ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

20 Мар 2020
3848 times
  • Промишлеността е един от основните отрасли за икономиката на община Тетевен. Местната промишленост е преди всичко лека. Структуроопределящите производства са свързани предимно с дърводобив и дървообработване, хранително-вкусова промишленост, машиностроене, шивашка промишленост, производство на четки и други. В преработващата промишленост работят 12% от предприятията и 41% от наетите лица в общината.
  • Селското стопанство в Тетевен се развива устойчиво и през 2019 г. На територията на общината има 13 землища, разположени в планински и полупланински район, като в по-голямата си част са с пресечени стръмни терени. Общата площ на селскостопанския фонд за 2019 г. е 162441 дка. Традиционни за района са: производството на картофи, овощарство и малинопроизводство. Животновъдството е концентрирано в над 600 обекта – крави, овце, кози, свине, коне и др.;
  • Туризмът остава един от основните отрасли в общинската икономика на Тетевен. Функционират 100 категоризирани места за настаняване и 140 заведения за обществено хранене. На територията на общината съществуват редица природни дадености – над 30 защитени природни, исторически и културни обекти;
  • Транспорт - активно работят няколко транспортни фирми, които обслужват общинска и областна транспортна схема за обществен превоз на пътници, както и фирми за таксиметров превоз;
  • Търговия и услуги- на територията на общината функционират над 500 фирми, развиващи търговска дейност и предоставящи различни видове услуги.
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню