Демографски, социален и образователен профил

20 Мар 2020
1135 times
  • По данни на ГД ГРАО към 31.12.2019 г. населението на община Тетевен по постоянен адрес е 21 430 души, а по настоящ адрес 20 280 души. Намаляването спрямо 2018 г. е около 1%. Жителите с постоянен и настоящ адрес в същото населено място са 18 919 души. Селищната система на общината е устойчива. Застрашено от обезлюдяване е само с. Малка Желязна;
  • В предтрудоспособна възраст- 2 900 д., в трудоспособна възраст- 11 100 д.
  • Безработица 2019 г.- 14,9% при 24,5% през 2015г.;
  • Социални звена- Център за обществена подкрепа с капацитет 60 потребители от 0 до 18 години, Общностен център за деца и семейства с капацитет 200 случая на година, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Гложене с капацитет 12 места; Дневен център за лица с увреждания; Домашен социален патронаж” с капацитет 200 места

                - общинска болница МБАЛ «Д-р А. Пешев» с Отделение по Вътрешни болести,Отделение по Кардиология, Отделение по Нервни болести, Отделение по Педиатрия,Отделение по Хирургия, Операционен блок с три операционни зали;

                - лечебни заведения за извънболнична помощ: амбулатории за първична медицинска помощ – индивидуална практика – 12 бр., амбулатории за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика – 20 бр.; амбулатории за първична стоматологична помощ - индивидуална практика – 11 бр. и Медицински център - гр. Тетевен;

                - Филиал на ЦСМП – Ловеч

  • Образователна структура:

-          Училища - 3 средни, от които 2 професионални гимназии, 6 основни, 3 начални- http://teteven.bg/index.php/2016-08-11-12-50-09

-          Детски градини - 6 броя, от които в Тетевен- 3 бр. и 7 изнесени групи в населените места, Детска ясла – http://teteven.bg/index.php/2016-08-11-12-48-09;

-          Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/, в който се обучават и развиват своите дарби и таланти безплатно 200 деца обхванати в 16 групи, от които три временни през ваканциите. Децата и учениците са на възраст от 5 до 18 години, а групите са за занимания по интереси в направления: „Наука”, „Изкуство” и „Спорт”.

  • Културни институции – 11 бр. Читалища във всички големи населени места -http://teteven.bg/index.php/2016-08-11-14-58-28;
  • Туристически центрове- 1 в гр. Тетевен- http://teteven.bg/index.php/info-services/2016-07-27-14-24-58;
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню