Съобщение

На 10.02.2012г. в 10:00 часа, в сградата на Община Тетевен, на адрес: гр.Тетевен, пл.”Сава Младенов” №9, салона на първия етаж, ще бъдат отворени офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Строителство на канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и  реконструкция на водопроводна мрежа в с.Гложене, Община Тетевен”. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню