Архив "Решения ОбС"
Архив "Решения ОбС"

Архив "Решения ОбС"

Сесия № 58/18.08.2011

30 Авг 2011 Written by
Вижте всички решения тук.
Вижте протокол от сесията тук.

Сесия № 57/10.08.2011

30 Авг 2011 Written by
Вижте всички решения тук.
Вижте протокол от сесията тук.

Сесия № 56/30.06.2011

07 Юли 2011 Written by
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 56/30.06.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Жалба от превозвачите на територията на Община Тетевен, свързана с проведения конкурс за обществен превоз на пътници.


С 15 гласа „ЗА” , няма „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1096

30.06.2011 год.

1. Общински съвет възлага на Кмета на Общината да проведе нова процедура за обществен превоз на пътници, съгласно новите нормативни изисквания, а до осъществяването й превозвачите да извършват превозите, съгласно сключените договори до 2009 година с Анекс.
Вижте всички решения от сесията тук!
Протокол от сесията вижте тук!

Сесия № 55/31.05.2011

02 Юни 2011 Written by
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 55/31.05.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Тетевен за 2012 година.


С 13 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1077

31.05.2011 год.

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Тетевен за 2012 година.
Вижте всички решения от Сесия № 55/31.05.2011 г. тук!
Протокол от сесията вижте тук!

Сесия №54/28.04.2011

02 Юни 2011 Written by
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 54/28.04.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Приемане на отчета и баланса и информация за дейността на общинското търговско дружество „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД за 2010 година  и приемане на бизнес – програма за 2011 година.


С 19 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ТЗ и чл. 14, ал. 1, т. 13 от Наредбата за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1041

28.04.2011 год.

1. Приема отчета за приходите и разходите и баланса за 2010 година на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД.

2. Приема бизнес – програма за 2011 година.

3. Освобождава от отговорност Управителя на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев” ЕООД гр. Тетевен.
Вижте всички решения от Сесия №54/28.04.2011 тук!
Протокол от сесията вижте тук!

Сесия № 53/31.03.2011

13 Апр 2011 Written by
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 53/31.03.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 991/22.02.2011 година.


С 20 гласа „ЗА”, няма  „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 4 и 6 от ЗУТ и скица проект с предложеното изменение на плана за регулация, ОбС взе следното
 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 995

31.03.2011 год.

1. Отменя Решение № 991/22.02.2011 година.

2. Допуска изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП – ПРЗ) за УПИ ХV, кв. 68 по плана на с. Рибарица, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота:
- УПИ ХV (съответстващ на ПИ с идентификатор 62579.502.196) с площ от 7782 кв.м., като се запазва устройствения режим „за озеленяване” – публична общинска собственост;
- УПИ ХІХ (съответстващ на ПИ с идентификатор 62579.502.226) с площ от 1961 кв.м., с устройствен режим „за паркинг” – частна общинска собственост.
 
3. Допуска корекция на улица с административен адрес „Любен Каравелов”, представляваща изменение на осова точка 197, съгласно приложената скица проект, отразяваща фактическото местоположение на улицата.
 
4. Да се сключат предварителни договори за придаващите се части със собствениците на УПИ І, VІІІ и VІІ, кв. 69, съгласно приложеното изменение с цел уреждане правата по регулацията.
 
5. Възлага на Кмета на Общината да предприеме действия за възлагане изработването на изменението на плана и

отразяване на промените в актовете за общинска собственост.

 

Вижте всички решения от Сесия 53 тук

Протокол от сесията вижте тук!

Сесия № 52/22.02.2011

13 Апр 2011 Written by
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 52/22.02.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и катергории във връзка с изпълнението на "Програмата за управление на общинската собственост за 2010 година".


С 19 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 66а от ЗОС, чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 981

22.02.2011 год.

1. Приема отчета за изпълнение на "Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
Община Тетевен през 2010 година".

 

Вижте всички решения от Сесия 52 тук

Протокол от сесията вижте тук!

Сесия № 51/27.01.2011

11 Фев 2011 Written by
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 51/27.01.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Разглеждане анализ за дейността на Районно управление „Полиция” – гр. Тетевен през 2010 година.


С 20 гласа „ЗА”, няма „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 962

27.01.2011 год.

1. Приема анализа за дейността на Районно управление „Полиция” – гр. Тетевен през 2010 година.

2.Дава много добра оценка за дейността на Районно управление „Полиция” – гр. Тетевен през 2010 година.Вижте всички решения от сесия № 51/27.01.2011 тук
Протокол от сесията вижте тук!

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню