Архив

Архив

На 3 януари в 11. 08 ч. проплака третото новородено в Акушеро-гинекологичното отделение на Тетевенската болница "Д-р Ангел Пешев" за 2011 г. Момиченцето тежи 3 420 г. и е дълго 50 см.Първото бебе за 2011 г. е момче. То се роди на 1.01.2011 г. в 14. 50 мин. Тежи 3 150 г. и е дълго 52 см. Неговата майка е от с. Брестница и му е дала името Атанас. На 2.01.2011 г. /неделя/ в 9. 53 ч. се роди първото момиченце за новата година. То се казва Иванела Тодорова Маркова и е от Тетевен. Иванела тежи 3 300 м и е дълга 52 см.За 2010 г. първото бебе се роди на 2 януари. Момиченцето тежеше 3. 050 кг.
У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ

"Местна инициативна група  Тетевен"

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на СДРУЖЕНИЕ "Местна инициативна група Тетевен", гр. Тетевен, организацията на дейността му, неговите принципи, задачи, цели и средства за постигането им, както правата, задълженията и отговорността на членовете му и на органите за управление, при осъществяването на дейността им в обществена полза, в изпълнение на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението се учредява в следствие изпълнение на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Тетевен", с цел подготовка на местните общности за прилагане на Подхода ЛИДЕР.

ЛИДЕР е част от Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони. Тези пари се управляват от долу-нагоре спрямо местните нужди и инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС. Философията на ЛИДЕР е да дава на местните общности власт и финансови възможности да развиват своите собствени селски райони.


І. СТАТУТ

Чл.1. (1) СДРУЖЕНИЕ "Местна инициативна група  Тетевен", наричано по нататък в Устава СДРУЖЕНИЕТО, е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от Закона юридическите лица с нестопанска цел и подлежащо на регистрация по реда на същия Закон, което чрез своите членове - български и чуждестранни дееспособни физически и юридически лица, допринася за реализиране на местните нужди и инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС, развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието......
Виж тук целия устав.
Община Тетевен презентира пред туристическия бизнес проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен", който ще бъде финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" /ОПРЗ/. Проектът е на стойност 1 800 000 лева като 19 % от тях са финансовото участие на Община Тетевен. Предстои подписването на договора за получаване на безвъзмезната помощ. По проекта ще бъдат реализирани пет основни дейности:

1. Обособяване на веломаршрут, подходящ за посещения и с автомобилен транспорт. Маршрутът включва три обекта - чешма «Вежница», на входа на гр. Тетевен, паметника на Петко Милев-Страшния и мемориалния паметник срещу семен хотел «РИЦ» в с. Рибарица.
Уважаеми съграждани,
Община Тетевен ви уведомява, че не носи отговорност за допуснатите грешки в кадастралните карти.
Обслужването на кадастралните карти на Тетевен, Черни Вит, Дивчовото, Рибарица и Васильово се извършва в офиса на службата по геодезия, картография и кадастър в Ловеч.
В офиса в Тетевен, който се намира в общинска администрация, І етаж, стая 112, се извършват само справки, консултации и подаване на заявления от 8. 00 ч. до 12. 00 ч. в понеделник, вторник и четвъртък.
Обществена трапезария за 50 социално слаби граждани започна да функционира в Тетевен и с. Гложене от 5.10.2010 г., каза Мила Герджикова, управител на звено „Домашен социален патронаж" към Община Тетевен. Списъкът от нуждаещите се е предложен от дирекция „Социално подпомагане". Това са социално слаби хора, които не са на социално подпомагане. Те ще получават помощ в натура в продължение на 3 месеца.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню