Съобщение относно процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост Featured

10 Ян 2024
256 times

Приключи оценката на проектните предложения по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Публикуван е официален списък на одобрените за саниране сгради на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За община Тетевен е одобрена 1 многофамилна жилищна сграда на обща стойност 835 903,69 лв., като останалите 16 сгради попадат в резервен списък, няма отхвърлени блокове. През януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. Средствата са осигурени по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Кандидатстването се извърши изцяло по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския Съюз в България (ИСУН 2020), чрез Общинска администрация – Тетевен, която подаде в срок всичките 17 (седемнадесет) предложения за изпълнение на инвестициите, изготвени съгласно изискванията на процедура BG-RRP-4.023.

Съгласно Насоки за кандидатстване, одобрени от отговорното Министерство регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Оценката на предложенията включва един етап, който обхваща следните критерии и оценка на качеството:

  • Критерии: Оценка на административна допустимост на подадените предложения по настоящата процедура, която е извършена от оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на структурата за наблюдение и докладване към МРРБ, по който критерии всички подадени 17 (седемнадесет) предложения за изпълнение на инвестициите на Община Тетевен преминаха на следващ етап на оценяване;
  • Критерии: Оценка на качеството - машинна оценка в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост. В машинната оценка са включени всички данни, посочени в изготвен Доклад за Енергийно обследване за всяко проектно предложение – разгъната застроена площ (РЗП), броят на живеещите, процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия, очаквано годишно намаление на емисиите на въглероден диоксид и ефективност на инвестицията. Оценката се базира на постигнатата икономическа ефективност на инвестицията. Всички данни са въведени автоматично в системата и оценките се произвеждат машинно, без намесата на човешки фактор.

Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лева. Одобрените сгради за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на минимум 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинска администрация. Допустими за участие и тук са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г. Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като в случай на липса на достатъчен интерес и подадени проекти на по-малка стойност от предвидения бюджет се предвижда срокът да бъде удължен до края на месец февруари 2024 г.

Last modified on Сряда, 10 Януари 2024 08:10
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню