ТЕРИТОРИАЛНО-ГЕОГРАФСКИ ПРОФИЛ

20 Мар 2020
3099 times
  • Община Тетевен е разположена в централната част на България, като нейната територия е формирана върху средната част на Предбалкана и северните склонове на Златишко-Тетевенската планина /Централен Балкан/. Разположена e в част от южната периферия на област Ловеч и на Северозападен район от ниво 2.
  • Територията на общината е с обща площ 697 км2 и в нейната териториална структура влизат 13 населени места, 12 от които села и един град, който се явява и общински център – град Тетевен. Така обособена, община Тетевен заема 16,9% от общата площ на област Ловеч и според Закона за административно-териториалното устройство на Република България се отнася към трета категория община.
  • Релефът е съчетание на планинския и полупланински характер на по-голямата част от територията. Според Националната концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025, територията на община Тетевен попада в класификация „територии със специфични характеристики - планински общини”
  • Най-голям относителен дял в територията като площ имат горите, горските земи и защитените зони и територии, следвани от необработваемите и обработваемите земи, включително с трайни насаждения. Горските територии заемат 69 940 ха или около 68% от територията на община Тетевен, което е почти два пъти повече от средния процент за страната, около 75% от горите са букови, което ги прави основен източник на дървесина и други недървесни ресурси за територията на общината
  • Урбанизираните територии заемат не повече от 3% от общата площ на общината;
  • Като част от Предбалкана в климатично отношение община Тетевен принадлежи към областта с умерено-континентален климат, Средногодишната температура за региона е 10,5 °С, Средната месечна влажност в проценти е най-висока през януари – около 85% и най-ниска през юли – около 71%.
  • Полезни изкопаеми - варовици за облицовка, пясъчници за облицовка и разнокаменни изделия
  • Реки- реките Бели и Черни Вит, река Оселна, река Градешница и притоците им.
  • Общината граничи: на изток – община Угърчин и община Троян, на запад – община Етрополе и община Правец, на север – община Ябланица и община Луковит и на юг – община Карлово, община Антон, община Пирдоп и община Златица.
Last modified on Петък, 20 Март 2020 09:44
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню