми); Доказателства, че няма постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и че друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно; Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение:

 

5.Цена на услугата: 22лв.

 

6.Срок на валидност:

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за узаконяване на незаконен строеж по §184, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни  разпоредби (ПЗР) на Закон за изменение  и допълнение  (ЗИД ) на Закон за устройство на територията (ЗУТ)

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Скица от действащия Подробен устройствен план (ПУП) – оригинал; Скица от Кадастралната карта (КК) – оригинал; Скица от Общинска служба земеделие и гори – оригинал; Нотариално заверена декларация за време на извършеното строителство; Удостоверение за актуално състояние (само за фирми); Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение:

 

5.Цена на услугата: 80лв.

 

6.Срок на валидност:

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

Отдел БФСД

13 Юни 2012 Written by

 

 

„БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВО – СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ”

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

ИРЕНА ТИХОЛОВА

 Служебен телефон:

+359678/522-00

вътр. 214


 

 

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

 ИВАН ЦЕЦОВ

 

Служебен телефон:

+359678/522-00, вътр.220

вътр. 210


 

 СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

 

Служебен телефон:

+359678/522-00,

вътр.208


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

СОНЯ НАНЕВА

Служебен телефон:

+359678/522-00,

вътр.208

 

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ”

МАРИЯНА МЕЧКАРОВА 

Служебен телефон:

+359678/522-00,

вътр.208

 

  

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

Служебен телефон:

+359678/522-00

вътр. 213


 

 

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

МАРГАРИТА РАЧЕВА

 

Служебен телефон:

+359678/522-00

вътр. 213


 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК - КАСИЕР

ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА

 

Служебен телефон:

 

+359678/522-00

 

вътр. 206


 

 

 ИЗПЪЛНИТЕЛ-ДОМАКИН

ИВАЙЛО ЯНКОВ

 

Служебен телефон:

 

+359678/522-00

 

вътр. 207


 

                                                                                                                                                                                    

                                                

РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"

 ЦВЕТИНКА ИВАНОВА

+359678/522-00 

вътр. 224

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


 

                                                                                                                                                                  

Отдел АПИО

12 Юни 2012 Written by

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ГРАО

 

1. Удостоверение за семейно положение

 Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

 Правно основание: чл.24 ал.1 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

 Необходими документи:

 а/ искане по образец;

 б/ документ за самоличност;

 Срок за изпълнение: до 3 дни

 Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на семейното положение

 Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

 

2. Удостоверение за семейно положение,съпруг/а и деца

   Удостоверение за семейно положение

 

Правно основание: чл.24 ал.1 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на семейното положение

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО – ГРАО

 

3. Удостоверениеза съпруг/а и родствени връзки

Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

4. Удостоверение за родените от майката деца

Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 4.00/ 8.00 /кспресна услуга/

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

5. Удостоверение за правно ограничение

Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 4.00/ 8.00 /експресна услуга/

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

 

6. Удостоверениеза идентичност на лице с различни имена

Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ документ, в който е видна разликата на имената -от актове по ГС

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

7. Удостоверение за вписване в регистъра на населението

 

Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 4.00/ 8.00 /кспресна услуга/

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

8. Удостоверениеза сключване на брак от бълг. гражданин в чужбина

 

Издава се на лица с постоянен адрес на територията на общината

Правно основание: чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР,ЗМДТ

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ данни за чуждия гражданин;

г/ попълване пр.11 от Наредбата №  РД-02-20-6 от 24.02.2012 г.

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 4,00/8,00 лв. /експресна услуга/

Срок на валидност: шест месеца

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

9. Удостоверение за  снабдяване на чужд гражданин с документ за скл. на гр.брак в Р.България

 

Издава се на чужд гражданин, желаещ да сключи гр. брак в България

Правно основание: чл.24 ал.1 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ попълване на  Пр. 12 и 13 от Наредбата №  РД-02-20-6 от 24.02.12 г

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 4,00 лв.

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:стая 102, ет. 1

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО 

 

10. Удостоверение за  постоянен адрес

  

Издава се на лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл. 95 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3.50 /7.00 /експр. Услуга/

Срок на валидност: До промяна на адреса

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

11. Удостоверение за  настоящ адрес

За лица с настоящ адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.24, ал.2 от ЗГР и чл.29 от АПК

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3.50 /7.00 /експр. Услуга/

Срок на валидност: До промяна на адреса

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

12. Удостоверение за промени на постоянен адрес

Издава се на лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Правно основание: чл.92, чл.95 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ документ за собственост;

г/ декларация по образец и др.

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 6,00

Срок на валидност: До промяна на адреса

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

13. Удостоверение за промени на настоящ адрес

Издава се на лица, желаещи да се регистрират на адрес в гр.Тетевен

Правно основание: чл.92 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ документ за собственост;

г/ декларация по образец и др.

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на адреса

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

 14. Удостоверение за раждане /дубликат/      Удостоверение за раждане на непълнолетно дете

 

Извършва се за лицата, родени на територията на Община Тетевен

Правно основание: чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ нотариално заверено пълномощно/в случаи на искане от друго лице/

Срок за изпълнение: 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел АПИО -ГРАО

 

15. Удостоверение за граждански брак /дубликат/

Извършва се за лицата, сключили гр. брак на територията на Община Тетевен

Правно основание: чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ нотариално заверено пълномощно/в случаи на искане от друго лице/

Срок за изпълнение: 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО -ГРАО

 

16. Препис-извлечение от акт за смърт

 

Препис-извлечение от акт за смърт служи за разрешение за погребение

Правно основание: чл.88 от ЗГР,ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ нотариално заверено пълномощно/в случаи на искане от друго лице/

Срок за изпълнение: 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ЕСГРАОН

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Правно основание: чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 5 работни дни

Такса: 4,00 лв.

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

17. Удостоверение за липса на съставен акт за гр. състояние

 

Правно основание: чл.80 и чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 3 работни дни

Такса: 4,00 лв.

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

18. Удостоверение за наследници

 

Издава се само на наследници на починалото лице, б.ж. на гр. Тетевен

Правно основание: чл.24 ал.1 и чл.106 ал.1 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност на наследник по закон

Срок за изпълнение:  до 7 дни

Такса: 4.00/8.00/с живи наследници/ – 5,00/10.00 с починали н-ци /експресна услуга/

Срок на валидност: неофициално 6 месеца/за актуализиране/

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

19. Заверка на документи по гр.състояние за чужбина

За лица с постоянен адрес на територията на община Тетевен

Правно основание: чл.106 от ЗГР и Правилника за легализациите,заверките и преводите

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ документ за легализация;

Срок за изпълнение: 3 дни

Такса: 6,00 лв.

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

20. Удостоверения и кореспонденция с други институции

 

21. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Правно основание: ЗГР, ЗУТ, Правилници

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ документ за собственост;

Услуга: 4,00 лв

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел АПИО –ЕСГРАОН, съгласувано с отдел  УТСИД

 

22. Преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гр. състояние

Правно основание: чл.80 и чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 3 работни дни

Такса: 4,00 лв.

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

23. Заверка на постоянен или настоящ адрес

Издава се на лица с постоянен адрес в гр. Тетевен

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ екземпляр от документа;

Срок за изпълнение: 3 дни

Такса:4,00 лв.

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

24. Промяна в актовете за гражданско състояние

25. Искане за издаване на удостоверение за вярно ЕГН

Правно основание:ЗГР

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ копие от Акт за раждане;

Изпращат се набор от документи в ТЗ „Грао”-Ловеч

Услуга: Безплатна

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  ЕСГРАОН ,ТЗ”ГРАО”-Ловеч

 

26. Припознаване на дете, родено в предходни години

Правно основание: чл.64,65 от СК

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/решение на съд;

в/личен документ;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3,50 лв./дубликат от акта с новите промени/

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

27. Възстановяване или промяна на име

Правно основание: чл.19а от ЗГР или съдебно решение

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ копия от актове по ГС, в които да е видна разликата в имената

Срок за изпълнение: 1месец

Такса: дубликат с промяната в акта – 3.50 лв

 

28. Признаване на решения на актове на чуждестранни съдилища

Правно основание: чл.117  т.3,т.4 и чл.118 от КМЧП

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ съдебно решение,заверено от чуждестранен съд

г/ нотариално заверена декларация

Услуга: Безплатна

Срок на изпълнение: 7 дни

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 

29. Удостоверение за гражданско състояние от общ характер

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ копия ат актове по ГС

Услуга: 4.00 лв.

Срок на изпълнение:  до 3 дни

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ГРАО

 


 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - АИО
 

Издаване на удостоверение за актуално състояние и несъстоятелност на фирма

1. Необходими документи - лична карта

2. Срок - 7 дни

3. Такса - 5 лв.

Издаване на удостоверение, че даден имот не е актуван като държавна собственост

1.Необходими документи

оригинална  скица  актуална  от  последните  6 месеца

удостоверение  за  идентичност на  имота

удостоверение  за  наследници  ако  имота  е наследствен

акт за  собственост   ако  има  такъв

2. Срок за изпълнение -  14  работни  дни

3.Такса -    5.00лв.

4.Срок на валидност -  няма срок

5. Място на заявяване и получаване на услугата - услугата  се заявява и  получава  в  информационен  център

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87 ал.6 от ДОПК

  1. Правно основание - На  основание  чл. 87  ал. 6  ДОПК
  2. Необходими документи - Лична  карта  -  за  информация
  3. Срок за изпълнение - Седем дни
  4. Такса - няма  такса
  5. Срок на валидност - няма  определен  срок на  валидност  -  в зависимост от  институцията пред  която  се  използва
  6. Място на заявяване и получаване на услугата - услугата  се заявява и  получава  в  информационен  център

 

Записване за сключване на граждански брак

Записване за ритуал " Даване име на дете"

Записване за тъжен ритуал "Възпоменание"


 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЗДОИ И ЗЗЛД

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до сведение или документ по ЗЗДЛ

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню