ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : predsedatel_teteven@abv.bg

 

Изх. № Покана – 41/23.06.2014 г.             ДО: Всички общински съветници в Община Тетевен

                       ДО: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

                    Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

                       ДО: Областен управител на област Ловеч

                       ДО: Кметове на населени места в община Тетевен

             ДО: Кметски наместници в община Тетевен

                   

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТИ ПЪРВОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 26.06.2014 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с дневен ред:

1. Предложение за приемане на отчет и анализ за изпълнението и прилагането на Наредбата за управление на общинските пътища в община Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

2. Предложение за кандидатстване с проектни предложения за изграждане/ремонтиране на спортни площадки в общинските училища, намиращи се на територията на община Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

3. Разглеждане на информация за дейността на Кметско наместничество Малка Желязна през 2013 година.

Вносител: Тотка Банова – Кметски наместник с. М.Желязна

4. Разглеждане на информация за дейността на Кметство Български Извор през 2013 година.

Вносител: Севин Иванов – Кмет на с. Български Извор

5. Разглеждане на информация за дейността на Кметство Галата през 2013 година.

Вносител: Андриян Маринов – Кмет на с. Галата

6. Предложение за бракуване на служебен товарен автомобил на Кметство с. Галата.

Вносител: Андриян Маринов – Кмет на с. Галата

7. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на акционерно дружество МБАЛ “Проф. Д-р Параскев Стоянов ” АД  - гр. Ловеч за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

8. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на търговското дружество “ВИТ АВТО” ООД за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

9. Предложение за ремонт на път – ПОС с идентификатор 62579.145.467, съгласно КККР на с. Рибарица, с начин на трайно ползванте – селскостопански път, представляващ част от дейностите по проект “Централен Балкан – парк за всички”, финансиран по ОПОС 2007-2013 г.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

10. Предложение за предоставяне  на дърва за огрев на Клуба на пенсионера и инвалида с. Голям Извор.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

11. Предложение за отдаване под наем на имоти – ПОС /здравни кабинети/ за извършване на първична медицинска или стоматологична помощ.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение за продажба на земя – ЧОС по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

14. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за даване съгласиеза замяна на имот общинска собственос с части от поземлени имоти собственост на Станко Манев Гюзелев от гр. Тетевен, кв. “Гечевото”, съгласно влязла в сила Заповед на Началника на СГКК-гр. Ловеч за изменение на КККР на гр. Тетевен, състояща се в промяна границите на поземлен имот с идентификатор 72343.31.163 с НТП за селскостопански, горски ведомствен път, собственост на община Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

16. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Васильово/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Голям Извор/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

18. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /насл. на Георги Йотов Вутев, землище с. Голям Извор/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

19. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /насл. на Тодор Стоянов Димитров, землище с. Голям Извор/

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

20. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Глогово/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

21. Предложение за предоставяне на земи от ОПФ, съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /землище с. Малка Желязна/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

22. Предложение за учредяване право на прокарване по чл. 193 от ЗУТ.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

23. Предложение за отразяване на КККР на гр. Тетевен на новозаснет имот с проектен идентификатор 72343.54.425, с начин на трайно ползване селскостопански път, ПОС.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

24 . Предложение за съгласуване на разпределението на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения, като активи публична държавна собственост (ПДС) и/или публична общинска собственост (ПОС), съгласно ЗВ между държавата и общината на обособената територия на В и К оператор „В и К” АД гр. Ловеч.

                                            Вносител: инж. Нако Наков – общински съветник

25. Предложение за приемане годишните финансови отчети на „СРЦ Тетевен 2009” ЕООД за 2012 г. и 2013 г.

                                Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС-Тетевен

26. Предложение за отпускане на персонална пенсия за деца без право на наследствена пенсия от починал родител и внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България

Вносител: ПК “ЗСП” към ОбС - Тетевен

27. Докладна записка за отпускане на парични помощи, във връзка с постъпили молби от граждани на община Тетевен.

Вносител: ПК “ЗСП” към ОбС - Тетевен

28. Предложение за избор на комисия от ОбС, за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд гр. Тетевен.

                                            Вносител: ПК “НУОРСКИР” към ОбС – Тетевен

29. Предложение относно избор на временна комисия за цялостен анализ на дейностите на МИГ – Тетевен.

                                             Вносител: инж. Емил Максимов – общински съветник

30. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

МБ/ЛП                                                                                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

                                                                                                                                                                                  _________________________

                                                                                                                                                                                               /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 28.05.2014 година /Сряда/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с дневен ред:

1. Предложение за одобряване на «Техничеко задание за изработване на Общ устройствен план на община Тетевен и опорен план» и разрешаване изработване на проект за «Общ  устройствен план на община Тетевен».

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

МБ/ЛП                                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

 

                                                                                                                                             /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 15.05.2014 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с дневен ред:

1. Предложение за приемане на отчет за работата на звено «СУ-ДСП» гр. Тетевен за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

2. Предложение за включване в списъка на защитените училища за учебната 2014/2015 г. на НУ “Любен Каравелов”-с. Бабинци, ОУ “Георги Бенковски”-с. Черни Вит и ОУ “Георги Бенковски”-с. Рибарица.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

3. Предложение за включване в списъка на средищните училища за учебната 2014/2015 г. на ОУ «Георги Бенковски»-с. Черни Вит и СОУ «Георги Бенковски»-гр. Тетевен.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

4. Предложение за одобряване на промяна в структурата на ОА – Тетевен.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

5. Разглеждане на информация за дейността на Кметство Голям Извор през 2013 година.

Вносител: инж. Кирил Илиев – Кмет на с. Голям Извор

6. Разглеждане на информация за дейността на Кметство Черни Вит през 2013 година.

Вносител: Цветослава Христова – Кмет на с. Черни Вит

7. Разглеждане на информация за дейността на Кметско наместничество Дивчовото през 2013 година.

Вносител: Стоян Стоянов – Кметски наместник с. Дивчовото

8. Разглеждане на информация за дейността на Кметско наместничество Бабинци през 2013 година.

Вносител: Сергей Манев – Кметски наместник с. Бабинци

9. Разглеждане на информация за дейността на Кметско наместничество Васильово през 2013 година.

Вносител:Радослав Маринов-Кметски наместник с.Васильово

10. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на “МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

11. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на “Четпром” ЕООД за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

12. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на “Свежест” ЕООД за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

13. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на “Дърворезба” ЕООД за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

14. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на “ВиК” ЕООД за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

15. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на “Олимп спорт Тетевен” ООД за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

16. Предложение за приемане на отчета и баланса за дейността на “Вежен” ООД за 2013 година.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

17. Предложение за изпълнение на проект с наименование “Ремонт на тротоарни настилки на кв. “Козуря”, гр. Тетевен, финансиран със средства  от Публичната инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

  1. Предложение за изпълнение на проект с наименование “Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в двора на ОУ “Васил Априлов”, с. Градежница, финансиран със средства  от Публичната инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

19. Предложение за прехвърляне на придобити от Община Тетевен активи, представляващи подготовка на строителната площадка и СМР, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/005, сключен с МРРБ по проект “Преустройство и оборудване на “МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД по ОПРР 2007-2013г.

                                            Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

               20. Предложение за реда за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

21. Предложение за откриване на Букмейкърски пункт – “Еврофутбол” и “Евробет” в обект – частна общинска собственост.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

22. Предложение за отдаване под наем на помещение – ЧОС по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

23. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

24. Предложение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: “Довеждащ път до ПСОВ, с. Глогово”.

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

25. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193 от ЗУТ. /м. “Къдра” – с. Малка Желязна/

Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

26. Предложение за определяне на представител, който да представлява Община Тетевен при провеждане на общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД – гр. Ловеч.

                                            Вносител: ПК “НУОРСКИР” към ОбС

27. Предложение за предоставяне на строителна дървесина за нуждите на Кметство с. Рибарица.

                                            Вносител: П К «Гори и земеделие» към ОбС

28. Отчет за реализираните командировки на Председателя на Обс – тетевен за първото тримесечие на 2014 година.

                                            Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС

   29. Докладна записка на ПК “ЗСП” към Общински съвет – Тетевен, относно постъпили молби за отпускане на финансови помощи.

                                                           Вносител: ПК “Здравеопазване и социална политика” към ОбС

   30. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

МБ/ЛП                                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

                                                                                                                                                                             _________________________

                                                                                                                                                                                                              /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл.”С. Младенов” № 9, тел.0678/5-22-00/208,209,  факс 0678/5-25-88

е-mail : predsedatel_teteven@abv.bg

 

Изх. № Покана – 36/05.03.2014 г.                            ДО ............................................................

                                                                                           

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам  ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен  на 12.03.2014 година /Сряда/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

1. Отмяна на Решение № 565/13.02.2014 година на Общински съвет – Тетевен.

                                            Докл.: ПК «ОСФП» към Общински съвет – Тетевен

МБ/ЛП                                                                                                                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

    _________________________

        /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам  ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен  на 13.02.2014 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

$11. Предложение за одобравяне на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Тетевен 2007-2013 г. за 2013 година.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

2. Предложение за приемане  годишен отчет за 2013 година по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Тетевен

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

3. Предложение за приемане годишен отчет за 2013 година по изпълнение на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2010 – 2020 г. на община Тетевен.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение за приемане на Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените  прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тетевен за  2013 година.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

5. Предложение за приемане бюджета на Община Тетевен за 2014 година и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 година.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

6. Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

7. Предложение за одобряване на  обема  дървесина за  продажба  по ценоразпис и обема дървесина, който ще се добива  за нуждите на община Тетевен 

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

               8. Предложение за изработването на нов горскостопански план на общинските горски територии собственост на Община Тетевен, в териториалния обхват на ТП ДГС Етрополе.

                                                    Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за обявяване на нов търг с явно наддаване за приватизация на “Дърворезба” ЕООД гр.Тетевен на основание чл.14, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

10. Предложение за приемане на план за приватизация съгласно чл.6 , ал.2 от  Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

                                            Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение за предоставяне безвъзмездно на дървен материал на ПГГСД “Сава Младенов” – гр. Тетевен.

                                            Вносител: ПК “Гори и земеделие”

12. Докладна записка за отпускане на парична помощ.

                                            Вносител: ПК “Здравеопазване и социална политика”

13. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

 

МБ/ЛП                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

    _________________________

              /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам  ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен  на 30.01.2014 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен при следния дневен ред:

$11.Предложение за приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Тетевен и неговите комисии за второто шестмесечие на 2013 година.

                                               Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС -  Тетевен

2. Предложение за приемане на План за работата на Общински съвет - Тетевен за първото полугодие на  2014 година.

                                               Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Председател ОбС -  Тетевен

3. Предложение за приемане на отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за второто шестмесечие на 2013 година.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

4. Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011 -2015 година.

                                Вносител: ПК «НУОРСКИР» към ОбС

5. Предложение за промяна в състава  на Комисия по  предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/по чл.25, ал.2, т.3 от ЗПРКИ/

Вносител: ПК «НУОРСКИР» към ОбС

6. Предложение за промяна в организационната структура на второстепенни разпоредители с бюджет в Община Тетевен.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

    7. Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация – Тетевен.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

8. Предложение съгласуване на Годишния план за дейността по вътрешен одит за 2014 година.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение за приемане на отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС и ПРСР за второто шестмесечие на 2013 година.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

         10. Предложение за приемане на отчет за извършените дейности в общинските горски територии и резултатите от управлението им  през 2013 година

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение за приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение за приемане на Наредба за условияата и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тетевен и отмяна на Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Тетевен, приета с решение №160/2004 г.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение за приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Тетевен.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение за Приемане на Общински  план за младежта за 2014 година.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за реализация на проект: “Строителство на канализационната мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция на водопроводната мрежа в с. Гложене, Община Тетевен”.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

17. Предложение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на тех.инфраструктура по реда на чл.193 от ЗУТ. /с. Галата/

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от ЗОС.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

19. Предложение за застраховане на имоти ЧОС, съгласно чл.  9, ал.  2 от ЗОС.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение за Промяна  начина на трайно ползване /НТП/ на общински   имот с номер 038005 м.”Елов дол” , землище с.Глогово на осн.чл.5, ал.1 от ЗОЗЗ.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

21. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

22. Предложение за  ПИПУП-ПР  на УПИ І и ІІ, кв. 2 и УПИ І-3, кв. 3 и улица с о.к. 193-194 по ПУП на с. Български Извор.

Вносител: Милен Милев – Кмет на Община Тетевен

23. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

                                                                                                

 

 

 

 

МБ/ЛП                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

    _________________________

              /д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА /

 

 

 

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню