ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Обявление по чл. 26 ал. 2 от ЗНА вижте тук.

Мотивиран доклад вижте тук.

Проект на Наредба вижте тук.

 

         На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, във връзка с чл.77 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление – до 17:00 часа на 03.05.2016 г., вкл. всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения проект за приемане на Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на Община Тетевен.

 

          Всички становища, предложения и възражения могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Тетевен, пл. „Сава Младенов“ №9 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

          Обществено обсъждане на изготвения проект за приемане на Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на Община Тетевен, ще се проведе на 03.05.2016 г. от 17:30 часа в салона, разположен на първия етаж в сградата на Община Тетевен, пл. „Сава Младенов“ №9.

 

Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Тетевен в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, сключването на договори за съвместна дейност, участието на общината в граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел

 

 

Обявление по чл. 26 ал. 2 от ЗНА и Мотивиран доклад вижте тук.

Прокт на Наредбата вижте тук..

 

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), в 16-дневен срок от публикуване на настоящото обявление – до 16.00 часа на 28.03.2016 г., вкл. всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения проект за приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Тетевен в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, сключването на договори за съвместна дейност, участието на общината в граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел.

Всички становища, предложения и възражения могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Тетевен, пл. „Сава Младенов” № 9 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Обществено обсъждане на изготвения проект за приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Тетевен в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, сключването на договори за съвместна дейност, участието на общината в граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел, ще се проведе на 28.03.2016 г. от 16:00 часа в салона, разположен на първия етаж в сградата на Община Тетевен, пл. „Сава Младенов“ №9.

 

 

Община Тетевен уведомява всички заинтересовани лица,  че в официалната интернет страница на Община Тетевен – www.teteven.bgе публикуван  Проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Тетевен и доклад – анализ за изпълнение прилагането на действащата наредба. Също така е предоставен достъп до него в Информационния център на Община Тетевен, като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и да изразят становища, предложения и възражения.

 

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица  могат да подават становища, предложения и възражения по проекта в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение и проекта.

 

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Информационния център на Община Тетевен, пл. „Сава Младенов” № 9 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

Вижте тук.

 

Покана за обществено обсъждане вижте тук.

Причини и мотиви за приемане на настоящия правилник:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

Към настоящия момент действа правилник за организацията и дейността на Общински съвет -Тетевен, приет в края на 2011 година. Нормите на действащия правилник се нуждаят от прецизиране за да не се създават трудности при неговото прилагане. От друга страна редица от нормите на действащия правилник са утвърдени в практиката и съответстват на законите в Република България.

В настоящия проект за правилник нормите са по-добре систематизирани и подредени. Целта е да се постигне по–голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на съвета от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването на приетите актове).   

 

             Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет град Тетевен.
 

           Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник.

            Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА.

 Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община град Тетевен.

 

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2015 -2019г. /проект/ вижте тук.


 

Обсъждането ще се проведе на 03.12.2015 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Тетевен.

Съгласно чл. 26 от ЗНАна заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 19.11.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Проектът на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Общината www.teteven.bg в проекти за нормативни документи.

Сесия № 59/16.09.2011

28 Сеп 2011 Written by
Вижте всички решения от сесията тук.

Сесия № 58/18.08.2011

30 Авг 2011 Written by
Вижте всички решения тук.
Вижте протокол от сесията тук.

Сесия № 57/10.08.2011

30 Авг 2011 Written by
Вижте всички решения тук.
Вижте протокол от сесията тук.

Сесия № 56/30.06.2011

07 Юли 2011 Written by
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 56/30.06.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Жалба от превозвачите на територията на Община Тетевен, свързана с проведения конкурс за обществен превоз на пътници.


С 15 гласа „ЗА” , няма „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1096

30.06.2011 год.

1. Общински съвет възлага на Кмета на Общината да проведе нова процедура за обществен превоз на пътници, съгласно новите нормативни изисквания, а до осъществяването й превозвачите да извършват превозите, съгласно сключените договори до 2009 година с Анекс.
Вижте всички решения от сесията тук!
Протокол от сесията вижте тук!

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню